Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08700 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Jeugd. Herontwikkeling. Jeugdheem, Sint-Catharinaplein 1, Antwerpen - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08700 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Jeugd. Herontwikkeling. Jeugdheem, Sint-Catharinaplein 1, Antwerpen - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring 2022_CBS_08700 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Jeugd. Herontwikkeling. Jeugdheem, Sint-Catharinaplein 1, Antwerpen - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring groepsarchitectuur verzelfstandiging - AG Vespa Gemeenteraad25 november 2019652
Goedkeuring principebeslissing herontwikkeling
College26 maart 20212455


AG Vespa is naar aanleiding van een stedelijke ruimtevraag, die werd gesteld door de dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Jeugd, een herontwikkelingsonderzoek gestart op deze site. De focus van het onderzoek ligt op de percelen die in eigendom zijn van de stad Antwerpen, meer bepaald de pastorij met tuin, de aanbouw en de achterliggende tuin.

Op 26 maart 2021 keurde het college de algemene ruimtelijke uitgangspunten in het kader van de herontwikkeling op de percelen van de pastorij, aanbouwen en achterliggende tuinen goed. Deze percelen zijn kadastraal gekend onder Antwerpen, 9de afdeling, sectie I, perceelnummers 2505  G 2, G 4, T 4 en W 4.

Argumentatie

Het voorwerp van deze opdracht betreft de herontwikkeling ‘Sint-Catharina’ voor levensbeschouwing en jeugdwerking.

Met dit besluit vraagt AG Vespa het opdrachthouderschap voor de realisatie van alle voorstudies en de architectuuropdracht, voor een bedrag van 400.000,00 euro.
De voorstudies en de architectuuropdracht worden door AG Vespa opgestart.

De realisatie van de opdracht wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Timing

goedkeuring algemeen kader en opname opdrachthouderschapoktober 2022
goedkeuring projectdefinitienovember 2022
aanstelling ontwerpteamkwartaal 4 van 2022
goedkeuring definitief voorontwerpkwartaal 2 van 2023
indienen omgevingsvergunningkwartaal 3 van 2023
goedkeuring gunningsprocedure en bestekkwartaal 1 van 2024
gunning werken kwartaal 2 van 2024
start werkenkwartaal 2 of kwartaal 3 van 2024
voorlopige opleveringkwartaal 4 van 2025

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;
2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en
3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Specifiek met betrekking tot realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten  van het stedelijk patrimonium zijn onder andere volgende artikels van toepassing:

  • in artikel 6 §3 wordt de opdracht aan AG Vespa voor het patrimoniumbeheer van het stedelijk patrimonium omschreven. De beleidsbeslissing tot het realiseren van bouw- en onderhoudsprojecten ligt bij de stad Antwerpen. De stad legt tevens het projectbudget vast. 
  • artikel 6  Â§3.4 bepaalt dat AG Vespa instaat voor de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium en dat deze opdracht de beslissingsbevoegdheid inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten omvat, in eigen naam en voor rekening van de stad. De stad dient hiervoor de beleidsbeslissing tot realisatie van het project te nemen en het projectbudget vast te leggen.
  • in artikel 7, Lastgeving stedelijk patrimonium, verleent de stad een volmacht aan AG Vespa om in de realisatie van bouw-, onderhouds- en publieke domein projecten alle daden van beschikking en beheer te stellen in eigen naam en voor rekening van de stad voor wat betreft het stedelijk patrimonium. Onder deze lastgeving valt expliciet ook de bevoegdheid tot het nemen van alle beslissingen in het kader van overheidsopdrachten met betrekking tot het stedelijk patrimonium;
  • in artikel 11 §2 staat dat in uitvoering van de beheersovereenkomst, de stad alle kosten die AG Vespa opneemt, ten laste neemt.

Algemene financiële opmerkingen

Het totale projectbudget voor het project 'Herontwikkeling Sint-Catharina voor levensbeschouwing en jeugdwerking' wordt geraamd op 2.250.000,00 euro inclusief btw, erelonen, voorstudies, buitenaanleg en 10% onvoorziene omstandigheden. 

De vooropgestelde realisatiekost bevat:

  Voorstudies en erelonen architectuuropdracht  400.000,00 euro, inclusief btw
  Bouwkost (nieuwbouw en verbouwing)  1.850.000,00 euro, inclusief btw


Met dit besluit vraagt AG Vespa het opdrachthouderschap voor de realisatie van alle voorstudies en de architectuuropdracht, voor een bedrag van 400.000,00 euro (inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden). Er zijn voldoende middelen om deze opdrachten te kunnen starten.
Het opdrachthouderschap voor de uitvoeringswerken zal later aan het college voorgelegd worden, als de studies voldoende gevorderd zijn en meer zicht op de totale realisatiekost is.

De projectkosten zullen verrekend worden op: SUB_NR/INTERN/2300-2500/5322600000/221/2BRS040302P09810/2SA070750

AG Vespa voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Toekomstige vastleggingen zullen later voorgelegd worden aan het college. 

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0403 - Ruimte voor kinderen en jongeren
2BRS040302 - Investeringen en gedeeld ruimtegebruik
2BRS040302P09810 - Sint Catharina

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de projectomschrijving goed van het project van ‘Herontwikkeling Sint-Catharina voor levensbeschouwing en jeugdwerking’.

Artikel 2

Het college keurt goed dat de opdracht voor de voorstudies en architectuuropdracht van het project ‘Herontwikkeling Sint-Catharina voor levensbeschouwing en jeugdwerking’ wordt uitgevoerd door AG Vespa. 

Artikel 3

Het college keurt goed dat AG Vespa de realisatie van hoger vermelde opdracht opneemt voor een bedrag van 400.000,00 EUR inclusief btw en 10% voor onvoorziene omstandigheden.

Artikel 4

Het college keurt goed dat een bedrag van 400.000,00 euro, inclusief btw, prijsherzieningen en 10% voor onvoorziene omstandigheden wordt vastgelegd op naam van AG Vespa Paradeplein 25, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: NBE0267402076.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Herontwikkeling Sint-Catharina voor levensbeschouwing en jeugdwerking, voorstudies en erelonen architectuur

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

NBE0267402076
IBAN: BE37 0910 1270 6928
400.000,00 EUR inclusief btwbudgetplaats: 5322600000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2BRS040302P09810
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070750
budgetperiode:2300-2500
4005533284

Bijlagen

  • P09810_StCatharinaplein_HerontwikkelingSite_Opdrachtomschrijving.pdf