Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09043 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Sociaal Fonds. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09043 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Sociaal Fonds. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring 2022_CBS_09043 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Sociaal Fonds. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 14 december 2020 (jaarnummer 772) keurde de gemeenteraad enkele wijzigingen in het reglement 'sociaal fonds' in functie van het ondersteunen van leerlingen die het op het digitaal vlak moeilijk hadden goed.

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.

Argumentatie

Het 'Sociaal Fonds' is opgericht voor leerlingen die extra financiële ondersteuning nodig hebben. Alle ondersteuningsreglementen moeten voor het einde van 2022 worden opgenomen in REFO.

In het ondersteuningsreglement werd, naast vormelijke wijzigingen om te voldoen aan de voorwaarden van het kaderbesluit voor ondersteuningsbeleid, volgende inhoudelijke aanpassingen opgenomen:

  • termijnen voor uitbetaling: Voorheen werden de twee schijven, één in het najaar en één in het voorjaar, uitbetaald vóór het indienen van het stavingsdossier. Nu wordt de tweede schijf pas uitbetaald na het indienen van het stavingsdossier.
  • rapportage: De uiterste datum van indiening van het stavingsdossier is gewijzigd naar 5 juli in plaats van 15 juli.
  • Voor welke uitgaven mag de ondersteuning gebruikt worden: De klasactiviteiten waarvoor de ondersteuning geldt zijn verder verduidelijkt en uitgebreid. Bij klasactiviteiten is het volgende opgenomen ‘betalende klasactiviteiten die doorgaan tijdens de schooluren door een externe op school in functie van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen'. Er wordt ook expliciet vermeld dat ‘deelname aan het schoolfeest, het huren van springkastelen,... en vervoer dat niet in functie is van de betalende klasactiviteiten, voeding/drank niet in aanmerking komen voor de ondersteuning'. Bij de digitale ondersteuning is expliciet vermeld dat 'digitale leermiddelen of software behorend tot de algemene werkingskosten van de school niet in aanmerking komen van de ondersteuning'.

Het reglement gaat in op 5 december 2022 en loopt tot en met 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het Lokaal bestuur Bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor het reglement sociaal fonds zijn voorzien op volgend boekingsadres: 5117000000 / 2LWS020204A00000 / 6496800 / SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het ondersteuningsreglement 'Sociaal Fonds' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2020 (jaarnummer 772) op met ingang van 5 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het ondersteuningsreglement 'Sociaal Fonds' goed met een looptijd van 5 december 2022 tot en met 31 december 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.