Terug
Gepubliceerd op 17/11/2022

2022_CBS_09109 - District Deurne. Aanleg kunstgrasvelden en terreinaanleg Park Groot Schijn (Sportkamer). SWOU10987 - Erelonen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09109 - District Deurne. Aanleg kunstgrasvelden en terreinaanleg Park Groot Schijn (Sportkamer). SWOU10987 - Erelonen - Goedkeuring 2022_CBS_09109 - District Deurne. Aanleg kunstgrasvelden en terreinaanleg Park Groot Schijn (Sportkamer). SWOU10987 - Erelonen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

Park Groot Schijn. Studie-opdracht(en). Gunning

Goedkeuring bestuur AG Stadsplanning Antwerpen

12 september 2013

 

Aanleg kunstgrasvelden en terreinaanleg Park Groot Schijn (Sportkamer). SWOU11351B

Gunning

Goedkeuring college

17 juni 2016

5373

Verzenden gunningsbrief

Goedkeuring college

12 juli 2016

 

Eindafrekening

Goedkeuring college

30 november 2018

10659

Proces verbaal van definitieve oplevering

 

16 januari 2020

 

Op 12 september 2013 besliste de raad van bestuur AG Stadsplanning Antwerpen om het raamcontract voor de studie-opdracht(en) ter realisatie van het masterplan Park Groot Schijn, te gunnen aan het consortium studiebureau Buur-Hosper-Bulk (21 november 2013, sluiting opdracht, referentienummer SP/PGS/RAOV/BE08).

Op 19 september 2014 (jaarnummer 9581) besliste het college om masterplan Park Groot Schijn toe te wijzen aan de bedrijfseenheid stadsontwikkeling.

Op 17 juni 2016 (jaarnummer 5373) gunde het college de aanleg van kunstgrasvelden en terreinen in Park Groot Schijn, district Deurne, op basis van bestek GAC/2015/3594, aan Lesuco, Leuvensebaan 317 te 3040 Huldenberg, ondernemingsnummer 0417.053.082.

Op 30 november 2018 (jaarnummer 10659 keurde het college de eindafrekening goed.

Op 24 december 2021 werd ‘Buur/bureau voor urbanisme’, Sluisstraat 79/03.02, 3000 Leuven met ondernemingsnummer: 0883.973.470 overgenomen door ‘Sweco Belgium’, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0405.647.664.

Voor het betalen van de laatste schijf erelonen voor het project “Aanleg kunstgrasvelden en terreinaanleg Park Groot Schijn (Sportkamer)� dient het nodige budget te worden vastgelegd.

Argumentatie

‘Buur/bureau voor urbanisme’ bezorgde de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling een vordering voor het betalen van hun ereloon.

Op basis van de effectieve kostprijs (2.395.240,94 EUR, exclusief btw) bedraagt het totale ereloon 145.151,60 EUR (exclusief btw). Tot definitieve oplevering werd reeds een ereloon van 119.573,79 EUR (exclusief btw) betaald.
Voor het betalen van de laatste schijf ereloon dient een budget van 25.577,81 EUR + 5.371,34 EUR (21% btw) = 30.949,15 EUR te worden vastgelegd.

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.

Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    1. De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    2. De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor het betalen van het ereloon werd correctiebestelling 4005534970 opgemaakt.
Door de overname van ‘Buur/bureau voor urbanisme’, Sluisstraat 79/03.02, 3000 Leuven met ondernemingsnummer: 0883.973.470 werd de correctiebestelling opgemaakt op naam van ‘Sweco Belgium’, Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0405.647.664.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040101 - Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water
2LMS040101M01520 - SWOU10987 Park Groot Schijn (MASTERPLAN Park Groot Schijn (NO_RAP))

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4005534970 aan Sweco Belgium BV, Arenbergstraat 13-1, 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0405647664) goed, voor het betalen van het ereloon ‘Aanleg kunstgrasvelden en terreinaanleg Park Groot Schijn (Sportkamer)’.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

SWOU10987
Vastlegging ereloon

Aanleg kunstgrasvelden en terreinaanleg
Park Groot Schijn (Sportkamer)

Sweco Belgium BV
Arenbergstraat 13-1
1000 Brussel

ondernemingsnummer:
0405 647 664
rekeningnummer:
BE97 2200 7208 2049

30.949,15 EUR

budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2LMS040101M01520
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020680
budgetperiode: 2200

4005534970