Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00682 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk. Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00682 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk. Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring 2022_GR_00682 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk. Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 10 juli 2015 (jaarnummer 6015) besliste het college tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ter Beke Zuid. 

Op 7 juli 2017 (jaarnummer 6026) keurde het college het ontwerp-eindrapport goed van de waterstudie voor Ter Beke, opgemaakt door Sweco Belgium nv. Hierbij werd beslist om het robuust watersysteem als leidraad te nemen voor het toekomstig gebied als startpunt voor de technische uitwerking van de deelprojecten. 

Op 17 november 2017 (jaarnummer 9418) keurde het college het eerste voorontwerp-RUP "Ter Beke Zuid" goed. 

Op 1 juni 2018 (jaarnummer 5026) keurde het college het tweede voorontwerp-RUP "Ter Beke Zuid" goed. Het planproces voor dit RUP werd on hold gezet na de tweede plenaire vergadering van 28 juni 2018. 

Op 10 februari 2020 (jaarnummer 1305) besliste het college het RUP “Ter Beke Zuid” opnieuw op te starten en hiervoor een deelopdracht te gunnen aan Sweco Belgium nv. Het plangebied van het RUP “Ter Beke Zuid” zal nu verruimd worden in noordelijke richting met als doel alle kritische locaties op te nemen om het robuust watersysteem voor het bedrijventerrein vorm te geven en om een antwoord te bieden aan de noodzakelijke herbestemmingen voor het aanpakken van de waterproblematiek in het bedrijventerrein. Het Ferrarisbos zal zich nu mee bevinden in het plangebied.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 348) keurde de gemeenteraad de aankoop goed van de gronden gelegen aan de Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk, kadastraal gekend onder Antwerpen 44ste afdeling, Wilrijk 3de afdeling, sectie D nummers 156b, 155a/deel en 537a/deel met een totale oppervlakte van 35.612,25 m², dit aan de prijs van 2.848.980,00 EUR. 

Op 14 oktober 2022 (jaarnummer 8438) keurde het college het afbakeningsvoorstel met de oppervlaktes voor bedrijventerrein, collectieve waterbuffering en behoud Ferrarisbos principieel goed.

Huidig besluit betreft de bijkomende aankoop van het resterende stuk van het Ferrarisbos en een naastliggend stuk braakliggend terrein, met name de grond gelegen aan de Fotografielaan z/n in 2610 Wilrijk, kadastraal gekend onder Antwerpen, 44ste afdeling, Wilrijk 3de afdeling, sectie D, nummer 157c/deel met een  oppervlakte van 21.848,00 m², zoals afgebeeld in blauwe kleur als lot 2 op het splitsingsplan opgemaakt door landmeterskantoor Geerts op 17 oktober 2022.

Argumentatie

Het industriegebied Ter Beke in Wilrijk kenmerkt zich door een hoge graad aan verharding met een beperkt volume aan waterbuffering op perceelniveau, met regelmatige overstromingen als gevolg. Vanuit het bovenlokaal groenplan van de stad Antwerpen werd gezocht naar opportuniteiten om bovenlokale groenstructuren te versterken die geënt zijn op het watersysteem. 

Dit gaf aanleiding tot een alternatief concept dat inzet op gedecentraliseerde, open waterberging (dwars op de topografie) en het realiseren van groenblauwe verbindingen. Hiertoe werd een waterstudie Ter Beke Zuid uitgevoerd en goedgekeurd door het college op 7 juli 2017 (jaarnummer 6026). Onderdeel van het robuust netwerk dat wordt voorgesteld in de waterstudie als oplossing voor de waterproblematiek is onder andere een gemeenschappelijk bufferbekken in het Ferrarisbos aan de Fotografielaan. 

Het bestuursakkoord 2019-2024 vermeldt de realisatie van het bufferbekken in het Ferrarisbos onder punt 64: ‘Wateropvang zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst, zowel op publiek als privaat domein. In het kader van klimaatadaptatie en -mitigatie wordt bijvoorbeeld een collectief watersysteem aangelegd op het bedrijventerrein Ter Beke in Wilrijk, waardoor het Ferrarisbos wordt bewaard en ingeschakeld als waterbuffer’.

