Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08713 - Sport - Bestek, procedure en gunning – Begeleidingstraject digitale marketing voor topsportorganisaties en topsporters. Correctiebestelbon - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08713 - Sport - Bestek, procedure en gunning – Begeleidingstraject digitale marketing voor topsportorganisaties en topsporters. Correctiebestelbon - Bekrachtiging 2022_CBS_08713 - Sport - Bestek, procedure en gunning – Begeleidingstraject digitale marketing voor topsportorganisaties en topsporters. Correctiebestelbon - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Bij het besluit van het college van 8 juli 2022 (jaarnummer 5693) werd de opdracht gegeven te onderzoeken hoe de stad de topsportclubs en atleten inhoudelijk kan ondersteunen. Na rondvraag en overleg bleek dat de topsportclubs en atleten behoefte hadden aan ondersteuning om digitale marketingtools (verder) te ontwikkelen.

Voor de opdracht 'digitaal sportmarketingtraject' werd bijgevoegde offertevraag uitgeschreven. 

Op 19 oktober 2021 en 4 november 2021 dienden de volgende firma’s een offerte in:

Techonomy (Ond nr: NL864091540B01) (aangepaste offerte op 13 juli 2022), Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven, Nederland, en My Sueno (BE 0699.822.633), Haeghensgoed 41, 9270 Laarne.

De consultancydiensten die met deze opdracht werden aangekocht, werden onder de vorm van een ondersteuning in natura ter beschikking gesteld aan de clubs. Met alle topsportclubs die deelnemen aan het traject werd een afsprakennota opgemaakt. Deze werden bekrachtigd op 20 oktober 2022 door een besluit bedrijfsdirecteur Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving (jaarnummer 106). 

Een correctiebon werd opgemaakt omdat het traject reeds gestart is.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het volgende gunningscriterium: aangezien beide offertes inhoudelijk voldeden aan de voorgeschreven voorwaarden, werd gekozen voor de goedkoopste, Techonomy.

Dienstnota bestellen en betalen stad Antwerpen, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast. Het college keurde onder meer goed om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, ? 5.500,00 euro: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad Antwerpen en OCMW Antwerpen; 
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  •  uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 euro: goedkeuring door het college na centraal visum.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 139.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.


Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.


Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050103 - Ondersteunen topsport

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de offertevraag “digitale sportmarketing” en bekrachtigt eveneens dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd uitgeschreven.

Artikel 2

Het college bekrachtigt de gunning “Begeleidingstraject digitale sportmarketing” aan Techonomy BV, Torenallee 3 5617 BA Eindhoven, met ondernemingsnummer NL864091540B01, tegen een bedrag van 9.710,25 EUR inclusief btw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Techonomy B.V.

Torenallee 3

5617 BA Eindhoven

Nederland

OND. NR NL864091540B01

Iban: NL60RABO 0172 0538 899.710,25 EUR

Functiegebied: 2BRS050101A00000

Budgetplaats: 5113500000

Budgetpositie: 613

Subsidiëring: SUB_NR

Fonds: INTERN

Begrotingsprogramma: 2SA070742

Budgetperiode: 2200


4005525236