Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08481 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060851. Blancefloerlaan 100. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08481 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060851. Blancefloerlaan 100. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08481 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060851. Blancefloerlaan 100. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022060851

Gegevens van de aanvrager:

VZW VZW KATRINAHOF met als adres Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen

Ligging van het project:

Blancefloerlaan 100 te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nr. 20B

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen bestaand dagcentrum, rooien van bomen en vernieuwen verharding

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          31/01/1975: vergunning (18#56813) voor het bouwen van een centrum.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • dagcentrum voor personen met beperkingen;

-          bouwvolume:

 • vrijstaand gebouw;
 • 1 bouwlaag met verschillende daktypes; 

-          gevelafwerking:

 • cellenbeton wit geschilderd met sandwichpanelen in oranje tint en schouwen in baksteen;
 • schrijnwerk in aluminium;

-          inrichting:

 • oprit met parking;
 • terrassen rondom gebouw met daaromheen groenzone.

 

Bestaande toestand

-          gevelafwerking:

 • sandwichpanelen in gele kleur;

-          inrichting:

 • extra verharding rondom gebouw.

 

Nieuwe toestand

-          bouwvolume:

 • verwijderde schouwen;

-          gevelafwerking:

 • houten gevelbekleding met donkergrijs buitenschrijnwerk;

-          inrichting:

 • gevelde bomen;
 • aangepaste parking met extra parkeerplaatsen en fietsstaanplaats;
 • wadi.

Inhoud van de aanvraag

-          verbouwen van bestaand dagcentrum;

-          wijzigen van de gevel;

-          heraanleggen inrit en parkeerplaatsen; 

-          rooien van bomen.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

30 augustus 2022

21 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

30 augustus 2022

23 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

30 augustus 2022

8 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor dagrecreatie. De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie, (Artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het gewestplan. De aanvraag valt echter onder de regeling van de zonevreemde constructies. Op 31 januari 1975 werd een vergunning verleend voor een ‘Centrum voor gehandicapten’. Het gebouw werd uitgevoerd conform de vergunning. De inwerkingtreding van het gewestplan Antwerpen dateert van 9 november 1979. Het centrum kan bijgevolg beschouwd worden als een vergunde zonevreemde constructie conform artikel 4.4.10 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:

elke verblijfsruimte dient openingen te hebben voor de toetreding van daglicht en zicht. Niet alle verblijfsruimten (Travak II) hebben dit.

 • Artikel 29 Fietsenstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:

Fietsenstalplaatsen moeten overdekt en afgesloten zijn. De fietsenstalplaatsen zijn in open lucht.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag betreft een bestaand vergund centrum voor mensen met een beperking (gemeenschapsvoorzieningen). Het centrum is vrijstaande, gesitueerd in de beboste driehoek tussen de Blancefloerlaan, de Dwarslaan en de E34. Deze driehoek is ingekleurd als gebied voor dagrecreatie volgens het gewestplan. Het centrum is in strijd met de gewestplanbestemming maar dateert van voor de inwerkingtreding van de gewestplannen. Het centrum valt bijgevolg onder de regeling van de zonevreemde constructie conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De functie blijft behouden en blijft functioneel inpasbaar in de omgeving.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het centrum wordt gerenoveerd waarbij de bestaande vergunde volumetrie blijft behouden. Het gebouw is bijgevolg in overeenstemming met artikel 4.4.19 omtrent de zonevreemde constructies uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De schaal en het ruimtegebruik blijven verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.  

 

Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag betreft een renovatie van het bestaande vergunde volume en valt onder de bepalingen van artikel 4.4.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De aanvraag bevat het plaatsen van nieuw schrijnwerk en na-isolatie afgewerkt met een verticaal geplaatste houten gevelbekleding. Er wordt een beperkt aantal openingen toegevoegd aan de gevels en de bestaande poorten worden vervangen door raamgehelen omdat de achterliggende functies worden gewijzigd. De geest van het gebouw als paviljoen met geschrankte volumes in een bosrijke omgeving, blijft ongewijzigd. De visueel-vormelijke inpassing van de aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is als voorwaardelijk gunstig opgeladen in het omgevingsloket, maar het is een gunstig advies zonder voorwaarden. Om die reden kunnen geen voorwaarden uit dit advies overgenomen worden.

 

Aan de interne indeling van het gebouw worden beperkte wijzigingen aangebracht. Op zich zijn deze wijzigingen niet vergunningsplichtig maar de ruimten moeten wel voldoen aan de minimale kwaliteitseisen van de bouwcode. De keuken ‘Travak II’ heeft geen rechtstreekse lichtinval (bouwcode, artikel 24). Het gebouw is echter een dagcentrum. Dit betekent dat de lunch wordt voorbereid in de keuken maar geen uitgebreide maaltijden zodanig dat de verblijfsduur in deze keuken beperkt is. Bovendien is er een zichtrelatie met de ruimte ‘Travak I’ via binnenramen. Met toepassing van artikel 3 van de bouwcode wordt een afwijking toegestaan.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Fietsenstalling

Het advies van de stedelijke dienst Mobiliteit stelt het volgende: “De fietsenstalling die wordt voorzien moet overdekt en afgesloten moet zijn.”

Dit advies kan echter niet bijgetreden worden. Het centrum voor mensen met een beperking betreft een zonevreemde constructie. De basisrechten voor zonevreemde constructies conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening laten geen uitbreiding toe in recreatiegebied. Er kan geen overdekte en afgesloten fietsenstalling voorzien worden. De keuze om een fietsenstalling te voorzien is bovendien niet verplicht volgens artikel 29 van de bouwcode aangezien er geen uitbreiding van het vergunde volume wordt aangevraagd. De inplanting van beugels wordt evenwel geapprecieerd.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

10 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

30 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

29 oktober 2022

Verslag GOA

12 oktober 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.