Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08550 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag bulletkrediet. Delegatie. - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08550 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag bulletkrediet. Delegatie. - Goedkeuring 2022_CBS_08550 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag bulletkrediet. Delegatie. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 3 juli 2020 (jaarnummer 5745) keurde het college het bestek GAC_2019_00945 voor het afsluiten van de raamovereenkomst voor financiering en bijkomende dienstverlening goed.

Categorie 2 van dit bestek voorziet de mogelijkheid voor het afsluiten van een middellange en lange termijnkrediet vanaf 1 jaar. 

Op 4 september 2020 (jaarnummer 7340) keurde het college goed dat de volgende ondernemers worden opgenomen in de pool van categorie 2 (middellange en lange termijnkrediet vanaf 1 jaar) van de raamovereenkomst voor financiering en bijkomende dienstverlening, op basis van het bestek GAC_2019_00945:

 • ARGENTA ASSURANCES NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: 0404.456.148;
 • ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: 0404.453.574;
 • BELFIUS BANK NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.201.185;
 • BNP PARIBAS FORTIS NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.199.702;
 • ING BELGIE NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.200.393;
 • KBC BANK NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, met ondernemingsnummer: 0462.920.226;
 • KBC VERZEKERINGEN NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer: 0403.552.563.

Op 21 februari 2022 (jaarnummer 117) keurde de gemeenteraad principieel de vrijwillige samenvoeging van de stad met de gemeente Borsbeek goed. 

De regelgeving met betrekking tot samenvoeging van gemeenten voorziet financiële stimuli om de bestuurskracht van de samengevoegde gemeenten te verhogen en extra beleidsruimte te creëren. De schuldovername door de Vlaamse overheid ten belope van maximaal 500 euro schuld per inwoner van de samen te voegen gemeenten met een globaal maximum van 50 miljoen euro per samenvoeging, en de waarborgregeling dat de nieuwe gemeente minstens evenveel uit het Gemeentefonds zal ontvangen als wat de samengevoegde gemeenten elk apart ontvingen, zijn immers financiële stimulansen die de nieuwe gemeente die ontstaat uit de samenvoeging van Antwerpen met Borsbeek extra beleidsruimte zal kunnen bieden.  

Argumentatie

De afdeling thesaurie van de bedrijfseenheid financiën voorziet op basis van de meest recente prognoses een  thesaurietekort vanaf december 2022. Om deze tekorten te overbruggen is er nood aan middellange termijn financiering, waarvoor een bulletkrediet met een looptijd van 2 jaar wordt aangevraagd. 

Deze financiering kan gebeuren onder de vorm van een investeringskrediet bij banken binnen de raamovereenkomst GAC_2019_00945, categorie 2.

De raamovereenkomst voorziet om deelopdrachten toe te wijzen via een mini-competitie. Hiervoor zal de stad Antwerpen aan de deelnemende banken hun voorwaarden vragen voor een bulletkrediet met volgende modaliteiten:

 • Bedrag: 21.000.000,00 EUR;
 • Startdatum: 01/12/2022, tevens datum van opname van het volledige kredietbedrag
 • Einddatum: 01/12/2024, tevens datum van terugbetaling van het volledige kredietbedrag
 • Vergoedingen:
  • een vaste rentevoet
  • eventuele andere kosten

Voor de toewijzing van het bulletkrediet  zullen volgende gunningscriteria gehanteerd worden:

 • vaste rentevoet: 90 punten
 • eventuele andere kosten: 10 punten

De toewijzing zal gebeuren aan de ondernemer die de economisch meest voordelige offerte voor de stad indient, rekening houdend met deze gunningscriteria. 

De éénmalige terugbetaling van het kapitaal op het einde van de looptijd ( 'bullet') zorgt ervoor dat de stad Antwerpen op een efficiënte en kostenbewuste manier deze schuld kan laten overnemen door de Vlaamse overheid, wanneer de gemeenteraden van Antwerpen en Borsbeek beslissen tot samenvoeging. 

Om de bulletlening tijdig te kunnen opnemen en de banken voldoende tijd te geven het dossier grondig te onderzoeken, is het aangewezen om de gunning van dit krediet te delegeren aan de algemeen directeur en eventueel vervolgens aan de bevoegde financieel directeur. 

De voorgestelde tijdslijn voor deze middellange termijn financiering is de volgende:

 • 28/10/2022: Beslissing van college van burgemeester en schepenen m.b.t. officiële bevraging of deelopdracht
 • 02/11/2022: Officiële bevraging of deelopdracht aan de banken in het kader van de raamovereenkomst GAC_2019_00945, categorie 2
 • 22/11/2022: Uiterste datum van ontvangst van de offertes van de banken
 • 22/11/2022: Datum van de gunning aan de bank(en) 
 • 01/12/2022: Datum (valutair) van de opname van het kapitaal

Juridische grond

In toepassing van artikel 28, §1, 5° en 6° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, valt deze opdracht niet onder de toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten. Deze opdracht wordt geregeld volgens de bepalingen van het bestek GAC_2019_00945, categorie 2.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 57 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bij reglementen de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan de algemeen directeur kan toevertrouwen. De algemeen directeur oefent de bevoegdheden die hem zijn toevertrouwd in principe persoonlijk uit, maar kan deze bevoegdheden (met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram en de bevoegdheid tot het aanstellen van een waarnemend algemeen directeur) toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente.

Volgens artikel 56, §3, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor het financieel beheer.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0405 - Financiële dienstverlening en (groeps)controlling
2SBS040502 - Thesaurie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de deelopdracht goed op raamovereenkomst GAC_2019_00945, categorie 2, voor het aangaan van een bulletkrediet van 21.000.000,00 euro, volgens de modaliteiten vermeld in de rubriek ' argumentatie'. 

Artikel 2

Het college delegeert aan de algemeen directeur de bevoegdheid om de deelopdracht omschreven in artikel 1 te gunnen aan de ondernemer(s) die de economisch meest voordelige offerte indien(t)(en), rekening houdend met de gunningscriteria vermeld in de rubriek 'argumentatie'. De algemeen directeur kan deze bevoegdheid doordelegeren aan de financieel directeur.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Kosten verbonden aan het bulletkrediet 
nog niet gekendbudgetplaats: 5171500000
budgetpositie: 6500
functiegebied:2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2200
n.v.t.
Kosten verbonden aan het bulletkrediet
nog niet gekend
budgetplaats: 5171500000
budgetpositie: 6500
functiegebied:2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2300
n.v.t. 
Kosten verbonden aan het bulletkrediet

nog niet gekend

budgetplaats: 5171500000
budgetpositie: 6500
functiegebied:2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2400
n.v.t. 

Terugbetaling van het bulletkrediet21.000.000,00budgetplaats: 5171500000
budgetpositie: 17330U
functiegebied:2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA000040
budgetperiode: 2400
n.v.t.


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opname van het bulletkrediet21.000.000,00budgetplaats: 5171500000
budgetpositie: 17330
functiegebied:2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA000040
budgetperiode: 2200
n.v.t.