Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08354 - Stedelijk patrimonium - Sociale Dienstverlening. Park Groot Schijn, 2100 Deurne. Terbeschikkingstelling grond voor de aanleg van een voedselbos - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08354 - Stedelijk patrimonium - Sociale Dienstverlening. Park Groot Schijn, 2100 Deurne. Terbeschikkingstelling grond voor de aanleg van een voedselbos - Bekrachtiging 2022_CBS_08354 - Stedelijk patrimonium - Sociale Dienstverlening. Park Groot Schijn, 2100 Deurne. Terbeschikkingstelling grond voor de aanleg van een voedselbos - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, dienst verbinding, ondersteunt vzw Klimaatplatform Antwerpen door middel van een ondersteuningsovereenkomst, welke voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke besluitvorming op 10 november 2022 (jaarnummer 8430) met als doel de aanleg en het beheer van een voedselbos binnen een afgebakende zone van Park Groot Schijn, 2100 Deurne. De ondersteuning bestaat ondermeer uit het terbeschikking stellen van de gronden.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen stad Antwerpen en AG Vespa goed. Artikel 6, 3.3 bepaalt dat AG Vespa instaat voor het organiseren van terbeschikkingstellingen en inhuurnemingen van het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing tot terbeschikkingstelling of inhuurneming ligt bij de stad Antwerpen en is vereist in volgende gevallen:

 • bij goedkeuring van concessiereglementen;
 • wanneer wordt afgeweken van de goedgekeurde concessiereglementen;
 • bij een wijziging inzake aanwending.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, dienst Verbinding, heeft  een ondersteuningsovereenkomst opgemaakt met vzw Klimaatplatform Antwerpen voor de aanleg en beheer van een voedselbos in Park Groot Schijn, 2100 Deurne met ingang van 15 oktober 2022 tot en met 31 december 2023. Deze overeenkomst wordt afzonderlijk geagendeerd door Sociale Dienstverlening op deze zelfde collegezitting. 

Volgens de ondersteuningsovereenkomst engageert de vzw Klimplatform zich om een voedselbos aan te leggen en beheren, om dit voedselbos in te zetten als een open en toegankelijk buurtgroenplek waar ontmoeting, educatie en ontspanning centraal staat, en ontwikkelt in samenwerking met Sociale Dienstverlening dienst Verbinding team Voedseltuinen, een toekomstvisie rond het beheer, onderhoud en mogelijke functies van het voedselbos.

De gronden die hiervoor in aanmerking komen, worden terbeschikking gesteld krachtens een concessieovereenkomst volgens het geldende socio-cultureel reglement door AG Vespa, in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • voorwerp: perceelnummers 23180131 K / deel, 23180131 F / deel, 23180135 R2 / deel, 23180131 H / deel , 23180135 W2 / deel, 21380135 V2 / deel met een oppervlakte van 13.936,83 m², grondplan als bijlage;
 • duur: zelfde duur dan de ondersteuningsovereenkomst, zijnde van 15/10/2022 tot en met 31/12/2023, zonder stilzwijgende verlenging. Een verlenging is mogelijk mits verlenging van de ondersteuning en na een positieve evaluatie; 
 • de vergoeding conform het reglement, zijnde 0,02 euro per m², zijnde 278,74 euro op jaarbasis, niet btw-plichtig;
 • de concessionaris staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken, inclusief het eigenaarsonderhoud.

Daarnaast gelden de gewoonlijke voorwaarden van de terbeschikkingstelling van grond volgens het socio-cultureel reglement. Bij wijziging van het ondersteuningsreglement zullen de voorwaarden van deze overeenkomst daaraan aangepast worden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Algemene financiële opmerkingen

Aanrekenen van een jaarlijkse vergoeding van 278,74 euro aan Klimaatplatform Antwerpen vzw, met maatschappelijke zetel te Helmstraat 70, bus 11, 2140  Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0725 718 069  zal vanuit AG Vespa verlopen. Deze opbrengsten worden vanuit AG Vespa periodiek doorgestort naar de Stad Antwerpen. 

budgetplaats:5321000000
budgetpositie:746
functiegebied:2SBS070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA080119

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt dat gronden terbeschikking worden gesteld aan vzw Klimaatplatform Antwerpen voor de aanleg van een voedselbos in Park Groot Schijn, 2100 Deurne, aan volgende belangrijkste voorwaarden:

 • voorwerp: perceelnummers 23180131 K / deel, 23180131 F / deel, 23180135 R2 / deel, 23180131 H / deel , 23180135 W2 / deel, 21380135 V2 / deel met een oppervlakte van 13.936,83 m², grondplan als bijlage;
 • duur: zelfde duur als de ondersteuningsovereenkomst, zijnde van 15/10/2022 tot en met 31/12/2023, zonder stilzwijgende verlenging. Een verlenging is mogelijk mits verlenging van de ondersteuning volgens de dan geldende regeling en na een positieve evaluatie; 
 • de vergoeding conform het reglement, aan 0,02 euro per m², zijnde 278,74 euro, op jaarbasis, er is geen btw verschuldigd;
 • de concessionaris staat in voor alle onderhouds- en herstellingswerken, inclusief het eigenaarsonderhoud.

Daarnaast gelden de gewoonlijke voorwaarden van de terbeschikkingstelling van grond volgens het socio-cultureel reglement. Bij wijziging van het ondersteuningsreglement zullen de voorwaarden van deze overeenkomst daaraan aangepast worden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

DienstOpdracht
AG Vespaopmaken overeenkomst terbeschikkingstelling van gronden Groot Schijn, 2100 Deurne met vzw Klimaatplatform.