Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07270 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089173. Mechelsesteenweg 1. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07270 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089173. Mechelsesteenweg 1. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07270 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089173. Mechelsesteenweg 1. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022089173

Gegevens van de aanvrager:

de heer Hamit Yaramis met als adres Notenstraat 14 te 2520 Ranst en de heer Semir Yaramis met als adres Rode Dreef 34 te 2110 Wijnegem

Ligging van het project:

Mechelsesteenweg 1 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 10 sectie K nr. 2743Y2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een hoekpand met gelijkvloerse functie 'dancing, restaurant en café 'en bovenliggende wooneenheid naar gelijkvloerse functie 'dancing, restaurant, en café' en 8 bovenliggende wooneenheden

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          29/04/2022: opname in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning  (202121) van de constructie, inclusief de functie van wonen en handel en 1 woonentiteit;

-          16/05/2019: vergunning (20183293) voor het plaatsen van publiciteit op steigerdoeken tijdens onderhouds- en herstellingswerken aan de gevel;

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed – hoekpand met Frankrijklei:

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7309;

-          25/03/1999: vergunning (19982464) voor het plaatsen van antennes en technische infrastructuur.

 

Vergunde / Geacht vergunde toestand

-          gelijkvloerse functie reca met bovenliggende wooneenheid;

-          bouwvolume:

 • hoekpand met 4 bouwlagen onder mansardedak;
 • kroonlijst- en nokhoogte van respectievelijk circa 19,5 en 23,5 m;
 • variërende bouwdiepte per verdieping;
 • open koer achteraan het perceel met een oppervlakte van circa 25 m²;

-          gevelafwerking:

 • bezette en wit beschilderde gevel;
 • arduinen plint;
 • houten kroonlijst en buitenschrijnwerk, kleur niet gekend;
 • stalen balustrades, kleur niet gekend.

 

Bestaande toestand

-          gelijkvloerse functie reca met 3 bovenliggende wooneenheden (1 per verdieping);

-          bouwvolume:

 • volledig dicht gebouwd perceel;
 • aantal bouwlagen, dakvorm, kroonlijst- en nokhoogte conform vergunde toestand;

-          gevelafwerking:

 • zwart gelakte stalen inkomdeur en balustrades;
 • donker geschilderd houten buitenschrijnwerk;
 • donkerblauwe gevelleien;
 • overige materialen ongewijzigd;

-          mezzanine op de zolderverdieping;

-          dicht gemaakte raamopeningen in het mansardedak;

-          antennemasten op het dak.

 

Nieuwe toestand

-          gelijkvloerse reca functie met 8 bovenliggende wooneenheden (2 per verdieping, inclusief dakverdieping);

 • 5 tweeslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 80 m² (3 stuks), 100 m² en 113 m²;
 • 3 eenslaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van circa 60 m²;

-          bouwvolume:

 • aantal bouwlagen en bouwhoogte conform vergunde toestand; 
 • bouwdiepte benedenverdieping ongewijzigd ten opzichte van de bestaande toestand;
 • variërende bouwdiepte per verdieping met uitbreiding ten opzichte van de bestaande toestand;

-          gevelafwerking:

 • gelijkvloerse verdieping afgewerkt met donkerbruin beschilderde gevelbepleistering;
 • donkerkleurige stoffen baldakijn boven de toegang tot het restaurant (hoek);
 • daklaag in antracietkleurige zinken banen met zwart gelakte stalen ramen;
 • overige materialen ongewijzigd.


