Terug
Gepubliceerd op 03/11/2022

2022_CBS_08817 - GAC_2022_02499 - Gedeeltelijke ontharding stedelijke basisschool ‘De wereldreiziger' - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08817 - GAC_2022_02499 - Gedeeltelijke ontharding stedelijke basisschool ‘De wereldreiziger' - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08817 - GAC_2022_02499 - Gedeeltelijke ontharding stedelijke basisschool ‘De wereldreiziger' - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De speelplaats van de basisschool ‘De wereldreiziger' is volledig opgebouwd uit betonklinkers en omgeven door hoog opgetrokken schoolgebouwen. Door een gedeeltelijke ontharding gevolgd met aanplanting van deze speelplaats wil de groendienst de hitte- en geluidsreflectie op de speelplaats aanzienlijk verminderen. Door extra groen te creëren wordt er ook gezorgd voor een aangename speelomgeving.

De bedrijfseenheid stadbeheer schreef hiervoor, onder de vorm van een overheidsopdracht van beperkte waarde, volgende ondernemingen aan:

  • Krinkels Greencare nv, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel met ondernemingsnummer 0457.071.225
  • Aannemersbedrijf Buytaert bv, Moortelstraat 25, 9150 Kruibeke met ondernemingsnummer 0405.009.246;
  • EMBO bvba, Dompel 1, 2200 Herentals met ondernemingsnummer 0770.281.750.

Volgende ondernemingen dienden op 4 maart 2022 een offerte in:

  • Krinkels Greencare nv, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel met ondernemingsnummer 0457.071.225
  • Buytaert bv, Hogenakkerhoekstraat 3, 9150 Kruibeke met ondernemingsnummer 0405.009.246;

Uit de ontvangen offertes bleek dat de uitgave de drempel van 10.000,00 euro exclusief btw zal overschrijden. Aangezien deze uitgave op investeringskredieten dient verrekend te worden, is in dat geval enkel de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale bevoegd om de procedure te voeren.

De bedrijfseenheid Stadsbeheer vroeg aan de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale om de procedure te regulariseren.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt gerangschikt:

  1. Krinkels Greencare nv;
  2. Aannemersbedrijf  Buytaert bv;

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de overheidsopdracht van beperkte waarde GAC_2022_02499 voor de gedeeltelijke ontharding stedelijke basisschool ‘De wereldreiziger' en bekrachtigt eveneens dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd uitgeschreven.

Artikel 2

Het college keurt de gunning goed voor de gedeeltelijke ontharding stedelijke basisschool ‘De wereldreiziger', op basis van overheidsopdracht van beperkte waarde GAC_2022_02499, aan Krinkels Greencare nv, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel met ondernemingsnummer 0457.071.225, tegen een bedrag van 17.068,55 euro inclusief btw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Gedeeltelijke ontharding stedelijke basisschool ‘De wereldreiziger' 
17.068,55 euro inclusief btw budgetplaats: 5377000000
budgetpositie: 260
functiegebied: 2LMS040202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020390
budgetperiode: 2200
4005534429