Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08654 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092266. Volhardingstraat 13. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08654 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092266. Volhardingstraat 13. District Antwerpen - Weigering 2022_CBS_08654 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092266. Volhardingstraat 13. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022092266

Gegevens van de aanvrager:

de heer Dirk Janssen met als adres Philippedreef 11 te 2970 Schilde en NV IMMO L'ECURIE met als adres Zeerobbenlaan 5 bus 81 te 8301 Knokke-Heist

Ligging van het project:

Volhardingstraat 13 te 2020 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 9 sectie I nr. 2121B5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

vermeerderen van het aantal woongelegenheden

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          15/07/1955: vergunning (18#33861) voor het bouwen van een woning;

-          22/11/1968: vergunning (18#51675) voor een verbouwing.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • meergezinswoning;
 • 2 twee-slaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 88 m²;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen onder plat dak; 
 • maximum bouwdiepte van 15 m;

-          gevelafwerking:

 • parement in gele handvormsteen, blauwe en witte hardsteen en schrijnwerk in staal en hout;
 • poort naar inpandige garage.

 

Bestaande toestand

-          overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van aangepaste garagepoort en een afdak achteraan.
 

Nieuwe toestand

-          functie:

 • meergezinswoning;
 • 1 (extra) drie-slaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 90 m²;
 • 2 twee-slaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 88 m²;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen onder plat dak; 
 • gelijkvloerse bouwdiepte van 17 m;
 • op de verdiepingen worden (uitkragende) terrassen voorzien;

-          gevelafwerking:

 • supprimeren van garagepoorten;
  • creëren van een terugspringende voorgevel op de gelijkvloerse verdieping voor het plaatsen van een keldertrap;
  • afsluiten voorgevel met een hekwerk (materiaal niet gekend);
  • afwerken terugspringende voorgevel met houten bekleding;
 • parement in gele handvormsteen, blauwe en witte hardsteen en schrijnwerk in zwart PVC en hout.

Inhoud van de aanvraag

-          vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 2 naar 3;

-          wijzigen van de functie (gelijkvloerse garage naar woonunit);

-          uitbreiden van het volume;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

16 september 2022

28 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

16 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

16 september 2022

23 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht: Het voorzien van een terugspringende voorgevel (in houten bekleding) en het plaatsen van een hekwerk aan de straatzijde is niet kenmerkend in de omgeving;
 • Artikel  29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:

        Het is niet duidelijk of de berging voldoende ruimte biedt om 4 bijkomende fietsen te stallen. Tevens is de fietsenberging niet bereikbaar.

 • Artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen:
  Er ontbreken 3 autostalplaatsen.
 • Artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen:
  Elk gebouw moet voorzien zijn van een gescheiden rioolstelsel dat bestaat uit 1 droogweerafvoer (DWA) en 1 hemelwaterafvoer (RWA). Dit gescheiden rioolsysteem moet aangeboden worden aan de straat;
 • Artikel 43 Septische putten:

        Er dient een septische put van min. 3500 liter te worden voorzien.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Er zijn geen gegronde redenen om af te wijken van de artikels van de bouwcode.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is gesitueerd in de Volhardingstraat, gelegen in een woonwijk van het district Antwerpen. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door één- en meergezinswoningen.


Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. Buiten het vermeerderen met 1 bijkomende wooneenheid, blijft de bestaande functie van meergezinswoning behouden en is daarmee in overeenstemming met de kenmerkende woonfuncties in de omgeving.
 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voldoet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak van schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid. Het gebouw past in de bestaande straatwand en het gabarit van de woningen uit zijn omgeving. De schaal van de aanvraag is overeenstemmend met deze van de omgeving.

De aanvraag maakt deel uit van een aaneengesloten bebouwing, bestaande uit 3 bouwlagen onder een plat dak.
De linker aanpalende betreft een hoekpand en bestaat uit 4 bouwlagen onder een plat dak. De bouwdiepte over alle verdiepingen bedraagt 8,58 m. De rechter aanpalende bestaat uit 3 bouwlagen onder een plat dak en de gelijkvloerse bouwdiepte bedraagt 15 m.

De aanvraag bestaat zelf uit 3 bouwlagen onder een plat dak.
Op de gelijkvloerse verdieping wordt het gebouw uitgebreid tot 17 m. Het perceel laat een dergelijke bouwdiepte toe. Er blijft nog een kwaliteitsvolle tuindiepte van circa 15 m over.
Op de eerste en tweede verdieping wordt het gebouw uitgebreid met uitkragende terrassen tot 17 m.
 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 3 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de uitbreiding van het aantal wooneenheden.

