Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07574 - Bestek GAC_2021_01768 (P09582). Heraanleg Rubenstuin - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07574 - Bestek GAC_2021_01768 (P09582). Heraanleg Rubenstuin - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_07574 - Bestek GAC_2021_01768 (P09582). Heraanleg Rubenstuin - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor de opdracht 'Heraanleg Rubenstuin' met besteknummer GAC_2021_01768 werd aan de geselecteerde kandidaat, zijnde de firma: ESTATE AND LANDSCAPE MANAGEMENT BV (ELM), BRUSSELSESTEENWEG 403, 1785 MERCHTEM, met ondernemingsnummer 0437.458.716 gevraagd om een offerte uit te brengen. Op 20 juni 2022 diende genoemde kandidaat een offerte in.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

De offerte van de enige inschrijver werd regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld: 

InschrijverPrijs op 80 puntenPlan van aanpak op 20 puntenTotaal op 100 punten
ELM 80 12 92
De opdracht kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma  ESTATE AND LANDSCAPE MANAGEMENT BV.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38, §8 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 34, §§1 en 2 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, verbetert de aanbestedende overheid de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder aansprakelijk te zijn voor de niet ontdekte fouten.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid – wanneer ze de noodzaak daartoe aantoont – een opdracht plaatsen die één of meer vaste gedeelten en één of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Hoewel de sluiting van de opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van de voorwaardelijke gedeelten is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten bepaalde modaliteiten. De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte mag de algemene aard van de opdracht niet wijzigen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Momenteel is er 6.107.038,34 euro gebudgetteerd op budgetadres 2022-2025/5322000000/220 & 221/2BRS010201P09582 & 2SBS070101P09582/SUB_NR/2SA070720 & 2SA080119. Bij AMJP6 wordt dit budget verhoogd met 3.772.237,66 euro.

Er is momenteel voldoende budget voorzien op bovenstaande budgetadressen, verspreid over budgetposities 220 & 221, om een gunning voor de tuin mogelijk te maken. De bestelbon zal echter pas definitief opgeslagen worden na goedkeuring AMJP6. Op dat moment is er voldoende budget beschikbaar binnen budgetpositie 220, waardoor er nu geen IKA-lights tussen budgetpositie 221 & 220 nodig zijn.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0102 - Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur
2BRS010201 - Restauratie historische panden
2BRS010201P09582 - Rubenssite Masterplan 201

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor de opdracht 'Heraanleg Rubenstuin', op basis van bestek GAC_2021_01768, aan ESTATE AND LANDSCAPE MANAGEMENT BV, BRUSSELSESTEENWEG 403, 1785 MERCHTEM, met ondernemingsnummer 0437.458.716, tegen een bedrag van 1.770.223,07 EUR incl. BTW.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Heraanleg Rubenstuin 

1.822.445,38 EUR inclusief btw en herzieningen

budgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2BRS010201P09582
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA70720
budgetperiode: 2300,2400,2500 mits goedkeuring AMJP6 door college en gemeenteraad

 

bestelbon volgt later


Heraanleg Rubenstuin
onderhoud
124.799,98 EURO inclusief btw en herzieningen

budgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2SBS070101P09582
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2400,2500, mits goedkeuring AMJP6 door college en gemeenteraad

bestelbon volgt later
Bijlagen

  • 01768_20220906_gunningsverslag.pdf