Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07485 - Omgevingsvergunning - OMV_2022087267. Dolfijnstraat 42. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07485 - Omgevingsvergunning - OMV_2022087267. Dolfijnstraat 42. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07485 - Omgevingsvergunning - OMV_2022087267. Dolfijnstraat 42. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022087267

Gegevens van de aanvrager:

de heer Michael De Smet met als adres Ann Saelenspad 21 bus 501 te 2000 Antwerpen en mevrouw Virginie Steeland met als adres Ann Saelenspad 21 bus 501 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Dolfijnstraat 42 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 6 sectie F nr. 1285L4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/7606;

-          27/04/2005: beschermd monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/7217;

-          28/01/1924: toelating (1924#17421) voor Gevel- & binnenveranderingen;

-          27/03/1894: toelating (1894#359) voor zeven huizen.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • gesloten bebouwing over 2 bouwlagen onder zadeldak;
 • hoofdbouw met bouwdiepte 9,6 m, gelijkvloerse uitbouw tot op circa 14,2 m bouwdiepte aan de linker perceelgrens en 12,2 m aan de rechter perceelgrens;
 • achtertuin van 18 m²;

-          gevelafwerking:

 • stucparement met fijne decoraties op de fries onder de kroonlijst en als bekroning van de vensteropeningen;
 • gekoppelde rondboogvensters op de verdieping;
 • plint in blauwe hardsteen;

-          inrichting:

 • niet-ingerichte zolder.

 

Bestaande toestand

-          bouwvolume:

 • vervangen perceelsbrede achterbouw over 1 bouwlaag tot een bouwdiepte van 12,2 m en bijkomend aan de linker zijde uitgebreid tot tegen de achterste perceelgrens;
 • de linker scheidingsmuur diende daarbij te worden uitgebreid;
 • het zadeldak werd asymmetrisch opgetrokken – de kroonlijst aan de achtergevel ligt op een lagere pas dan deze in de voorgevel;

-          gevelafwerking:

 • donkerbruin gelakt houten buitenschrijnwerk;
 • voorgevel in gebroken witte bepleistering met behoud van de oorspronkelijke detaillering en decoratie;
 • dakbedekking in roofing, 2 dakvlakvensters in het achterste dakdeel, 1 in het voorste dakdeel;
 • achtergevel in rode baksteen;
 • 2 daklichten in het plat dak van de nieuwe achterbouw;

-          inrichting:

 • herinrichting van het gelijkvloers waarbij de keuken naar de voorgevel verplaatst werd;
 • bouwkundige septische put;
 • achtertuin volledig verhard, op een strook na.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • gesloten bebouwing over 2 bouwlagen onder zadeldak;
 • sloop van de bestaande achterbouw en bouw van een nieuwe gelijkvloerse, perceelsbrede achterbouw tot circa 13,6 m bouwdiepte, waarbij de rechter scheidingmuur wordt uitgebreid;
 • nieuwe dakuitbouw in het achterste dakdeel;

-          gevelafwerking:

 • achterbouw in donkergrijs aluminium, dakuitbouw in roofing;
 • nieuw daklicht in het platte dak van de nieuwe achterbouw;
 • telkens één vernieuwd dakvlakvenster in ieder hellend dakdeel;

-          inrichting:

 • herinrichting van het gelijkvloers waarbij de keuken verplaatst wordt naar de achtergevel;
 • 2 nieuwe slaapkamers in zolderverdieping en een nieuwe badkamer op de eerste verdieping;
 • achtertuin van 14,7 m² waarvan 7,8 m² verhard of voorzien van een constructie (vaste bank);
 • nieuwe regenwater- en septische put van telkens 2000 liter in de achtertuin.


Inhoud van de aanvraag

-          slopen van de achterbouw bij een beschermd monument;

-          herbouwen van een nieuwe achterbouw;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          doorvoeren van interne constructieve werken;

-          onderhouds- en reinigingswerken aan de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Onroerend Erfgoed

26 juli 2022

30 augustus 2022

Gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

26 juli 2022

30 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De bestaande en vergunde woonfunctie in de vorm van een eengezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.
 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet in de sloop van de bestaande, gefragmenteerde achterbouw en de realisatie van een nieuwe perceelsbrede aanbouw op het gelijkvloers. De bouwhoogte vormt een continuïteit met de interne vrije hoogte en de bouwdiepte wordt hierbij perceelsbreed tot op 13,6 m gebracht. Dit impliceert een beperkte scheimuurverhoging van 64 cm over een lengte van ca. 1,50 m ter hoogte van de rechter perceelsgrens.
Deze ingrepen kunnen gunstig geadviseerd worden. Door de nieuwe aanbouw sluit de buitenruimte beter aan op de omliggende percelen en wordt het gebruiksgemak van de tuin en achterbouw verhoogd.


Intern worden verschillende aanpassingen voorzien die gericht zijn op een beter intern ruimtegebruik. Zo wordt de keuken en eetkamer voorzien aan de achterzijde van het hoofdvolume en de nieuwe achterbouw en wordt er een nieuwe badkamer voorzien.
In functie van de 2 nieuwe slaapkamers op de zolderverdieping wordt achteraan een beperkte dakkapel voorzien en wordt het dakvlakvenster in het voorste dakvlak vernieuwd.
Ook deze ingrepen kunnen gunstig geadviseerd worden.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

Er worden geen wijzigingen aan de bestaande en vergunde voorgevel aangevraagd.

De nieuwe achterbouw kent een sobere uitwerking van glas en donkergrijs aluminium plooiwerk.
Deze vormgeving is aanvaardbaar en kan gunstig geadviseerd worden.
 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De voorgestelde ingrepen verbeteren de woonkwaliteit en hebben een positieve impact op de beeldkwaliteit van het pand en zijn omgeving. De hinder die veroorzaakt wordt door de beperkte scheimuurverhoging weegt niet op tegen de interne winsten en kan bijgevolg gunstig geadviseerd worden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

4 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

26 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

24 september 2022

Verslag GOA

9 september 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.