Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08788 - Wagenpark Stadsbeheer - Parking huren Groothandelsmarkt voertuigen stad Antwerpen. Vastlegging krediet 2023 (dossier SB/VC VK2319) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08788 - Wagenpark Stadsbeheer - Parking huren Groothandelsmarkt voertuigen stad Antwerpen. Vastlegging krediet 2023 (dossier SB/VC VK2319) - Goedkeuring 2022_CBS_08788 - Wagenpark Stadsbeheer - Parking huren Groothandelsmarkt voertuigen stad Antwerpen. Vastlegging krediet 2023 (dossier SB/VC VK2319) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 11 februari 2005 werd in een schrijven het akkoord verleend om parking M van de Groothandelsmarkt, gelegen te Kielsbroek 4, 2020 Antwerpen, ter beschikking te stellen voor het plaatsen van ongeveer dertig personenwagens en dit tegen de concessieprijs van 7,44 EUR per vierkante meter en per jaar exclusief btw.

Op 2 juni 2006 (jaarnummer 6190) gaf het college opdracht aan AG VESPA om bijkomend nog vijftien parkeerplaatsen te huren van de concessionaris. De kosten van deze vijftien plaatsen werden geraamd op 1.822,99 EUR per jaar inclusief btw.

Op 20 mei 2011 werd een nieuwe concessie toegezegd aan Bouwgroep De Witte.

Na de komst van een nieuwe concessionaris van de Groothandelsmarkt werden er door de dienst Stadsbeheer/Voertuigencentrum nieuwe onderhandelingen opgestart voor het huren van parkeerplaatsen op het terrein van de Groothandelsmarkt. Het ging om een regularisatie van de bestaande toestand.

Naar aanleiding van de briefwisseling tussen Firma nv Bouwgroep De Witte en de stad Antwerpen die dateert van 7 november 2014, blijkt er een onderling akkoord te zijn om 5.000 m² te huren aan 50.000,00 EUR, inclusief btw per jaar.

Op 21 november 2014 (jaarnummer 11889) heeft het college kennis genomen van de voorwaarden van het huurcontract voor het stallen van voertuigen op de Groothandelsmarkt en keurde de opmaak van het huurcontract goed.

De dienst Stadsbeheer/Voertuigencentrum huurt 5.000 m² aan 54.400,00 EUR, inclusief btw per jaar volgens de voorwaarden van het huurcontract sedert 2014.

Op 26 juni 2020 (jaarnummer 5541) bekrachtigde het college de voorwaarden van de huurovereenkomst voor het stallen van voertuigen op de Groothandelsmarkt door het stedelijke voertuigencentrum en keurde het de opmaak van een huurovereenkomst goed onder volgende voorwaarden:

 • voorwerp: ongewijzigd ten aanzien van overeenkomst van 12 december 2014, met name een grond van de Groothandelsmarkt van Antwerpen, gelegen Kielsbroek 4, 2020 Antwerpen. Deze grond is gelokaliseerd in de noordoostelijke hoek van de site en aansluitend bij de percelen van de diensten Stadsbeheer/Voertuigencentrum en Stadsbeheer/Stadsreiniging van de huurder. De grond heeft een oppervlakte van 5.000 m²;
 • duur: vanaf 1 januari 2020 tot aan de ingebruikname van een nieuwe parking voor de dienst Stadsbeheer/Voertuigencentrum, uiterlijk einde 2024. De overeenkomst zal van rechtswege een einde nemen op 31 december 2024. Indien de parking eerder klaar is, dan zal de huurder drie maanden voor de ingebruikname van de nieuwe parking, de verhuurder hiervan op de hoogte brengen door middel van een gewone brief en zal de huurovereenkomst een einde nemen na deze drie maanden.
 • vergoeding: 54.400,00 euro per jaar, behoudens de gebruikelijke indexatie is dit hetzelfde bedrag als in de overeenkomst van 12 december 2014;
 • kosten: jaarlijkse provisie van 3,00 euro/m² voor de volgende algemene kosten: de onroerende voorheffing, elektriciteit en onderhoud van de grond. Deze kosten zullen jaarlijks worden afgerekend aan de hand van de reële kostenstaten.

