Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08724 - Bestek GAC_2022_02268 - Ontwerper luifels voor de 'Slimme Schakels' - Selectie en bestek - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08724 - Bestek GAC_2022_02268 - Ontwerper luifels voor de 'Slimme Schakels' - Selectie en bestek - Goedkeuring 2022_CBS_08724 - Bestek GAC_2022_02268 - Ontwerper luifels voor de 'Slimme Schakels' - Selectie en bestek - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Ontwerper luifels voor de 'Slimme Schakels'" werd mededingingsprocedure met onderhandeling GAC_2022_02268 uitgeschreven. De aanvragen tot deelneming dienden uiterlijk op 22 augustus 2022 te worden ingediend.

De namen van de kandidaten worden vertrouwelijk gehouden tot aan de gunning van de opdracht, teneinde te vermijden dat afspraken tussen de ondernemingen onderling de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.

Argumentatie

Bestek

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

 1. De kwaliteit van het ontwerp m.b.t. uitstraling/herkenbaarheid, inpasbaarheid en compatibiliteit met het bestaande straatmeubilair op een totaal van 35 punten. 
 2. De kwaliteit van de technische uitwerking van het project op een totaal van 35 punten.
 3. Budgetbeheersing en plan van aanpak op een totaal van 30 punten.

Selectie

Er werd een gemotiveerd selectieverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle kandidaten betrouwbaar en geschikt bevonden.

Overeenkomstig de selectieleidraad worden enkel de 5 hoogst gerangschikte kandidaten geselecteerd die minstens een totale score van 60% behaalden op  ieder selectiecriterium. Bijgevolg worden volgende kandidaten niet geselecteerd:

 • ARCHITECTENBURO CUYVERS & CO BVBA;
 • TEAM LIEVEKAAI THV;
 • OM/AR ARCHITECTEN.

Juridische grond

Bestek
In toepassing van artikel 38, §1, eerste lid, 1°, b) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht gegund worden bij mededingingsprocedure met onderhandeling omdat ze ontwerp- of innovatieve oplossingen bevat.

In toepassing van artikel 38, §3, derde lid, laatste zin van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en met verwijzing naar artikel 37, §5, kan de aanbestedende overheid de in artikel 38, §3, derde lid bepaalde termijn van ten minste 30 dagen voor ontvangst van de offertes met vijf dagen verkorten indien de offertes langs elektronische weg worden ingediend overeenkomstig de door en krachtens artikel 14, §1, tweede lid en §§5 tot 7 bepaalde regels betreffende de elektronische platformen.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van de artikelen 2, 6° en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal de stad Antwerpen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aanvullende aankoopactiviteiten verricht die bestemd zijn voor andere aanbesteders die in de opdrachtdocumenten zijn aangeduid.

Selectie

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

De wedstrijdvergoeding wordt verrekend op volgend boekingsadres: budgetperiode: SUB_NR/5153000000/2LMS010402M01467/613/2200.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de selectie van de kandidaten goed voor het aanstellen van een ontwerper luifels voor de 'Slimme Schakels', op basis van selectieleidraad GAC_2022_02268.

Artikel 2

Het college keurt bestek GAC_2022_02268 voor het aanstellen van een ontwerper luifels voor de 'Slimme Schakels', goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ontwerper luifels voor de 'Slimme Schakels' 


budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2LMS010402M01467
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
 budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700,2800,2900 en 3000

met orderbons

Bijlagen

 • 02268_bestek.pdf
 • 02268_20220830_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
 • 20210920_Operaplein_NT.pdf
 • 20220404_grondplan_Zwaantjes.pdf
 • 20221014_Bist_plan mobidiensten.pdf
 • Harmonie_20220920_13034_BT-NT-1-200(CON).pdf
 • Sint-Jansplein_20220909_10312_VO_NT.pdf
 • Zuidstation_20220926_IN40201B(C)_DO_draft.pdf