De aankoop van het grootste deel van het Ferrarisbos (in eigendom van firma Essers) werd reeds door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 30 mei 2022 (jaarnummer 348). De notariële akte zal verleden worden op 24 november 2022. 

De aankoop van dit bijkomend perceel (in eigendom van ING België) is een verdere stap in de richting van de realisatie van een robuust waternetwerk. Binnen de huidige juridische context is hier niet voldoende ruimte voor gereserveerd. Het is dus het opzet om de aan te kopen percelen van het Ferrarisbos te beschermen als bos en een deel van de grond naast het Ferrarisbos in te zetten als collectieve waterbuffer. Het in opmaak zijnde RUP Ter Beke Zuid beoogt de nodige groene verbindingen te faciliteren en het bos te beschermen. 

De stad Antwerpen kwam door overleg en onderzoek met Aquafin, ING België, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, Sweco Belgium en BUUR part of SWECO tot een afbakeningsvoorstel zoals uitgewerkt op het splitsingsplan in bijlage. De POM Antwerpen wil een deel van 10.804,00 m² (lot 1 op plan) aankopen van ING België N.V. ter ontwikkeling tot bedrijventerrein en ontsluiting van dit bedrijventerrein. De oppervlakte en vorm van dit deel werd bepaald in functie van ontwikkelbaarheid van dit terrein voor bedrijven in Antwerpen. De POM Antwerpen wil deze grond in de markt zetten. Op deze grond zal het nodige medegebruik voor nooddiensten en nutsdiensten voorzien worden.

Tussen lot 1 (POM Antwerpen) en lot 2 (stad Antwerpen) zullen wederzijdse rechten van doorgang gecreëerd worden, dit in het kader van bereikbaarheid voor onder andere de hulpdiensten/brandweer. 

De stad Antwerpen zal na aankoop een traject voor het groenbeheerplan van het Ferrarisbos opstarten. Dit in samenwerking met onder andere Aquafin, Natuurpunt en de verschillende stadsdiensten.

Met de verkoper (ING België) werd een aankoopprijs bedongen van 80,00 EUR/m² voor het beboste gedeelte (12.398 m²) en 200,00 EUR voor het deel in industriegebied (9.450,00 m²). Voor de aan te kopen oppervlakte van 21.848,00 m² geeft dit een totale aankoopprijs van 2.881.840,00 EUR. Deze prijs werd door de afdeling landmeters en schatters van AG Vespa als marktconform bevonden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b.

Artikel 6, §3.2 en artikel 7 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op stedelijk patrimonium.

Algemene financiële opmerkingen

De totale aankoopprijs bedraagt 2.881.840,00 EUR. De aktekosten zijn ten laste van de stad Antwerpen en worden geraamd op 4.840,00 EUR inclusief btw. 

De objectcode van het aan te kopen terrein is 31275 en het vastgoednummer is 30949.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van de grond gelegen aan de Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk, kadastraal gekend onder Antwerpen 44ste afdeling, Wilrijk 3de afdeling, sectie D nummers 157c/deel, met een oppervlakte van 21.848,00 m², zoals afgebeeld in blauwe kleur als lot 2 op het splitsingsplan opgemaakt door landmeterskantoor Geerts op 17 oktober 2022, en dit voor een bedrag van 2.881.840,00,00 EUR.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat er op het aangekochte perceel (lot 2 op splitsingsplan) een recht van doorgang wordt gecreëerd ten voordele van het aanpalende perceel (lot 1), aangekocht door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Aankoop grond uit te betalen aan:

ING België NV

Marnixlaan 24

1000 Brussel 

Ondernemingsnummer: BE0403200393

betaling via derdenrekening
Notaris Patrick Vandeputte
Lammekensstraat 79
2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: BE 0471866101
IBAN: BE72 7360 0432 1416
2.881.840,00 EURbudgetplaats: 5152000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2WNS030202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA050600
budgetperiode: 2200
4005535921
Aktekosten en ereloon uit te betalen aan:

Notaris Patrick Vandeputte
Lammekensstraat 79
2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: BE 0471866101
IBAN: BE72 7360 0432 1416
4.840,00 EUR, inclusief btw
budgetplaats: 5291500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200
4505144972

Bijlagen

  • Splitsingsplan.pdf