Inhoud van de aanvraag

-          vermeerderen van het aantal wooneenheden van 1 naar 8;

-          doorvoeren van constructieve wijzigingen;

-          bouwvolume:

 • voorzien van buitenruimte in de vorm van uitkragende terrassen en dakterrassen;
 • dicht bouwen van de koer op de gelijkvloerse verdieping;

-          wijzigen van de gevelafwerking.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

18 juli 2022

8 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

AQUAFIN NV

18 juli 2022

5 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

18 juli 2022

12 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

18 juli 2022

25 juli 2022

Voorwaardelijk gunstig

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn/ De Lijn Entiteit Antwerpen

18 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Geen advies ontvangen

Water-link

18 juli 2022

5 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

18 juli 2022

27 juli 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

18 juli 2022

4 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

18 juli 2022

26 juli 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

18 juli 2022

3 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

18 juli 2022

9 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgend(e) punt(en):

 • artikel 15:
  In de kelder worden versmallingen voorzien van de looppaden. Deze versmallingen voldoen echter niet aan de voorwaarden opgelegd in dit artikel (breedte en draaicirkels);
 • artikel 18:
  Het niveauverschil in de inkomhal tot de appartementen bedraagt 37 cm en wordt enkel overbrugd door een helling;
 • artikel 19:
  De helling in de inkomhal (appartementen) voldoet niet. Het hellingspercentage is te hoog (circa 23%), er wordt geen vrije en vlakke draairuimte voorzien voor de helling (zie ook artikel 24) en er wordt geen leuning voorzien;
 • artikel 22:
  De deuren die uitgeven op de gemeenschappelijke vuilnisberging, de fietsenberging, de appartementen op de tweede, derde en vierde verdieping, de bergingen behorende tot de appartementen (kelderverdieping), en de toegangsdeuren tot de meterlokalen moeten na afwerking een minimale doorgangsbreedte van 85 cm garanderen. De huidige opening is echter onvoldoende groot om deze minimale breedte te bekomen.
  De deur die uitgeeft op de gesloten trappenhal is een dubbele deur. Het eerste opendraaiende deurblad dient hier, na afwerking, een minimale vrije doorgangsbreedte van 85 cm te garanderen;
 • artikel 24:
  Gezien de plaatsing van de helling is het niet mogelijk aan de trekzijde van de toegangsdeur tot de inkomhal (appartementen) een vrije en vlakke draaicirkel te voorzien.
  Er wordt geen vrije en vlakke draaicirkel van 1,5 m voorzien aan de duwzijde van de deuren tot de fietsenberging, de appartementen 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, en de bergingen behorende tot de wooneenheden (kelderverdieping).
  De meterlokalen behorende tot de wooneenheden (kelderverdieping) beschikken niet over een vrije en vlakke draairuimte aan de duw- en/of trekzijde van de deuren;
 • artikel 25:
  Er wordt geen vrije en vlakke opstelruimte van 45 cm (50 na afwerking) voorzien naast de krukzijde van de toegang tot de gemeenschappelijke vuilnisberging, de toegangsdeur tot de fietsenstalling, de toegang tot de appartementen 1A, 2A, 3A, 4B, de toegang tot de bergingen 1, 4, 6 en 7, de deur die uitgeeft op de meterlokalen, en de toegangsdeur tot het meterlokaal elektriciteit en water.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  De ruimte onder en boven de mezzanine bij de appartementen 1A en 1B en de ruimte onder de mezzanine behorende tot appartement 4B is onvoldoende hoog.
 • artikel 26 Afvalverzameling:
  Er wordt geen afzonderlijke afvalberging opgetekend voor het restaurant;
 • artikel 27 Open ruimte:
  Het volledige perceel werd dicht gebouwd ter hoogte van het maaiveld;
 • artikel 28 Minimale oppervlakte buitenruimte:
  De appartementen 2B en 3B beschikken niet over een buitenruimte;
 • artikel 44 Vetafscheiders en olieafscheiders:
  De afvoer van het restaurant moet aangesloten worden op een vetafscheider.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.

Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De vergunde gelijkvloerse reca-functie en de woonfunctie op de verdiepingen blijven behouden. De functionele inpasbaarheid blijft bijgevolg gegarandeerd.

In het kader van de vergunningsaanvraag werd advies gevraagd aan de stedelijke dienst Business en Innovatie betreffende de bestendiging van de reca-functie. Dit advies is gunstig en laat zich als volgt lezen; “Gunstig advies voor de aanvraag; de wijzigingen met betrekking tot de gelijkvloerse functie reca zijn beperkt - de functie blijft behouden en de samenhang met de bovenliggende verdiepingen wordt geoptimaliseerd. Het pand is gelegen in afgebakend kernwinkelgebied Mechelsesteenweg; behoud en optimalisatie van de commerciële functie is positief te beoordelen.”

