Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09050 - Financiën - Toegekende lening aan gemeente Borsbeek. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09050 - Financiën - Toegekende lening aan gemeente Borsbeek. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_09050 - Financiën - Toegekende lening aan gemeente Borsbeek. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 februari 2022 (jaarnummer 117) keurde de gemeenteraad principieel de vrijwillige samenwerking van de stad met de gemeente Borsbeek goed.

De gemeente Borsbeek investeert in haar scholen en zoekt bijkomende financiering voor zowel investerings - als werkingsuitgaven. 

Argumentatie

De gemeente Borsbeek zoekt bijkomende financiering voor investerings - en exploitatieuitgaven verbonden aan haar scholen. Om bijkomende externe financieringskosten te vermijden, is het aangewezen dat de stad een renteloze bulletlening toestaat aan de gemeente Borsbeek.

Er werd een leningovereenkomst opgemaakt, waarvan de voornaamste krachtlijnen de volgende zijn:

  • Maximum te ontlenen bedrag: 3,5 miljoen euro;
  • Opnameperiode: vanaf datum ondertekening tot uiterlijk 31 december 2023;
  • Looptijd: vanaf datum ondertekening tot 31 december 2026;
    • NB: Op het ogenblik dat de voorgenomen fusie definitief wordt, zal de lening van rechtswege tenietgaan, aangezien kredietnemer en kredietgever dan dezelfde rechtspersoon zullen zijn (schuldvermenging).
  • Terugbetaling kapitaal: eenmalig op eindvervaldag (“bulletleningâ€�);
  • Rente: geen.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 40, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Algemene financiële opmerkingen

De lening wordt toegekend onder voorbehoud van beschikbaarheid van de nodige kredieten na de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, die zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 november 2022.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de mogelijkheid goed om, aan de gemeente Borsbeek, een renteloze lening toe te staan voor een maximumbedrag van 3.5 miljoen euro met een looptijd tot 31 december 2026.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het ontwerp van overeenkomst met de gemeente Borsbeek goed, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Borsbeek. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Toegestane lening aan Gemeente Borsbeek; 
de Robianostraat 64
2150 Borsbeek
KBO nr. 0207.509.229
1.750.000,00 EUR budgetplaats: 5171500000
budgetpositie: 2903410
functiegebied:2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA080111
budgetperiode: 2200
nvt
Toegestane lening aan Gemeente Borsbeek;
de Robianostraat 64
2150 Borsbeek
KBO nr. 0207.509.229
1.750.000,00 EUR budgetplaats: 5171500000
budgetpositie:2903410
functiegebied: 2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2300
nvt
Raming terugbetaling leningen in 2026 3.500.000,00 EUR budgetplaats:517150000
budgetpositi2903I410
functiegebied: 2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA080111
budgetperiode: 2600
nvt