Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09095 - Gezondheid - Overeenkomst terbeschikkingstelling automatische externe defibrillator. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09095 - Gezondheid - Overeenkomst terbeschikkingstelling automatische externe defibrillator. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09095 - Gezondheid - Overeenkomst terbeschikkingstelling automatische externe defibrillator. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord wil van Antwerpen een hartveilige stad maken. Naast het sensibiliseren en opleiden van burgers in reanimatietechnieken wil de stad werk maken van de uitbouw van een gespreid en publiekstoegankelijk stedelijk netwerk van automatische externe defibrillatoren (AED) op het grondgebied. In functie van een maximale bereikbaarheid staat de focus hierbij op plaatsing van buitentoestellen.

Op 30 oktober 2020 (jaarnummer 9052) keurde het college de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en onderhouden van AED toestellen aan Half Blue CVBA.

Argumentatie

Op basis van een inventarisatie van reeds bestaande stedelijke AED werden een aantal tekortzones in kaart gebracht waar een AED wenselijk of nodig is. De nieuwe AED worden bij voorkeur geplaatst aan stedelijke panden waarin een stedelijke dienstverlening is gehuisvest. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gezocht naar een plaatsing bij externe gezondheidspartners of partners die nauw samenwerken met de stad. De plaatsing wordt in dit geval geregeld via een overeenkomst met de betrokken externe partner. Deze overeenkomst expliciteert de wederzijdse verplichtingen en de randvoorwaarden waarbinnen de terbeschikkingstelling van de AED plaatsvindt. 

In dit verband wordt voorgesteld dat het college de overeenkomst goedkeurt met COOP-apotheken cv voor de plaatsing van een AED aan de COOP Apotheek Linkeroever, Bouvaertlaan 31 te 2050 Antwerpen. Dit voor de looptijd van 16 november 2022 tot 31 december 2024.

Regelgeving: bevoegdheid

Art. 56 §3, 1° van het decreet over het lokaal bestuur: het college is bevoegd voor daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
2HMS0901 - Gezondheidszorg
2HMS090106 - Hartveilige stad en bloed- en orgaandonatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat een overeenkomst 'Terbeschikkingstelling automatische externe defibrillator' wordt afgesloten met COOP-apotheken cv met ondernemingsnummer 0421.598.226 voor de looptijd van 16 november 2022 tot 31 december 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.