Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07469 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022089476. Tijsmanstunnel-West zn. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07469 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022089476. Tijsmanstunnel-West zn. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07469 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022089476. Tijsmanstunnel-West zn. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De deputatie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- advies uit te brengen.

 

Projectnummer:

OMV_2022089476

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

NV Evonik Antwerpen (0406183144) met als adres Tijsmanstunnel-West Z/N te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 18 sectie F nrs. 114C, 114D, 114H, 114K, 114M, 114R, 114N, 114F en 117R

waarvan:

 

-          20170801-0004

afdeling 18 sectie F nrs. 114K, 114F, 114M, 114N, 114R, 114H, 114C, 114D en 117R (EVONIK/UT-eenheid)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

Chemisch bedrijf: verandering door uitbreiding.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Stedenbouwkundige voorgeschiedenis

-          08/04/2005: vergunning (HV/2004/B/0149) voor het bouwen van een industriegebouw voor compressoren en een buitenaanleg voor technische installaties;

-          Het gebouw D504 is reeds te zien op de luchtfoto van 1971 (bron: geopunt.be) en dus van voor de inwerkingtreding van het gewestplan. Bijgevolg wordt vanuit gegaan dat het een hoofdzakelijk vergund geacht gebouw betreft.

 

Historiek milieu

De provincie Antwerpen verleende op 10 november 2021 een vergunning voor het verder exploiteren, na verandering, van een chemische cluster bestaande uit 16 ingedeelde inrichtingen en activiteiten, waaronder de UT-EN-eenheid, voor een termijn van onbepaalde duur. Er is momenteel nog een beroepsprocedure lopende.

 

Inhoud van de aanvraag

Het voorwerp van de aanvraag betreft een uitbreiding met een koelinstallatie, luchtcompressoren en transformatoren.

 

Aangevraagde rubriek(en)

  

Aangevraagde rubriek(en) EVONIK/UT-eenheid
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

12.2.2°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA;

+ 2x 2.000 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW.

+1.675,60 kW

 

Argumentatie

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu

4 augustus 2022

31 augustus 2022

Gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen


Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.

De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.

Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.

 

Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Zulk gebied is bestemd om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven van Antwerpen. Het is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag- en overslagactiviteiten die gebruikmaken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie van de haven en de bedrijven zijn toegelaten.

Daartoe worden ook de volgende werken, handelingen, voorzieningen, en wijzigingen gerekend:

- de aanleg en het onderhoud van infrastructuur die nodig is voor de toegankelijkheid of voor verbindingen langs de waterzijde en langs de landszijde;

- het laguneren of op een andere wijze bergen of verwerken van baggerspecie.

Daarnaast is de ontwikkeling, het herstel en de instandhouding van tijdelijke ecologische infrastructuur toegelaten.

In het gebied zijn eveneens gebouwen of lokalen voor bewakingspersoneel toegelaten.

In het gebied zijn kantoorgebouwen niet toegelaten, tenzij ze noodzakelijk zijn voor en een inherent onderdeel zijn van de exploitatie van haven en industriële activiteiten. De bestaande kantoorgebouwen kunnen behouden blijven binnen het bestaande bouwvolume op het moment van definitieve vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uitbreidingen zijn niet toegelaten.

 

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Voor een straal van 500 meter rond het project is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor de R2 – Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Evenwijdig met de R2 loopt een overdruk met als aanduiding Verbinding voor fietsers. Op circa 460 meter ten zuidoosten van het project loopt een overdruk met als aanduiding Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund of vergund geacht. Het project lijkt enkel van vergunningsplicht vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen te omvatten. Volgens het Besluit van de Vlaamse regering (BVR) tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, is de plaatsing van constructies binnen het gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven met een grondoppervlakte kleiner dan 200 m² en hoogte lager dan 20 meter, binnen concrete en algemene randvoorwaarden zoals vernoemd in respectievelijk artikels 4.1. en 4.4. en artikels 1.2. tot en met 1.6  van het BVR, vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunningsplicht. Aan deze randvoorwaarden lijkt voldaan.

De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Men voorziet om de huidige persluchtvoorziening te vervangen door een nieuwe persluchtvoorziening. Hiervoor worden 4 compressoren geplaatst (401,4 kW elk). De huidige persluchtvoorziening is vergund op naam van een andere exploitant en maakt dus geen deel uit van de huidige vergunning.

 

In het aanvraagdossier wordt aangegeven dat de compressoren worden voorzien van een geluidsisolerende omkasting en in een gesloten gebouw geplaatst worden om geluidshinder te beperken.

 

De koeling van de compressoren, tussenkoelers en drogers gebeurt met behulp van een luchtgekoelde koelinstallatie (70 kW).

 

Verder voorziet men nog 2 droge transformatoren van 2.000 kVA elk.

 

De voorgestelde wijzigingen hebben geen effect op de productiecapaciteit van de installatie.

 

Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

 

Advies van het college

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 

Geadviseerde rubrieken

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

12.2.2°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA;

+2x 2.000 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW.

+1.675,60 kW

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:

 

  1. de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
  2. de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

Fasering

Procedurestap

Datum

Ontvangst adviesvraag

2 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

11 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

9 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste adviesdatum

21 september 2022

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

11 augustus 2022

9 september 2022

0

0

0

1

 

Bespreking van de bezwaren

 

Tijdens het openbaar onderzoek werd een digitaal bezwaarschrift ontvangen van PPS-Pipelines. Met dit bezwaarschrift reageert PPS-Pipelines op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. Men stelt geen bezwaar te hebben omdat hun pijpleidingen niet gelegen zijn in het aangegeven werkgebied. Omdat hun leidingen wel net buiten de rand van het gebied liggen, verzoekt men voor alle werkzaamheden in de nabijheid van deze leidingen, conform Wet-en Regelgeving, de Fetrapi-voorschriften te volgen.

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Gunstig advies te verlenen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.