Dit advies wordt integraal bijgetreden. De aanvraag kan wat betreft de functionele inpasbaarheid gunstig geadviseerd worden.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet de verbouwing van een bestaand en vergund hoekpand. Op het gelijkvloers wordt het ganse perceel volgebouwd met het oog op de uitbreiding van de reca-functie. Achteraan wordt ook een fietsenstalplaats voorzien voor de bovenliggende woonentiteiten.
Het dichtbouwen van het perceel kan, gezien de ligging in kernwinkelgebied en de karakteristieken van een hoekpand uitzonderlijk gunstig geadviseerd worden.

Naast de gelijkvloerse uitbreiding wordt de indeling van de bovenliggende woonfunctie ook aangepast. Het aantal woonentiteiten wordt hierbij uitgebreid van 1 naar 8. Er worden 3 eenslaapkamerappartementen voorzien va ca. 60 m² en 5 tweeslaapkamerappartementen van respectievelijk ca. 80 m² (3 appartementen), 100 m² en 113 m². De oppervlaktes van de appartementen en de indeling staan in verhouding tot het aantal potentiële gebruikers.
De aanvraag kan wat betreft het voorgestelde woonprogramma gunstig geadviseerd worden.

 

Tot slot voorziet de aanvraag in structurele ingrepen die voortvloeien uit de opdeling van 1 appartement naar 8 appartementen, de noodzakelijke ingrepen inzake brandveiligheid en de inrichting van de buitenruimtes voor de appartementen. Zo wordt achteraan in het mansardedak een uitsnede voorzien ten behoeve van een buitenruimte en worden aan de achtergevel uitkragende terrassen voorzien.
Ook wat betreft deze werken kan een gunstig advies gegeven worden.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

Aangezien het pand is opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed werd advies gevraagd aan de stedelijke dienst monumentenzorg. Dit advies is gunstig en laat zich als volgt samenvatten; “Dit markante, hoge hoekgebouw op het stompe perceel op de hoek van de Frankrijklei met de Mechelsesteenweg werd volgens de bouwaanvraag uit 1874 opgetrokken als “un bâtiment d’habitation” voor L.J. Lenars,[…]

Het neoclassicistische gebouw telt vier bouwlagen onder leien mansardedak en drie traveeën aan de Frankrijklei, een afgeschuinde hoektravee en vier traveeën aan de Mechelsesteenweg. De lijstgevels zijn bepleisterd en beschilderd, kregen een houten kroonlijst op klossen en een lage hardstenen plint. Horizontale ritmering door de kordons en lekdrempels en door de fraaie, doorlopende ijzeren balkonleuning op de eerste verdieping. Rechthoekige vensters in bandomlijsting met oren, op de bovenverdiepingen centraal telkens uitgewerkt als deurvenster met balkon met ijzeren leuning. De begane grond bestaat uit aansluitende rondbogige deurvensters, met geringde pilasters waarop de met versierde sluitsteen uitgewerkte omlijstingen samen komen. De doorlopende smeedijzeren luifel is verdwenen.

Bij gebrek aan historisch planmateriaal is het zeer moeilijk te achterhalen wat de originele toestand van het interieur was. Hierbij kon tijdens het onderzoek enkel afgegaan worden op de sporen in situ, wat ontoereikend is om een sluitende conclusie te vormen, waardoor in dit hoofdstuk voornamelijk hypotheses over de voormalige toestand gesteld worden. Dit is vooral het geval bij de verdiepingen, daar ontbreekt het planmateriaal volledig, terwijl we door plannen uit 1922 wel nog een idee kunnen vormen van de toenmalige toestand van de kelders en gelijkvloerse verdieping. Om de interieurindeling van de verdiepingen beter te kunnen begrijpen is het belangrijk  dat van historische foto’s kan afgeleid worden dat het gebouw in de periode rond 1913 als hotel ingericht was. […] De verdiepingen kregen in een onbekende latere periode een residentiële herbestemming, waarbij het niet ondenkbaar is dat hierbij ook ingrepen uitgevoerd zijn.

