Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08673 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093095. Jozef Buerbaumstraat 20. District Merksem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08673 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093095. Jozef Buerbaumstraat 20. District Merksem - Goedkeuring 2022_CBS_08673 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093095. Jozef Buerbaumstraat 20. District Merksem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022093095

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Eva Wolput met als adres Jozef Buerbaumstraat 20 te 2140 Antwerpen

Ligging van het project:

Jozef Buerbaumstraat 20 te 2170 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 39 sectie A nr. 144G7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          24/07/1962: vergunning (1974#4069) voor nieuwbouw.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • bel-etagewoning;
 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwdiepte 10,50 m;
 • gelijkvloerse verdieping tot op 9 m;
 • gevelbreed terras op eerste verdieping met tuintrap tot op 11,50 m bouwdiepte;

-          gevelafwerking:

 • rode gevelsteen;
 • wit schrijnwerk;

-          inrichting:

 • voortuin.

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • bel-etagewoning;
 • 3 bouwlagen met plat dak; 
 • bouwdiepte 9,50 m op gelijkvloerse verdieping;
 • gesloten terras links en keuken rechts tot 11,50 m op eerste verdieping;
 • buitentrap naar tuin tot op 12,50 m;
 • 9 m bouwdiepte op tweede verdieping;

-          gevelafwerking:

 • sectionaalpoort en opzetscreens op eerste verdieping in appelblauwzeegroen (RAL 5021);
 • opzetrolluiken met appelblauwzeegroene accenten op tweede verdieping;

-          inrichting:

 • voortuin quasi volledig verhard;
 • tuinberging achteraan op het perceel over de volledige perceelsbreedte, met een oppervlakte van circa 28,32 m².

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • sloop terras op eerste verdieping en buitentrap;
 • uitbreiding gelijkvloerse verdieping achteraan voor thuiskantoor;
 • gelijkvloerse aanbouw tot op 14 m op linkerzijde en 11,50 m op rechterzijde;
 • bouwdiepte eerste verdieping tot 12,50 m met op linkerzijde terras tot op 14 m;
 • bouwdiepte tweede verdieping tot 12,50 m met op linkerzijde terras tot 14 m; 

-          gevelafwerking:

 • totale opdikking van 0,17 m op voorgevel: isolatie en witte crépi;
 • blauwgroene tegels tussen schrijnwerkvlakken;
 • raampartij eerste verdieping in voorgevel volledig tot vloerpas doorgetrokken;
 • zwarte aluminium schrijnwerk;

-          inrichting:

 • vergroening voortuin:

-          gescheiden oprit en toegangspad;

-          boom.

 • aanleggen van circa 72m² verharding in de achtertuin;
 • tuinberging achteraan op het perceel over de volledige perceelsbreedte, met een oppervlakte van circa 28,32 m².

 

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van volumes en constructies op gelijkvloerse, eerste en tweede verdieping;

-          uitbreiden van het volume op gelijkvloerse, eerste en tweede verdieping;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          heraanleggen van de voortuin;

-          aanleggen van de achtertuin.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

De Vlaamse Waterweg nv/ De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Albertkanaal

13 september 2022

11 oktober 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6: Harmonie en draagkracht: de gepleisterde voorgevel is niet in harmonie met de bakstenen voorgevels uit de omgeving;
 • Artikel 21: Minimale hoogte van ruimten: de nieuwe slaapkamers op de tweede verdieping achteraan hebben een hoogte van slechts 2,50 m;
 • Artikel 27: Open ruimte: van de tuinzone die circa 133 m² oppervlakte heeft, wordt 72 m² verhard. Meer dan de toegestane 1/3de van de oppervlakte – 44 m²;
 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren: er is onvoldoende informatie om te oordelen of het tuinhuis hieraan voldoet;
 • Artikel 38 Groendaken: er is onvoldoende informatie om te oordelen of het tuinhuis hieraan voldoet.

 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-      Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is gesitueerd in de Jozef Buerbaumstraat, gelegen in een woonwijk van het district Merksem. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door één- en meergezinswoningen.

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en is daarmee in overeenstemming met de kenmerkende woonfuncties in de omgeving.
 

Verder wenst de bouwheer de voorgevel te isoleren en te bepleisteren.
Het na- isoleren van de gevels is vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar. Door het energiezuinig renoveren van woningen wordt er bijgedragen aan de klimaatambities, wat wordt gestimuleerd.
 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid. Het gebouw past in de bestaande straatwand en het gabarit van de woningen uit zijn omgeving. De schaal van de aanvraag is overeenstemmend met deze van de omgeving.

De aanvraag maakt deel uit van een aaneengesloten bebouwing, bestaande uit 3 bouwlagen onder een plat dak. De linker aanpalende bestaat uit dit gabarit en heeft op de gelijkvloerse, eerste en tweede verdieping een bouwdiepte van respectievelijk 17 m, 13,1 m en 13,1 m. De rechter aanpalende bestaat uit dit gabarit en heeft over alle verdiepingen een bouwdiepte van 11,4 m.

De aanvraag bestaat zelf uit 3 bouwlagen onder een plat dak.
Op de gelijkvloerse verdieping wordt de woning uitgebreid tot 14 m. Het perceel laat een dergelijke bouwdiepte toe. Er blijft nog een kwaliteitsvolle tuindiepte van 16,7 m over. Op de eerste en tweede verdieping wordt de woning uitgebreid tot 14 m.
 

