Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07494 - Omgevingsvergunning - OMV_2022090185. Peter Benoitstraat 14. District Antwerpen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07494 - Omgevingsvergunning - OMV_2022090185. Peter Benoitstraat 14. District Antwerpen - Weigering 2022_CBS_07494 - Omgevingsvergunning - OMV_2022090185. Peter Benoitstraat 14. District Antwerpen - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022090185

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Emma Schiltz met als adres Peter Benoitstraat 14 te 2018 Antwerpen en de heer Roger de Munck met als adres Peter Benoitstraat 14 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Peter Benoitstraat 14 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 10 sectie K nr. 1522T14

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanleggen van een dakterras en groendak

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          28/02/1896: vergunning (1896#181) voor drie huizen;

-          07/09/1921: vergunning (1921#11943) voor het veranderen van het werkhuis;

-          23/05/1928: vergunning (1928#30082) voor gevel- en binnenveranderingen;

-          08/08/1980: vergunning (18#61113) voor een verbouwing.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen onder zadeldak; 
 • bouwdiepte hoofdvolume: 9 m;
 • perceel is volledig bebouwd op gelijkvloerse verdieping;
 • uitbouw (linkerzijde perceel) van 2 bouwlagen op gelijkvloerse bouwlaag tot 12 m;

-          gevelafwerking:

 • parement in wit geschilderd pleisterwerk;
 • schrijnwerk in hout en garagepoort in kunststof.

 

Bestaande toestand

-          overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van de inrichting van slaapkamers op de zolderverdieping.

 

Nieuwe toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • ongewijzigd volume;
 • dakterras en intensief groendak ingericht bovenop de gelijkvloerse bouwlaag;

-          inrichting:

 • opgetrokken scheimuur (rechts) met een extra hoogte van 2 meter;
 • perceelgrenzen / scheidingsmuren worden bovenop afgewerkt met een valbeveiliging / balustrade.


Inhoud van de aanvraag

-          inrichten van een dakterras en groendak;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          inrichten van de zolderverdieping met slaapkamers.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht:
  de plaatsing van het dakterras is niet afgestemd op de omgeving;
 • Artikel 10 Inplanting
  Bij volume-uitbreiding moeten de inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte in harmonie zijn met het referentiebeeld, zoals nader bepaald in Artikel 6 “Harmonie en draagkracht�. Er kan niet gerefereerd worden naar bestaande gebouwen die niet in harmonie of storend zijn met de omgeving.

Tevens moet er rekening gehouden worden met een optimale bezonning en daglichttoetreding ten aanzien van alle verblijfsruimten in het gebouw, in de tuinen en in de omgeving.
de plaatsing van het dakterras en de bijhorende scheimuurverhoging is niet in overeenstemming met het referentiebeeld en zorgt voor een vermindering van de zon- en lichttoetreding.;

 • Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten:
  onder schuine daken dient de helft van de netto-oppervlakte van de verblijfs-, horeca- of handelsruimte, te meten vanaf 1,80 meter, een hoogte te hebben van minstens 2,60 meter. De slaapkamers op de zolderverdieping voldoen hier niet aan;
 • Artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer:
  de dakvlakramen (in functie van de slaapkamers) zijn onvoldoende groot.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De bestaande en vergunde woonfunctie blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet de aanleg van een dakterras op de gelijkvloerse uitbouw, aansluitend op de leefruimtes op de eerste verdieping. Deze ingreep kan niet gunstig geadviseerd worden:

-          Om het dakterras te kunnen realiseren wordt over een diepte van 2,05 m een scheimuurverhoging voorzien, aangrenzend aan het dakterras. De scheimuur is gelegen buiten de kenmerkende bouwdiepte én zorgt voor een verminderde lichtinval bij de buren (bouwcode, art. 10) en kan bijgevolg niet gunstig geadviseerd worden.

-          De noodzaak van de scheimuurverhoging toont de privacyproblemen aan die de inrichting van een dakterras op de voorgestelde locatie veroorzaken. Ook deze scheimuurverhoging kan niet gunstig geadviseerd worden. Deze bevindt zich buiten de kenmerkende bouwdiepte (bouwcode, art. 6 en 10).

-          De aanleg van een dakterras op deze uitbouw bestendigt het volledig bebouwde gelijkvloers. De Peter Benoitstraat is een woonstraat waarbij diepe tuinen in de meerderheid zijn. Samen met zijn buur wijkt het voorliggende perceel hierop af. Beter zou zijn om het diep bebouwde gelijkvloers van meer dan 19 m diep, achteraan te ontpitten. Open ruimte draagt immers bij tot waterinfiltratie, de biodiversiteit en een vermindering van de opwarming van de stedelijke omgeving.

Deze opmerkingen zijn ook in voorbespreking meegegeven. Geadviseerd wordt om de aanvraag te weigeren.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De zolderverdieping wordt ingericht met slaapkamers. Deze kunnen niet gunstig geadviseerd worden aangezien de lichttoetreding (bouwcode, art. 24) en de vrije hoogte (bouwcode, art. 21) onvoldoende zijn om de kamers als verblijfsruimte te kunnen gebruiken.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

Er worden geen wijzigingen aan de voorgevel aangevraagd. De visuele inpasbaarheid blijft gegarandeerd.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te weigeren, omwille van onverenigbaarheden met stedenbouwkundige voorschriften en onverenigbaarheden met een goede ruimtelijke ordening.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

29 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

27 september 2022

Verslag GOA

9 september 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning te weigeren.

Artikel 3

De plannen waarvan het overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, maken integraal deel uit van dit besluit.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.