 

Men wenst het pand om te vormen tot 8 woongelegenheden en horeca op de gelijkvloerse verdieping. Op de verdiepingen blijven de ruimtes afleesbaar en worden de nog oorspronkelijke interieurelementen zoveel mogelijk geïntegreerd in de woonunits. Het dakvolume wordt aangepast maar het voorste dakvlak van de mansarde blijft behouden waardoor de visuele impact beperkt is. Het opnieuw voorzien van gevelopeningen in het mansardedak creëert lichtinval in het dakvolume en verwijst naar het historische beeld van een mansardedak met dakkapellen. Naar aanleiding van een ongunstig advies van de brandweer kunnen enkel de bestaande dubbele paneeldeuren in de traphal behouden blijven. 

Het voorstel houdt voldoende rekening met de erfgoedelementen en is bijgevolg aanvaardbaar.”

 

Het advies van de stedelijke dienst monumentenzorg wordt bijgetreden. De voorgestelde wijzigingen aan de gevel en het mansardedak hebben een positieve impact op de beeldkwaliteit van het pand en kunnen gunstig geadviseerd worden.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De aanvraag wijkt op verschillende punten af van de bouwcode. Voor enkele kan een afwijking worden toegestaan, voor de overige worden voorwaarden aan de vergunning gekoppeld, zodoende tegemoet te komen aan de voorschriften.
De ruimte onder en boven de mezzanine bij de appartementen 1A en 1B en de ruimte onder de mezzanine behorende tot appartement 4B is geen 2,60 m terwijl dit met het oog op een comfortabele leefruimte een minimale hoogte zou moeten zijn (bouwcode, art. 21). Hierop kan een afwijking worden toegestaan aangezien de beperktere vrije hoogte steeds gecompenseerd wordt door aansluitende ruimtes met een royale vrije hoogte. 
Ook wat betreft de ontbrekende buitenruimtes bij appartementen 2B en 3B kan uitzonderlijk een afwijking worden toegestaan. Er wordt geoordeeld dat er maximaal getracht is om kwalitatieve buitenruimtes te voorzien voor de nieuwe woonentiteiten zonder afbreuk te doen aan de beeldkwaliteit en de erfgoedwaarde van het pand. 

Wat betreft het ontbreken van een afvalberging voor de reca-functie (bouwcode, art. 26) en de nodige aansluiting van de afvoer van het restaurant op een vetafscheider (bouwcode, art. 44) worden voorwaarden bij de vergunning opgenomen. 

 

Naast de strijdigheden met de bouwcode, zijn er strijdigheden met de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid. Deze strijdigheden hebben betrekking op de inrichting van de kelderverdieping, de helling die voorzien wordt in de inkomhal van de woonfuncties en de voordeuren van de woonentiteiten.
Wat betreft de kelderverdieping is de aanvraag strijdig met artikel 15, 22, 24 en 25. Als voorwaarde bij de vergunning wordt opgenomen dat de nieuwe inrichting van de kelderverdieping zo moet aangepast worden dat deze integraal voldoet aan de verordening toegankelijkheid.
Inzake de inrichting van de inkomhal, inclusief de helling, dient als voorwaarde bij de vergunning opgenomen te worden dat deze verder naar achter geplaatst moet worden zodoende de aanvraag in overeenstemming is met artikel 24. Daarnaast moet als voorwaarde opgenomen worden dat de helling maximaal een hellingspercentage mag hebben 10 % conform artikel 19.
Betreffende de toegangsdeuren van de appartementen, wordt als voorwaarde opgenomen dat deze allen dienen te voldoen aan artikels 24 en 25.

 

In het kader van de vergunningsaanvraag werd  tot slot ook advies gevraagd aan de stedelijke dienst milieu. Zij hebben geen milieutechnische opmerkingen.

 

Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer is als voorwaardelijk gunstig opgeladen in het omgevingsloket, maar het is een gunstig advies zonder voorwaarden. Om die reden kunnen geen voorwaarden uit dit advies overgenomen worden.


