Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08756 - Ondersteuning. Sociale Economie. JobRoad ivzw - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08756 - Ondersteuning. Sociale Economie. JobRoad ivzw - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_08756 - Ondersteuning. Sociale Economie. JobRoad ivzw - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 527) de nominatieve toekenning van de ondersteuning op exploitatiekrediet van 130.000,00 EUR in 2022 aan JobRoad ivzw, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare met ondernemingsnummer 0736.428.156, voor het project “Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen", op beleidsdoelstelling 2LWS09 goed.

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 527) de nominatieve toekenning van de ondersteuning op exploitatiekrediet van 331.941.89 EUR in 2023 aan JobRoad ivzw, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare met ondernemingsnummer 0736.428.156, voor het project “Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen", op beleidsdoelstelling 2LWS09 goed onder voorbehoud van goedkeuring van de 6e aanpassing aan het meerjarenplan 2020 – 2025.

Op 17 februari 2020 (jaarnummer 126) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de stad Antwerpen goed.

De stad Antwerpen wil financiële ondersteuning geven aan projecten of initiatieven die bijdragen tot een stijging van de werkzaamheidsgraad in de stad Antwerpen.
Via dit besluit keurt de stad Antwerpen de afsprakennota en de uitbetaling voor het jaar 2022 goed aan JobRoad ivzw, die mee werkt aan de realisatie van stedelijke ambities en doelstellingen in kader van het opvolgen en begeleiden naar werk van deze kansengroep.

Argumentatie

Het project "Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen" van JobRoad ivzw in samenwerking met het Internationaal Comité, zal tijdens een periode van 15 maanden 400 Oekraïense vluchtelingen begeleiden en ondersteunen naar werk. Hierbij hebben ze de ambitie om minstens 300 klanten (75 % doorstroom) effectief naar een traject naar werk (job/opleiding/stage) te leiden.

Hierbij zorgt de stad Antwerpen voor de instroom en de opmaak van een socio-economisch profiel van deze leefloonklanten. Het Internationaal Comité (een federatie met 350 aangesloten verenigingen van personen met een migratieachtergrond), nodigt klanten uit en start een activeringstraject waar ze drempels naar werk wegwerken en de motivatie van klanten vergroot wordt. Klanten worden daarna overgedragen aan JobRoad (een ivzw gegroeid uit de uitzendsector met ervaring in het tewerkstellen van precaire doelgroepen via hun eigen methodiek) waar de taak van de toeleiding naar werk ligt. Beide organisaties volgen de tewerkstelling twee maanden actief op en blijven nadien nog beschikbaar indien zich problemen voordoen.  

Het project loopt van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023.

De afsprakennota concretiseert de afspraken die de stad Antwerpen maakte met JobRoad ivzw.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de ondersteuning van 130.000,00 EUR in 2022 voor JobRoad ivzw zijn voorzien op 5311100000 / 6496800 / 2LWS090301A00000.
De middelen voor de ondersteuning van 331.941,89 EUR in 2023 voor JobRoad ivzw worden middels de zesde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 voorzien op 5311100000 / 6496800 / 2LWS090301A00000, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. De ontvangsten voor de ondersteuning van 331.941,89 EUR in 2023 zijn middels de zesde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 ingeschreven op 4403015000 / 74090100 / 2HMS050303A00000 / SUB_NR / 2300, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Deze federale middelen zijn afkomstig naar aanleiding van de wet rond de verhoogde terugbetaling van het equivalent leefloon. Deze wet van 18 mei 2022 (publicatie staatsblad 15 juni 2022) voorziet een verhoogd terugbetalingspercentage van het equivalent leefloon dat toegekend wordt aan tijdelijk beschermde vluchtelingen uit Oekraïne. Deze wet trad met terugwerkende kracht in werking op 4 maart 2022. 

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget zoals goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) van toepassing.

Een ondersteuningsbedrag zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
2LWS090101 - Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via tewerkstellingstrajecten op maat
6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0903 - Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat
2LWS090301 - Activeringstrajecten op maat

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met JobRoad ivzw, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0736.428.156,  waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning op exploitatiekrediet van 130.000,00 EUR in 2022 en 331.941,89 EUR in 2023, voor het project "Tewerkstelling Oekraïense vluchtelingen", met een looptijd van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de zesde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning op exploitatiekrediet in 2022 voor een bedrag van 130.000,00 EUR aan JobRoad ivzw, Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0736.428.156 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ondersteuning aan:


JobRoad ivzw
Beversesteenweg 576
 8800 Roeselare


OND: BE0736.428.156
 IBAN: BE68 7370 5052 6434

130.000,00 EUR 

budgetplaats: 5311100000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2LWS090301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060904
 budgetperiode: 2200

4505143454


Bijlagen