Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07615 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Sautus Sunnah Belgium vzw - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07615 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Sautus Sunnah Belgium vzw - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring 2022_CBS_07615 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Sautus Sunnah Belgium vzw - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd een ondersteuning van 18.000,00 EUR aan Sautus Sunnah Belgium vzw voor de uitvoering van het project 'Open Moskee' nominatief toegekend.

Argumentatie

De stad wil een integraal beleid rond locatie, vergunning en beheer van gebedsruimtes, met aandacht voor de religieuze vrijheden maar ook voor de impact op de wijk en de omwonenden.  Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Inhoud afsprakennota 

De ondersteuningsverstrekker verleent ondersteuning voor de uitbouw van een gemeenschapsfunctie.  

De moskeevereniging Sautus Sunnah Belgium vzw stelt zich in regel met de bouwcode en de functiewijziging en onderzoekt de mogelijkheden om een gemeenschapsfunctie uit te bouwen in de buurt via netwerking, dialoog en samenwerking.

De moskeevereniging dient ervoor te zorgen dat er gedragenheid is voor de inplanting van een islamitisch gebedshuis. Zij organiseert overleg en netwerking met de buurtbewoners regio Turnhoutsebaan en Moorkensplein, werkt samen aan en neemt deel aan activiteiten van buurtorganisaties uit Borgerhout, en organiseert opendeuractiviteiten.

De ontvanger Sautus Sunnah Belgium vzw ontvangt een ondersteuning van 18.000,00 EUR. De afsprakennota start op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2022.

Als de verwachte projectresultaten door de coronacrisis niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de stad zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
 5403500000  Sautus Sunnah Belgium vzw - Open Moskee 18.000,00 EUR


Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0603 - Levensbeschouwelijk beleid
2HMS060302 - Levensbeschouwingen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met Sautus Sunnah Belgium vzw, Oedenkovenstraat 59-61, 2140 Borgerhout met ondernemingsnummer  0673.490.893 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 18.000,00 EUR voor het project Open Moskee met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de volgende ondersteuning goed voor 2022:

  • 18.000,00 EUR aan Sautus Sunnah Belgium vzw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Sautus Sunnah Belgium vzw

Oedenkovenstraat 59-61

2140 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0673.490.893

IBAN BE55 7360 3905 0244

18.000,00 EUR budgetplaats:5403500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2HMS060301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040790
budgetperiode: 2200
4505141476