Achteraan in de tuin wordt een tuinhuis – met een oppervlakte van circa 28,32 m² – geplaatst op de perceelsgrenzen. Dit is stedenbouwkundig aanvaardbaar mits er wordt voldaan aan artikels 34 en 38 van de bouwcode. Deze worden meegenomen naar de voorwaarden.

 

Naar voorwaarden wordt meegenomen om de stapstenen in de tuinzone niet te realiseren.

Met de plaatsing van het tuinhuis, de verhardingen en de vijver wordt er niet voldaan aan artikel 27 van de bouwcode. De tuin heeft een oppervlakte van circa 133 m² oppervlakte waarvan 72 m² wordt verhard. Dit is meer dan 44 m² - de toegestane 1/3de van de oppervlakte.

Indien de stapstenen – met een oppervlakte van circa 17,76 m²– niet worden gerealiseerd, bedraagt de totale verharde oppervlakte circa 54,24 m². Dit is nog steeds 10 m² te veel maar is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Visueel-vormelijke elementen

De feitelijke toestand van de omgeving wijst uit dat de Jozef Buerbaumstraat gekenmerkt wordt door gevels in gevelbakstenen. De voorgevels zijn gelijkvormig opgebouwd. De gelijkvloerse plint bestaat uit natuursteen. De verdiepingen worden gekenmerkt door bandramen met een natuurstenen kader.

 

Buiten de screens (opbouw en kleur) maakt de bestaande voorgevel van het pand onderdeel uit van de gevels in de straatwand.

 

Echter is de voorliggende aanvraag niet conform artikel 6 van de bouwcode. De wit gepleisterde voorgevel met blauwgroene tegels is niet in harmonie met de meerderheid van de woningen in de directe omgeving. Aangezien er echter nog een aantal lichtere panden voorkomen in de straat en omdat men met de combinatie van gevelpleister en de blauwgroene tegels een fris en eigentijds beeld dat vervlakking tegengaat, bekomt, kan een afwijking toegestaan worden. Er zijn evenwel nog enkele aandachtpunten.

 

De arrière-corps is een veel voorkomend detail bij aaneengesloten bebouwing. Ter hoogte van de perceelsgrens springt het gevelvlak terug, en dit over de volledige gevelhoogte. Dit levert een verticale ritmering op die percelering in het straatbeeld nuanceert. Het is wenselijk om dit detail eigen aan de stedelijke context te behouden.

 

Verder dient er een plint in steen te worden voorzien. Deze heeft immers ook een functie. Zo beschermt de plint tegen beschadigingen. Indien er voor het uitvoeren van de werken een plint aanwezig is, moet deze behouden blijven. Dit kan door de bestaande plint naar voren te plaatsen (en er achter isolatie aan te brengen) of de bestaande plint te vervangen door een nieuwe plint.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De stad Antwerpen hanteert een afwegingskader op aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning voor buitengevelisolatie. Bij een gunstig advies tot plaatsing van buitengevelisolatie is men verplicht om de werken over de volledige dikte van 14 cm uit te voeren. Op die manier wordt er maximale energiebesparing gerealiseerd binnen de bepalingen van het rooilijnendecreet.
 

De afwijking op artikel 21 van de bouwcode is stedenbouwkundig aanvaardbaar. De nieuwe slaapkamers op de tweede verdieping achteraan hebben een hoogte van slechts 2,50 m. Dit is 10 cm minder dan de verplichte plafondhoogte. Dit verschil kan als minimaal worden beschouwd. Er is nog voldoende vrije hoogte over zodat de slaapkamer over een minimale verblijfskwaliteit beschikt.

 

Om het wooncomfort van een woning te bewaken is het belangrijk dat het aantal slaapkamers in verhouding staat met het aantal beschikbare vierkante meters leefruimte per bewoner. Dit is het geval in het voorliggend project, waardoor de woning voldoende wooncomfort biedt.

Verder voldoet de aanvraag aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot. De geplande verbouwingswerken zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.
 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Het tuinhuis moet voldoen aan artikels 34 en 38 van de bouwcode.

3. De stapstenen in de achtertuin worden uit de vergunning uitgesloten.

4. Na het uitvoeren van de werken moet onderaan de gevel een plint worden voorzien van minimaal 60 cm. De plint steekt voorbij het gevelvlak.

5. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal moet uitgevoerd worden met een totale dikte van 14 centimeter.

6 De arrière-corps moet behouden blijven en vrij worden gelaten van materiaal en isolatie.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

8 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

13 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

12 november 2022

Verslag GOA

19 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Het tuinhuis moet voldoen aan artikels 34 en 38 van de bouwcode.

3. De stapstenen in de achtertuin worden uit de vergunning uitgesloten.

4. Na het uitvoeren van de werken moet onderaan de gevel een plint worden voorzien van minimaal 60 cm. De plint steekt voorbij het gevelvlak.

5. De isolatie samen met het afwerkingsmateriaal moet uitgevoerd worden met een totale dikte van 14 centimeter.

6 De arrière-corps moet behouden blijven en vrij worden gelaten van materiaal en isolatie.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.