Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08796 - District Deurne. Frank Craeybeckxlaan, Te Couwelaarlei. Wegeniswerken. SWOU10552 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08796 - District Deurne. Frank Craeybeckxlaan, Te Couwelaarlei. Wegeniswerken. SWOU10552 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring 2022_CBS_08796 - District Deurne. Frank Craeybeckxlaan, Te Couwelaarlei. Wegeniswerken. SWOU10552 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

Masterplan Deurne Publiek

Goedkeuring college

15 juli 2011

12209

URBACT projectvoorstel

Goedkeuring college

29 maart 2019

2725

URBACT partnerovereenkomst

Goedkeuring college

17 januari 2020

380

URBACT

Projectvoorstel fase 2

Goedkeuring college

21 februari 2020

1629

Bewonersvergadering actieplan 

 --

2 maart 2020

 --

Tijdelijke inrichting proefopstelling

Goedkeuring college

08 januari 2021

225

Parkeeronderzoek

Kennisneming directiecomité MPA

02 maart 2021

62

Tijdelijke inrichting online bevraging bewoners 

 --

14 april 2021 tot 7 mei 2021

 --

Tijdelijke inrichting terugkoppeling bevraging bewoners

Bewonersbrief

Mei 2022

 --

Workshop bewoners witbladbevraging

 --

7 juni 2022

 --

adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

3 oktober 2022

 

Het district Deurne en de stad willen de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei omvormen tot aantrekkelijke en veilige straten, die bijdragen aan een bruisend centrum in Deurne. Dit kadert in de uitwerking van het masterplan Deurne Publiek.

Argumentatie

Het projectgebied omvat de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei in Deurne.

In het kader van het masterplan Deurne Publiek willen het districtsbestuur van Deurne en het stadsbestuur de Frank Craeybeckxlaan-Te Couwelaarlei heraanleggen.

Analyse

Op basis van de ingewonnen adviezen en een grondige analyse werd de bestaande toestand in beeld gebracht.

 • Karakter
  De Frank Craeybeckxlaan en een deel van de Te Couwelaarlei zijn aangeduid als winkelstraat. De straat wordt gekenmerkt door aaneengeschakelde bebouwing met als beeldbepalend element de woontoren op de hoek Frank Craeybeckxlaan en Te Couwerlaarlei. Bijkomend bevinden er zich 3 monumenten in de straat, namelijk het Koninklijk Atheneum Deurne, de Expohal en de Openbare bibliotheek. In het projectgebied zijn verschillende commerciële functies aanwezig.
 • Groen
  In beide straten staan bomen. Een bomentoets, waarin de bomen werden gescreend op hun vitaliteit, categoriseert de bomen. Een aantal bomen vertonen wortelopdruk. Een aantal bomen in de middenbermen worden als waardevol beschouwd.
 • Mobiliteit
  Beide straten zijn tweerichtingsstraten waar een verkeersregime van 30 km/u geldt. De rijwegen zijn gescheiden door een middenberm. De 2 kruispunten, Frank Craeybeckxlaan-Ter Heydenlaan en Frank Craeybeckxlaan-Turnhoutsebaan, zijn verkeerslichtengeregeld. Beide straten behoren tot de functionele fietsroutes. Fietsers rijden op de rijbaan. Zowel de Frank Craeybeckxlaan als de Te Couwelaarlei zijn onderdeel van het hoofdroutenetwerk van de brandweer. Het openbaar vervoer (buslijn 33) rijdt doorheen de Frank Craeybeckxlaan.
 • Gebruik
  Het is een winkelgebied met een supermarkt, horeca en kleinhandel. Ook bevinden er zich een aantal openbare functies zoals een sporthal en de bibliotheek. Ook zijn er verschillende scholen aanwezig in het projectgebied.
 • Water
  Beide straten zijn watergevoelig.
 • Techniek
  De verlichting en de riolering zijn in slechte staat.

Ambitie

Het doel is de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei om te vormen tot aantrekkelijke en veilige straten, die bijdragen aan een bruisend centrum in Deurne.