De geformuleerde voorwaarden indachtig, kan de aanvraag wat dit punt betreft gunstig geadviseerd worden.


Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 9 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de vermeerdering van het aantal woningen:

-          5 bijkomende appartementen tussen 60m² en 90m² met parkeernorm 1,2 = 6

-          2 bijkomend appartementen > 90m² met parkeernorm 1,35 = 2,7.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

In een aantal gevallen genereert een aanvraag een werkelijke parkeerbehoefte maar kunnen de plaatsen om stedenbouwkundige redenen niet gerealiseerd worden. Dit is het geval in voorliggende aanvraag die betrekking heeft op een gebouw dat is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Indien de werkelijke parkeerbehoefte op het perceel moet gerealiseerd worden, zou de erfgoedwaarde van het gebouw teniet worden gedaan. Daarom mogen geen parkeerplaatsen voorzien worden.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 9 plaatsen.

 

 

Fietsvoorzieningen

Voor de 7 bijkomende appartementen moeten 18 fietsenstallingen voorzien worden:

-          3 appartementen met 1 slaapkamer : 3 x 2 = 6

-          4 appartementen met 2 slaapkamers : 4 x 3 = 12

 

Het advies van de stedelijke dienst mobiliteit wordt bijgetreden. In de oorspronkelijk ingediende aanvraag werd een berging voor slechts 12 fietsen voorzien. Gelet op het bovenstaande mobiliteitsadvies werd de aanvraag op 15 september 2022 gewijzigd. De fietsenberging werd verruimd door een deel van de keuken te betrekken bij de fietsenberging. Met deze beperkte planaanpassing is de berging voldoende ruim om 18 fietsen te plaatsen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. De bijgevoegde voorwaarden uit het advies van het Aquafin zijn strikt na te leven.

4. De bijgevoegde voorwaarden uit het advies van Fluvius zijn strikt na te leven.

5. Er dient een afvalberging voor de reca-functie voorzien te worden conform bouwcode, art. 26.

6. De afvoer van het restaurant dient aangesloten te worden op een vetafscheider conform bouwcode, art. 44.

7. De inrichting van de kelderverdieping moet zo aangepast worden dat deze voldoet aan de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid.

8. De helling in de inkomhal van de appartementen dient verder naar achter geplaatst te worden zodoende de aanvraag in overeenstemming is met artikel 24 an de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid.

9. De helling in de inkomhal van de appartementen mag maximaal een hellingspercentage hebben van 10% conform artikel 19 van de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid.

10. De toegangsdeuren van de appartementen moeten zo geplaatst worden dat ze voldoen aan de artikels 24 en 25 van de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

23 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

18 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Beslissing aanvaarding wijzigingsaanvraag
15 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

16 september 2022

Verslag GOA

15 september 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Wijzigingsverzoeken

De aanvrager heeft één of meerdere verzoeken ingediend om zijn oorspronkelijke dossier te wijzigen.

Minstens één van die verzoeken werd aanvaard, waardoor de aanvaarde wijzigingen mee beoordeeld worden.

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. De bijgevoegde voorwaarden uit het advies van het Aquafin zijn strikt na te leven.

4. De bijgevoegde voorwaarden uit het advies van Fluvius zijn strikt na te leven.

5. Er dient een afvalberging voor de reca-functie voorzien te worden conform bouwcode, art. 26.

6. De afvoer van het restaurant dient aangesloten te worden op een vetafscheider conform bouwcode, art. 44.

7. De inrichting van de kelderverdieping moet zo aangepast worden dat deze voldoet aan de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid.

8. De helling in de inkomhal van de appartementen dient verder naar achter geplaatst te worden zodoende de aanvraag in overeenstemming is met artikel 24 an de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid.

9. De helling in de inkomhal van de appartementen mag maximaal een hellingspercentage hebben van 10% conform artikel 19 van de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid.

10. De toegangsdeuren van de appartementen moeten zo geplaatst worden dat ze voldoen aan de artikels 24 en 25 van de gewestelijke verordening inzake integrale toegankelijkheid.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.