Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

2022_CBS_09035 - Fondsen. Eurodesk - Deelname LIFE-projectvoorstel 'CondoReno'. Consortiumovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09035 - Fondsen. Eurodesk - Deelname LIFE-projectvoorstel 'CondoReno'. Consortiumovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09035 - Fondsen. Eurodesk - Deelname LIFE-projectvoorstel 'CondoReno'. Consortiumovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

LIFE is het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma voor milieubeleid en klimaatactie. Het programma lanceert oproepen voor partnerschappen die maatregelen inzake klimaatmitigatie, -adaptatie, en milieubeleid helpen realiseren. Op 7 januari 2022 (jaarnummer 79) keurde het college de deelname van de stad Antwerpen goed aan het project CondoReno voor de oproep Clean Energy Transition (vrij vertaald: Schone energietransitie), waarmee de Europese Commissie op zoek gaat naar demonstratieprojecten die de energietransitie realiseren en versnellen. CondoReno staat voor Creating and multiplying integrated home renovation services for private condominiums in the Netherlands and Flanders (vrij vertaald: Ontwikkelen en opschalen van geïntegreerde dienstverleningen voor de renovatie van private appartementen in Nederland en Vlaanderen). Het projectvoorstel werd ingediend in het thema Integrated Home Renovation Services (vrij vertaald: Geïntegreerde dienstverlening voor woningrenovaties) en geselecteerd door CINEA (het European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) op 12 mei 2022. LIFE ondersteunt daarmee modellen voor de begeleiding van woningrenovatie en hun opschaling naar andere Europese steden en gemeenten.

De projectpartners zullen met CondoReno gedurende vier jaar pilootprojecten realiseren om sterkere samenwerkingsmodellen uit te testen rond de collectieve renovatiebegeleiding voor Verenigingen van Mede-eigenaars (VME's), en om die begeleiding zoveel mogelijk te professionaliseren, verzelfstandigen en op te schalen.

Argumentatie

De afdeling Klimaat en Leefmilieu van de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (SW/K&L) bevestigt dat het project nauw aansluit bij de bepalingen van het Klimaatplan 2030 (gemeenteraad van 14 december 2020, jaarnummer 775) met betrekking tot de duurzame energetische renovatie van woningen en appartementen, warmteoplossingen, de masterplanbegeleiding van VME’s, en het afbouwen van nog bestaand gebruik van stookolie en steenkool in bepaalde wijken.

Voor projecten waarvoor in het kader van het LIFE-programma subsidie wordt verleend, dient een subsidieovereenkomst (Grant Agreement) tussen de Europese Commissie en de consortiumpartners te worden afgesloten. In die overeenkomst staan alle financiële en juridische voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een EU-subsidie te ontvangen. De overeenkomst omvat door de Europese Commissie opgelegde standaardclausules aangevuld met bepalingen uit het projectvoorstel, zoals informatie over het budget. De subsidieovereenkomst werd goedgekeurd tussen CINEA (het European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) en hoofdpartner VMM. Nadien worden de partners gevraagd hun akkoord met die overeenkomst te bevestigen. Beide stappen verlopen volledig digitaal in het online LIFE-portaal.

Afspraken tussen de partners in het consortium worden opgenomen in een consortiumovereenkomst (Consortium Agreement). Dat document is gebaseerd op een standaardovereenkomst en omvat afspraken over betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom en licenties. De overeenkomst treedt in werking nadat alle partners de overeenkomst ondertekend hebben.

Het college wordt gevraagd om de consortiumovereenkomst goed te keuren en ter goedkeuring te ondertekenen.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

Geselecteerde projecten ontvangen 95% financiering, de overige 5% moet met eigen middelen worden gefinancierd.

De totale subsidie voor het project bedraagt 1.922.567,37 euro, waarvan 250.875,24 euro voor de stad Antwerpen. Het totale projectbudget voor de stad Antwerpen bestaat uit personeelsmiddelen (225.232,00 euro), reiskosten (4.571,00 euro), communicatiemiddelen (17.000,00 euro) en overhead (17.276,21 euro). Daarvan wordt 5% (13.203,96 euro) gedekt door stedelijke cofinanciering. Het project wordt uitgevoerd door de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, meer bepaald het team energiezuinig bouwen en verbouwen van het Ecohuis Antwerpen. De dienst voorziet de inzet van 0,8 VTE gedurende de looptijd van het project en zal daartoe een A1-medewerker aanwerven (tijdelijke verhoging van het personeelskader) gedurende de looptijd van het project.

De stedelijke cofinanciering is beschikbaar op het volgende boekingsadres voor de periode 2023-2025:

  • 5150500000/613/2LMS020301A00000/SUB_NR (werkingsuitgaven)

Het volledige projectbudget voor de periode 2023-2025, zowel de ontvangsten als de uitgaven, werden voorzien bij AMJP6 op volgende boekingsadressen:

5150500000/74050300/2LMS020301A00000/SUB_NR - 5150500000/74090300/2LMS020301A00000/SUB_NR - 5150500000/613/2LMS020301A00000/SUB_NR

De inkomsten en uitgaven zullen worden gekoppeld aan SBT11366.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
2LMS020101 - Uitvoering klimaatplan mitigatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de partnerschapsovereenkomst voor het LIFE-projectvoorstel 'CondoReno' goed en ondertekent ze.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.