Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_09092 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Kiddo's vzw. Toekenning nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09092 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Kiddo's vzw. Toekenning nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_09092 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Kiddo's vzw. Toekenning nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De stad Antwerpen wil de sociale cohesie in de wijken versterken via de uitbouw van een netwerk van organisaties gericht op kleinschalige ontmoeting. De stad Antwerpen wil ook inzetten op de bevordering van maatschappelijke participatie van kansengroepen. 

Kiddo's vzw draagt bij aan deze doelstellingen en ontvangt daarom een ondersteuning. 

Er wordt een afsprakennota afgesloten met Kiddo's vzw voor de heropstart van hun werking op de nieuwe locatie op het Koxplein te Borgerhout. Hierdoor kunnen ze de noodzakelijk ondersteuning aan hun klanten onverminderd blijven garanderen.

De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in een afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403520000

2HMS060201A00000

6496800

Het Huis vzw6.500,00 EUR- 5.000,00 EUR1.500,00  EUR

Kiddo's vzw - 

Heropstart werking KoxpleinJuridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060201 - Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed voor een ondersteuning van 5.000,00 EUR aan Kiddo's vzw, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout - ondernemingsnummer 0769.255.431,  voor het uitvoeren van het project 'Heropstart werking Koxplein'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.