Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08798 - District Antwerpen. Alfred Coolsstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08798 - District Antwerpen. Alfred Coolsstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 2022_CBS_08798 - District Antwerpen. Alfred Coolsstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Alfred Coolsstraat in het district Antwerpen

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op het 28 april 2003 (jaarnummer 561);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Tentoonstellingswijk"; 
 • maakt deel uit van de wijk "Camille Huysmanslaan en omgeving" waar de toegang beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton;  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • maakt deel uit van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen in district Antwerpen.

De straat werd heraangelegd. Het beperkt eenrichtingsverkeer werd ingevoerd, van de Volhardingstraat tot de Jan De Voslei, met toegelaten rijrichting naar de Jan De Voslei, en van de Volhardingstraat naar de Vlaamsekunstlaan, met toegelaten rijrichting naar de Vlaamsekunstlaan. Het parkeerverbod werd tevens ingekort.
Verhoogde inrichtingen werden aangebracht om de snelheid af te dwingen en de zichtbaarheid van overstekende voetgangers te verhogen. Er werden voetpaduitstulpingen voorzien die de parkeerzones duidelijk afbakenen.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het beperkt eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd, omdat de straat te smal is om het tweerichtingsverkeer toe te laten. Fietsers en bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • het parkeerverbod wordt deels behouden, waar de rijbaanbreedte niet toelaat dat er langs beide zijden geparkeerd wordt (artikel 2).

De parkeerbalans neemt toe met negen parkeerplaatsen.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2013 (jaarnummer 50) waarin, krachtens het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, de bevoegdheid om te beslissen over aanvullende verkeersreglementen wordt gedelegeerd aan het college.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 16 juni 2022 Gunstig onder voorwaarden

De verkeerspolitie meldt: "Het verkeersbord E1 met opwaartse pijl ter hoogte van de huisnummers 10 en 20 mag verwijderd worden aangezien dit een dubbele reglementering betreft volgens artikel: 

25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren :

7°  wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden

Het verkeersbord E1 met opwaartse pijl ter hoogte van de huisnummers 10 en 20 mag verwijderd worden aangezien dit een dubbele reglementering betreft volgens artikel: 

25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren :

7°  wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden"

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) behoudt de verkeersborden E1, omdat de parkeerzones niet gemarkeerd zijn. De rijbaanbreedte ter hoogte van de huisnummers 10 en 20 is meer dan 3 meter breed, waardoor langs beide zijden geparkeerd kan worden. 

Districtsraad Antwerpen, advies van 17 oktober 2022 (jaarnummer 130) Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Alfred Coolsstraat in het district Antwerpen goed, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2003 (jaarnummer 561).

Artikel 2

Het college keurt goed dat het aanvullend reglement ter kennisname wordt overgemaakt aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen