Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_CBS_09091 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. De Reuzen vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09091 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. De Reuzen vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_CBS_09091 - Ondersteuning. Harmonieuze stad. De Reuzen vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Op 26 september 2022 (jaarnummer 532) keurde de gemeenteraad de nominatieve toekenning goed van de ondersteuning van 15.000,00 EUR aan De Reuzen vzw voor de uitvoering van de reuzenstoet.

Argumentatie

De stad wil de sociale cohesie in de wijken versterken via de uitbouw van een netwerk van organisaties gericht op kleinschalige ontmoeting. Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Inhoud afsprakennota 

De Reuzen vzw zet de Borgerhoutse Reuzentraditie door middel van een gemeenschapsvormend project terug op de kaart en betrekt hierbij zoveel mogelijk mensen. Via uiteenlopende activiteiten en evenementen werkt de organisatie een heel jaar lang toe naar de jaarlijkse feestelijke en kleurrijke reuzenstoet in Borgerhout. Alle inwoners en verenigingen van Borgerhout en omstreken worden uitgenodigd om eraan deel te nemen en zelf creatief aan de slag te gaan. Zo blijft de reuzentraditie aansluiting vinden bij zowel de huidige als bij nieuwe generaties. De Reuzen vzw wil zo bouwen aan een inclusieve en warme samenleving waarin betrokkenheid, creativiteit en verbeelding centraal staan. De reuzenstoet en De Reuzen vzw worden mee gedragen en gerealiseerd door vele vrijwilligers. De reuzenstoet vond plaats op 24 september 2022 in Borgerhout.

De ontvanger ontvangt een ondersteuning van 15.000,00 EUR. De afsprakennota start op 1 september 2022 en loopt tot en met 31 december 2022.

Als de verwachte projectresultaten door de coronacrisis niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de stad zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
 5403520000  De Reuzen vzw - de reuzenstoet  15.000,00 EUR

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060201 - Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met De Reuzen vzw, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout met ondernemingsnummer 0834.011.740, met een looptijd van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 15.000,00 EUR voor de reuzenstoet.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de volgende ondersteuning goed:

  • 15.000,00 EUR aan De Reuzen vzw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

De Reuzen vzw
Turnhoutsebaan 92
2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: 0834.011.740 

IBAN: BE17 7310 1709 6021 

15.000,00 EUR budgetplaats: 5403520000
budgetpositie: 6496800 
functiegebied: 2HMS060201A00000 
subsidie: SUB_NR 
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA040751 
budgetperiode: 2200
4505144967 

Bijlagen

  • 20221019_indicatoren_dereuzen.xls
  • 20221027_AN_def_reuzen_2022.pdf