Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08722 - Bestek GAC_2022_02110 - Raamovereenkomst voor het maaien van grasmatten in Antwerpen tegen resultaatsverbintenis - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08722 - Bestek GAC_2022_02110 - Raamovereenkomst voor het maaien van grasmatten in Antwerpen tegen resultaatsverbintenis - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08722 - Bestek GAC_2022_02110 - Raamovereenkomst voor het maaien van grasmatten in Antwerpen tegen resultaatsverbintenis - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het maaien van grasperken en gazons op het grondgebied van de stad Antwerpen wordt, omwille van de omvang en de piekbelasting tijdens het groeiseizoen, gedeeltelijk uitbesteed.
De huidige raamovereenkomst, GAC_2018_00256, loopt af op 31 maart 2023 en dient vernieuwd te worden om continuïteit in het maaien van grasperken te verzekeren.

Argumentatie

De inschrijver toont zijn ervaring aan door ten minste drie referenties te bezorgen met betrekking tot soortgelijke opdrachten met groenonderhoud waarbij minimaal 50% bestaat uit het maaien van gras, en een gezamenlijke waarde van minimaal 150.000,00 euro, uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar.  Uit de referenties blijkt eveneens dat de opdrachtnemer in staat is om in functie van de percelen waarvoor hij heeft ingeschreven, de diensten van beschreven omvang uit te voeren.

De opdracht wordt per perceel gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. prijs op een totaal van 50 punten.
  2. Plan van aanpak op een totaal van 40 punten.
  3. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op een totaal van 10 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040101 - Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02110 voor "Raamovereenkomst voor het maaien van grasmatten in Antwerpen tegen resultaatsverbintenis" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven (met Europese bekendmaking).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor het maaien van grasmatten in Antwerpen tegen resultaatsverbintenis


budgetplaats: 5377000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2300, 2400, 2500, 2600, 2700

met orderbons


Bijlagen

  • 02110_20221012_bestek.pdf
  • 02110_20220203_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02110_beeldmeetlatten.pdf
  • 02110_inventaris.xlsx
  • 02110_Locatielijst.xlsx