Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08787 - Wagenpark stadsbeheer - Bestek GAC/2018/00638. Raamcontract voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem. Bijkomende vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC VK2217 - 18115) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08787 - Wagenpark stadsbeheer - Bestek GAC/2018/00638. Raamcontract voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem. Bijkomende vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC VK2217 - 18115) - Goedkeuring 2022_CBS_08787 - Wagenpark stadsbeheer - Bestek GAC/2018/00638. Raamcontract voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem. Bijkomende vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC VK2217 - 18115) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft de procedure en bestek GAC/2018/00638 voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem goedgekeurd op 24 mei 2019 (jaarnummer 4412).

Het college keurde op 27 september 2019 (jaarnummer 7817) de gunning goed voor het afsluiten van de raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem, op basis van bestek GAC_2018_00638, aan Total Belgium NV, Handelsstraat 93, 1040 Brussel met ondernemingsnummer 0403.063.902.

Het college keurde op 29 oktober 2021 (jaarnummer 8717) bestelbon 4005474525 goed, voor de vastlegging van het krediet 2022 voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en tankkaartsystemen door Total Belgium NV, Handelsstraat 93, 1040 Brussel met ondernemingsnummer 0403 063 902 conform bestek GAC/2018/00638.

Naar aanleiding van de recente prijsschommelingen en de zeer hoge prijzen voor brandstoffen op de markt, is bijkomend budget van 300.000,01 EUR inclusief btw noodzakelijk om de facturen voor de periode november tot en met december 2022 te kunnen betalen. 

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018 is van toepassing.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 § 3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bijkomende vastlegging van 300.000,01 EUR, inclusief btw, voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en tankkaartsystemen, voor de periode november 2022 tot en met december 2022, op naam van TotalEnergies Marketing Belgium NV, Handelsstraat 93, 1040 Brussel met ondernemingsnummer 0403.063.902 conform bestek GAC/2018/00638, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en tankkaartsystemen (periode november 2022 tot en met december 2022)

TotalEnergies Marketing Belgium NV
Handelsstraat 93
1040 Brussel

ondernemingsnummer: 0403.063.902
rekeningnummer: BE62 2100 4700 7161
300.000,01 EUR, inclusief btw
budgetplaats:5374000000
budgetpositie:614131
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode: 22004005532089