Randvoorwaarden

In dit onderdeel worden de randvoorwaarden opgesomd waar het ontwerpvoorstel rekening mee moet houden. Het kan zowel gaan om planningsdocumenten als eisen of richtlijnen die worden geformuleerd door één van de partners:

 • het hele projectgebied maakt deel uit van de hoofdroute van de brandweer. Dit moet behouden blijven;
 • omwille van de grote verkeersintensiteiten en de brandweer behouden beide straten het dubbelrichtingsverkeer;
 • omwille van de grote verkeersintensiteiten en in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid wordt gevraagd om aparte fietspaden te voorzien in beide straten;
 • in het kader van het Speelweefselplan wordt gevraagd een verkeerveilige omgeving voor kinderen te voorzien;
 • in het kader van het masterplan Deurne Publiek wordt gevraagd het centrum te versterken door middel van een plein in de Frank Craeybeckxlaan tussen de Turnhoutsebaan en de Te Couwelaarlei;
 • het ter plaatse opvangen van regenwater op basis van het Waterplan Antwerpen;
 • zoveel als mogelijk te ontharden en groen en bomen te voorzien.

Gekozen concepten

Na ontwerpend onderzoek werd een concept weerhouden waarbij de ambitie maximaal wordt gerealiseerd, rekening houdend met de randvoorwaarden, de mobiliteitsvoorwaarden en de resultaten van de proefopstelling. De krachtlijnen van het concept worden hier opgesomd:

 •     in functie van de doorgang voor hulpdiensten (hoofdaanrijroute) en het openbaar vervoer op deze as, wordt volgende profielopbouw opgenomen:
  • een rijwegbreedte van 6,40m, vrijliggende enkelrichtingsfietspaden, brede voetpaden en langs- en dwarsparkeren;
  • voor de commerciële functies zullen laad- en loszones voorzien worden.
 • het nieuwe profiel van de straten wordt aangepast zodat het gewenst gebruik mogelijk is: 
  • aan beide zijden worden enkelrichtingsfietspaden voorzien met een breedte van 2m;
  • er worden bredere voetpaden voorzien van minimaal 2,50m breed;
 • het deel Frank Craeybeckxlaan, tussen de Turnhoutsebaan en de Te Couwelaarlei wordt gezien als een centrumgebied. Daarom voorziet het ontwerp brede voetgangerszone dat als plein kan worden gezien en waar evenementen kunnen doorgaan. Ook terrassen zijn mogelijk. Op deze locatie zal ook een HUB voorzien worden in functie van deelmobiliteit;
 • ter hoogte van de scholen worden 2 integraal toegankelijke haltes voorzien voor het openbaar vervoer;
 • in de straten wordt een bomenstructuur voorzien. Op het brede voetpad (plein) worden meer bomen voorzien. In een volgende fase worden de bomenstructuur verder geoptimaliseerd en worden de ondergrondse voorzieningen verder technisch uitgewerkt zodat optimale groeiomstandigheden worden gecreëerd voor de bomen;
 • doorsteek aan de bibliotheek, tussen de Frank Craeybeckxlaan en de begraafplaats, te faciliteren .

Mobiliteitsvoorwaarden

 • zebrapaden aan kruispunten;
 • snelheidsregime: 30km/u;
 • voorrangsregeling: voorrang van rechts;
 • enkelrichtingsfietspaden aan beide kanten van de straat;
 • parkeerorganisatie: langs in de Frank Craeybeckxlaan, combinatie van haaks en langs in Te Couwelaarlei;
 • rijrichting: dubbelrichting;
 • VRI aan kruispunten met Turnhoutsebaan en Ter Heydelaan.

Parkeerbalans

Het concept resulteert in een parkeerbalans van 314 plaatsen in de bestaande toestand naar 179 plaatsen in de nieuwe toestand.
Er zijn verschillende opportuniteiten in de omgeving om het parkeerverlies op het openbaar domein op te vangen in off street parkings. Onderstaande off street parkeermogelijkheden worden onderzocht:

 • de sociale woningsite Expo van woonhaven tussen de Pieter de Ridderstraat en de Louis Wanbecqstraat is vernieuwd. In dit project is een ondergrondse parking voorzien, goed voor 95 parkeerplaatsen terwijl er vroeger slechts 29 parkeerplaatsen waren op de site. Er is dus een winst van 59 parkeerplaatsen op de site waardoor bewoners het openbaar domein minder zullen belasten. De stad is in gesprek met woonhaven om te bekijken of een deel van deze parkeerplaatsen verhuurd kunnen worden als buurtparking. Het is nog niet geweten hoeveel parkeerplaatsen in aanmerking zouden kunnen komen;
 • woonhaven zal zijn site in de Jan Brochovenstraat ook vernieuwen. Hierbij wordt eveneens een ondergrondse parking voorzien, terwijl er in de bestaande toestand geen parking is. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen zou mee investeren om een deel buurtparkeerplaatsen extra te laten bouwen. Het gaat over ongeveer 25 parkeerplaatsen op deze site. Hierover lopen de onderhandelingen nog;
 • Lidl maakt plannen op voor het bouwen van een nieuwe winkel. Het aantal parkeerplaatsen voor de nieuwe supermarkt zal toenemen ten opzichte van de bestaande toestand. Lidl en stad zijn in gesprek om te onderzoeken of Mobiliteit en Parkeren Antwerpen mee kan investeren om bijkomende parkeerplaatsen als buurtparking te bouwen. Het gaat over ongeveer 25 parkeerplaatsen.