De meergezinswoning met 2 appartementen en garages wordt ingericht als meergezinswoning met 3 appartementen.

 

Bij projecten tot 5 wooneenheden is de parkeernorm 1

Er verdwijnen door de verbouwing 2 parkeerplaatsen. Deze worden bijgeteld bij de parkeerbehoefte. Bestaande parkeerplaatsen moeten maximaal behouden worden.

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 3 (1 + 2) .

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0 .

 

Het plan voorziet niet in (minstens) het aantal te realiseren plaatsen. Er dient gezocht naar een oplossing op eigen terrein.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 3 – 0 = 3 .

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 3 – 0 = 3 . Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

 

Fietsvoorzieningen

Voor het bijkomende appartement moeten er 4 fietsstalplaatsen voorzien worden:

-          1 appartement met 3 slaapkamers = 1 x 4 (3 slaapkamers + 1 extra) = 4

 

Er is een trap met fietsgoot naar de kelder. Maar in de kelder zijn geen fietsstalplaatsen ingetekend op plan. Er kan niet beoordeeld worden of er 4 fietsen kunnen gestald worden volgens de afmetingen van de bouwcode. Beneden en onder aan de trap naar de kelder moet er een vrije ruimte van 1m70 beschikbaar zijn zodat je de fiets vlot kan opstellen voor de fietsgoot. Deze ruimte wordt niet voorzien. Tevens moeten aan de inkom 2 bochten van 90° worden gemaakt om de trap te kunnen afdalen. De aanvraag dient geweigerd te worden.

 

Visueel-vormelijke elementen

De aanvraag voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op vlak visueel-vormelijke elementen.

De feitelijke toestand van de omgeving wijst uit dat de Volhardingstraat gekenmerkt wordt door gevels in gevelbakstenen met natuurstenen elementen.

 
De terugspringende gelijkvloerse gevel wordt afgewerkt met vermoedelijk een houten bekleding. In het gevelvlak wordt een hekwerk geplaatst. Deze materialen passen niet binnen de omgeving waarop de aanvraag betrekking heeft en zijn dus niet aanvaardbaar.
 

Het supprimeren van beide garagepoorten kan deels gunstig worden geadviseerd. Echter verdwijnen hierdoor 2 inpandige parkeerplaatsen wat stedenbouwkundig niet aanvaardbaar is.

Echter het creëren van een terugspringende gevel – omwille van een open keldertrap naar de fietsenberging te realiseren – is niet kenmerkend.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Om het wooncomfort van een woning te bewaken is het belangrijk dat het aantal slaapkamers in verhouding staat met het aantal beschikbare vierkante meters leefruimte per bewoner. Dit is niet het geval in het voorliggend project voor het extra drie-slaapkamerappartement, waardoor deze woongelegenheid onvoldoende wooncomfort biedt.


Het dossier werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door de brandweer. De voorgestelde voorwaarden moeten integraal opgenomen worden als voorwaarde bij een vergunning.

 

Door het plaatsen van de keldertrap komen de slaapkamers van de gelijkvloerse bijkomende wooneenheid te liggen aan een semi- gemeenschappelijke ruimte/doorgang. Het passeren van bewoners langsheen de slaapkamer, biedt weinig privacy en dus weinig comfort en kan dus niet als kwaliteitsvol worden beschouwd. Het bijkomende gelijkvloers appartement biedt dus niet voldoende woonkwaliteiten.

 

De keldertrap wordt onderaan niet afgesloten met een deur. De kelder is open en onderhevig aan de buitentemperaturen en regen. Verder kan door de terugspringende gevel, het open hekwerk en de open keldertrap vuil verzamelen onderaan de trap. Omwille van deze tekortkomingen wordt de aanvraag ongunstig geadviseerd.

 

Het vermeerderen van het aantal wooneenheden in een meergezinswoningen kan overlast en conflicten met zich meebrengen. De impact van een appartementsgebouw is bijvoorbeeld heel anders dan dat van een rijhuis voor één gezin. Voorbeelden van overlast hierbij zijn geluidsproductie, parkeerdruk, mobiliteitsgeneratie en dag- of nachtactiviteiten. Het verdwijnen van de bestaande garages betekent ook een aanzienlijke vermindering van het wooncomfort van de bestaande appartementen. We kunnen dus concluderen dat de nadelige impact ten gevolge van de vermeerdering van het aantal wooneenheden, op de omgeving maar ook en vooral op de bestaande appartementen te groot is. Het woongenot van de bestaande appartementen daalt. De aanvraag verhoogt de druk op het perceel in die mate dat de draagkracht van de site wordt overschreden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met een goede ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige voorschriften.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

26 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

16 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

15 november 2022

Verslag GOA

24 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.