Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08691 - Stadsdagen - Aanvraag AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (Arenberg) gebruik Handelsbeurs op 4 november 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08691 - Stadsdagen - Aanvraag AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (Arenberg) gebruik Handelsbeurs op 4 november 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08691 - Stadsdagen - Aanvraag AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (Arenberg) gebruik Handelsbeurs op 4 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stadsdag is een gebruiksrecht voor het stadsbestuur om gedurende een dag te beschikken over patrimonium dat in concessie of beheer werd gegeven.

Op 23 maart 2016 werd voor notaris Jan Boeykens een notariële akte verleden aangaande erfdienstbaarheden en toekennen van stadsdagen in de Handelsbeurs. Volgens deze overeenkomst heeft de stad recht op acht stadsdagen op een weekdag en twee stadsdagen op een weekenddag. Momenteel zijn nog vijf stadsdagen beschikbaar voor 2022.

Op 15 november 2019 (jaarnummer 9338) besliste het college om de goedkeuring van stadsdagen in de Handelsbeurs niet te delegeren.

Het college besliste eveneens dat het evenement waarvoor de stadsdag wordt aangevraagd, moet voldoen aan volgende criteria:

  • geen winstgevend of commercieel doel hebben; 
  • in overeenstemming zijn met de voorwaarden die vermeld worden in de desbetreffende beheers- of concessieovereenkomst of het convenant; 
  • binnen het kader passen van het bestuursakkoord en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de stad Antwerpen; 
  • in overeenstemming zijn met de A-waarden (kostenbewustzijn, diversiteit, integriteit, klantgerichtheid, samenwerken); 
  • stroken met de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

De stad ontving van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (Arenberg) het verzoek om op 4 november 2022 de Handelsbeurs ter beschikking te stellen voor de voorstelling van de poëziebundel van PJ Harvey en  vraagt hiervoor een stadsdag aan.

Argumentatie

Op 4 november 2022 komt PJ Harvey haar nieuwe poëziebundel voorstellen. Aangezien de renovatie van de technieken (ventilatie & branddeuren) van de Arenbergschouwburg niet tijdig afgewerkt zal zijn, wenst de organisatie voor dit event uit te wijken naar de Handelsbeurs. De lezing is in het kader van Crossing Border, een internationaal project in samenwerking met Arenberg en DeStudio. Gelet op de uitzonderlijke situatie, het internationaal karakter en het feit dat alle partijen zich akkoord verklaren wordt er positief geadviseerd om deze stadsdag goed te keuren.  

De erfpachter gaat akkoord met deze aanvraag.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Adviezen

concessiehouder Gunstig advies

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de aanvraag goed van  AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (Arenberg) voor het gebruik van de Handelsbeurs op 4 november 2022, mits het evenement mag plaatsvinden conform de op dat moment geldende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.