Op basis van artikel 4 van de ondertekende huurovereenkomst zal elk jaar op de verjaardag van deze huurovereenkomst automatisch en zonder enige vorm van ingebrekestelling een aanpassing van de huur plaatsvinden op basis van het gezondheidsindexcijfer en dit volgens de volgende formule:

nieuwe huur = basishuur x nieuw indexcijfer
                                basisindexcijfer

De huurcalculator kan gebruikt worden voor alle huurcontracten (volgens het artikel 1728bis van het Burgerlijk wetboek) waarbij de gezondheidsindex van toepassing is en er geen andere specifieke bepalingen staan in het huurcontract.

De wettelijke formule voor 2022 is:
nieuwe huurprijs (januari 2022) = basishuurprijs (januari 2020) * GI [2013] december 2021 / GI [2013] december 2019

Dit geeft in cijfers de volgende berekening en nieuwe huurprijs:
54.400,00 EUR * 115,60 / 109,18 = 57.598,83 EUR. Deze nieuwe huurprijs is geldig vanaf januari 2022.

De betaling van de factuur kan enkel uitgevoerd worden via een vastlegging.

Op basis van de nieuwe huurprijs van 2022 wordt er een vastlegging gemaakt voor 2023.
De bedrijfseenheid Stadsbeheer maakte voor de betaling van de komende facturen een vastlegging budget bestelbon 4005532161 op, voor een bedrag van 57.598,83 EUR inclusief btw (huren parking) en 15.000,00 EUR inclusief btw (jaarlijkse provisie).

Argumentatie

De jaarlijkse huurprijs bedraagt 57.598,83 EUR, inclusief btw, per jaar voor het huren van een parking in de noordoostelijke hoek van de Groothandelsmarkt van 5.000 m². 

De jaarlijkse provisie bedraagt (3,00 euro/m² x 5.000 m²) = 15.000 EUR, inclusief btw, voor  algemene kosten (onroerende voorheffing, elektriciteit en onderhoud). Deze kosten zullen jaarlijks worden afgerekend aan de hand van de reële kostenstaten.

De gehuurde zone zal voor volgende voertuigen gebruikt worden:

 • actieve vrachtwagens van de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging, zodat de afstemplaats voor dodehoekspiegels terug kan vrijgemaakt worden;
 • wagens in afwachting van reparatie en/of afhaling;
 • eigen vloot die ingezet wordt als verhuurvloot;
 • afgeschreven voertuigen die drie à vier keer per jaar via openbare verkoop verkocht worden.

 De parking zal niet gebruikt worden voor privé-voertuigen.

Algemene financiële opmerkingen

 • vergoeding: 57.598,83 euro, inclusief btw, per jaar, behoudens de gebruikelijke indexatie is dit hetzelfde bedrag als in de overeenkomst van 12 december 2014;
 • kosten: jaarlijkse provisie van 3,00 euro/m², inclusief btw, voor de volgende algemene kosten: de onroerende voorheffing, elektriciteit en onderhoud van de grond. Deze kosten zullen jaarlijks worden afgerekend aan de hand van de reële kostenstaten. De totale jaarlijkse provisie, voor de huur van 5.000m² grondoppervlakte, wordt vastgelegd op 15.000,00 euro, inclusief btw.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging voor periode 2023 voor de huur van de parking op de Groothandelsmarkt en de jaarlijkse provisie voor Bouwgroep De Witte NV, Fazantenlaan 17, 9250 Waasmunster, ondernemingsnummer 0439.438.110, goed voor een bedrag van 72.598,83 EUR inclusief btw.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

De huur en jaarlijkse provisie van de parking Groothandelsmarkt voor de periode januari - december 2023

Bouwgroep De Witte NV
Fazantenlaan 17
9250 Waasmunster

Ondernemingsnummer: 0439.438.110
Rekeningnummer: BE05 4142 1258 9175

72.598,83  EUR,
inclusief btw


budgetplaats: 5374000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2WNS040107A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2300


4005532161

Bijlagen

 • Overeenkomst.pdf
 • Ovk_parking_Groothandelsmarkt_getekend_door_alle_partijen.pdf