Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08712 - Ondersteuning. Onderwijs - Terugvordering Teach for Belgium vzw - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08712 - Ondersteuning. Onderwijs - Terugvordering Teach for Belgium vzw - Goedkeuring 2022_CBS_08712 - Ondersteuning. Onderwijs - Terugvordering Teach for Belgium vzw - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op:

  • 27 november 2015 (jaarnummer 9823) de principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed;
  • 2 april 2021 (jaarnummer 2662) de afsprakennota met Teach for Belgium vzw goed;
  • 8 juli 2022 (jaarnummer 5688) het addendum voor Teach for Belgium vzw goed.

De gemeenteraad keurde op:

  • 25 januari 2021 (jaarnummer 60) de nominatieve toekenning van de financiële ondersteuning 2021 voor Teach for Belgium vzw goed.

Argumentatie

De stad Antwerpen kampt met een lerarentekort en er is een gebrek aan een representatieve weerspiegeling qua diverse profielen in de leraarskamer (versus klaslokaal). Daarom zet de stad Antwerpen vanuit drie luiken in op een meer diverse leraarskamer met als eerste focus meer leerkrachten met migratieachtergrond. De stad Antwerpen zal de bevindingen transfereren naar de bredere diversiteit.

De drie luiken sluiten op elkaar aan door in te zetten op een verhoogde instroom van jongeren in de lerarenopleiding (luik 1 – ESF project met Orbit vzw), een sterke doorstroom tijdens de lerarenopleiding (luik 2) en retentie van deze leerkrachten in het werkveld (luik 3 – project Teach for Belgium vzw).

Dit project met Teach for Belgium vzw in luik 3 heeft als doelstelling om drempels en kansen te identificeren en in kaart te brengen op niveau van de individuele leerkracht, het lerarenteam, het bredere schoolteam en -bestuur en het onderwijsbeleid, met het oog op het formuleren van aanbevelingen voor al deze niveaus, om zo het brede onderwijsveld te verrijken met nieuwe pistes om jonge gediplomeerden en zij-instromers met migratieachtergrond aan te trekken tot én te behouden in het onderwijs. Gezien de ervaring van Teach for Belgium vzw in opleiding en begeleiding van startende leerkrachten zal er uit de aanbevelingen blijken wat er verschillend is voor deze specifieke doelgroep.

Er werd een afsprakennota afgesloten voor kalenderjaar 2021 met Teach for Belgium vzw, ten bedrage van 80.000,00 EUR, voor het project 'Diverse Leraarskamer - Luik 3'. Het eerste projectjaar werd verlengd tot eind juni 2022.

Uit de rapportage zoals ingediend door Teach For Belgium vzw bleek dat de effectieve uitgaven lager zijn dan de vooropgestelde begroting. De organisatie is zich hiervan bewust en heeft zich akkoord verklaard dat deel van de ondersteuning terug te storten. Dit maakt dat er een terugvordering dient te gebeuren van 7.872,81 EUR.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Het totaalbedrag dat teruggevorderd moet worden, is 7.872,81 EUR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020104 - Ondersteuning leerkrachten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het resultaat van de controle op financiële verantwoording van Teach for Belgium vzw, over de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2022.

Artikel 2

Het college keurt de terugvordering van 7.872,81 EUR van Teach for Belgium vzw, Tumulidreef 16, 1170 Watermaal-Bosvoorde (ondnr.: BE052.483.0871) goed.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Ordernummer

Teach for Belgium vzw
Tumulidreef 16
1170 Watermaal-Bosvoorde


IBAN BE52 7340 3677 2709
ond. nr. 052 483 0871

 7.872,81 EUR budgetplaats: 5117000000
budgetpositie: 746
functiegebied: 2LWS020104A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060889
budgetperiode: 2200
1006171348

Bijlagen

  • Afsprakennota_ondersteuning_Diverse_Leraarskamer_TeachForBelgium_20210327.pdf
  • Afsprakennota_ondersteuning_Diverse leraarskamer - luik 3 (verlenging 1ste projectjaar).pdf