Bomenbalans
Het concept resulteert in een positieve bomenbalans.
In de bestaande toestand bevinden zich ongeveer 75 bomen. In de nieuwe toestand zullen ongeveer 80 bomen van categorie 1 en 2 voorzien worden. 

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Frank Craeybeckxlaan en Te Couwelaarlei, tussen de Ter Heydenlaan en de Frank Craeybeckxlaan, zijn lokale straten.
Te Couwelaarlei, tussen de Ter Heydenlaan en de Lakborslei, is een bovenlokale straat.

Het college is bevoegd voor bovenlokale projecten en mobiliteitsvoorwaarden.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op:

 • SUB_NR/INTERN/5042500000/224/2DEU010601M01694/2DE090200/2400 en 2500;
 • SUB_NR/INTERN/2500/5153000000/224/2LMS030102M01694/2SA020200, bij AMJP7


Adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig onder voorwaarden

Het coördinatieoverleg openbaar domein geeft gunstig advies op de projectdefinitie op voorwaarden dat:

 • onderzocht wordt of de breedte van de enkelrichting fietspaden waar mogelijk nog verder gemaximaliseerd kan worden;
 • onderzocht wordt of in de Te Couwelaarlei de buffer tussen de afgebakende haakse P-plaatsen en de rijbaan nog vergroot kan worden, en de rijwegbreedte 6m voorzien wordt;
 • het lichtengeregeld kruispunt met de Ter Heydelaan afgestemd wordt met de lopende studie van de VLCC;
 • de inplanting en uitwerking van de snelheidsremmende maatregelen in overleg met SW/MOB verder uitgewerkt worden;
 • bij de verdere uitwerking en inrichting van het kruispunt Frank Craeybeckxlaan/Te Couwelaarlei bijzondere aandacht wordt besteed aan de verblijfskwaliteit van de ruimte, de passeer en oversteekbaarheid van de zachte weggebruikers en het kruispunt zo compact mogelijk wordt ingericht;
 • de voetgangersruimte aan de zijde van de school voldoende breed, doorlopend en obstakelvrij wordt voorzien;
 • integraal toegankelijke bushalte worden voorzien conform de principes van het Draaiboek Openbaar Domein;
 • voldoende zitmeubilair en fietsenstallingen worden voorzien;
 • onderzocht wordt of er extra sport- en speelruimte kan voorzien worden en/of speelaanleidingen kunnen opgenomen worden;
 • onderzocht wordt of er ruimte en dropzone voor deelmobiliteit voorzien kan worden;
 • de aanbevelingen en voorstellen uit de beweegscan door Urhahn opgenomen worden in de projectdefinitie en onderzocht worden op welke manier deze geïmplementeerd kunnen worden in het voorontwerp;
 • onderzocht wordt op welke manier de trage wegen zichtbaar gemaakt kunnen worden in het ontwerp en de zachte verbindingen doorheen de wijk en de begraafplaats gecontinueerd kunnen worden;
 • COD adviseert om het vooronderzoek, met de verschillende profielen, toe te lichten aan SB/Groen en KS;
 • in de uitwerking van het ontwerp rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid en het ledigen van bestaande en nieuwe sorteerstraten;
 • het onderzoek naar plaatsing van toezichtscamera’s opgenomen wordt in de projectdefinitie en verder uitgewerkt wordt in overleg met verkeerspolitie en SW/BO/Verkeerstechniek;
 • in functie van afstemming en herlocatie van de verkeerslichten, op het kruispunt Frank Craeybeckxlaan en Turnhoutsebaan, contact wordt opgenomen met AWV.
  • de voorwaarden worden naar de volgende fase meegenomen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de projectdefinitie en het concept (3 oktober 2022) voor wegeniswerken in de Frank Craeybeckxlaan en Te Couwelaarlei, district Deurne, goed.

Artikel 2

Het college keurt de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • Na de inspraakprocedure:
  • concept uitwerken tot een voorontwerp

 SW/MOB en MPA

Verdere afstemming en maken van afspraken met Woonhaven voor de realisatie van de buurtparkings in de omgeving van het project.

Bestuurscoördinator district

Communicatie en participatietraject organiseren


Bijlagen

 • 202209115_10552_PD_CB_DEF.pdf