Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09088 - Ondersteuning - Gezondheids- en seniorenzorg. Prostitutie. Ghapro vzw - Nominatieve uitbetaling saldo jaar 2021 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09088 - Ondersteuning - Gezondheids- en seniorenzorg. Prostitutie. Ghapro vzw - Nominatieve uitbetaling saldo jaar 2021 - Goedkeuring 2022_CBS_09088 - Ondersteuning - Gezondheids- en seniorenzorg. Prostitutie. Ghapro vzw - Nominatieve uitbetaling saldo jaar 2021 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed. Met dit besluit werd de procedure voor het uitbetalen van de toelagekredieten bepaald.

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed.

Het college bekrachtigde op 12 februari 2021 (jaarnummer 1277) de afsprakennota Gezondheidszorg en hulpverlening aan prostituees met Ghapro. In deze afsprakennota werd voor 2021 een ondersteuning toegekend van 436.635,00 EUR, waarvan 68.458,00 EUR onder voorbehoud van goedkeuring van de eerstvolgende aanpassing van het MJP 2020-2025 door de gemeenteraad.

Het college keurde op 4 februari 2022 (jaarnummer 00982) de vastlegging van het krediet voor 2022, zoals voorzien in de afsprakennota, goed.

De gemeenteraad keurde op 1 maart 2021 (jaarnummer 123) de wijziging aan het nominatieve krediet 2021 goed voor de projecten ‘Outreach en Basiszorg Straatprostitutie’ en 'Gezondheidszorg en hulpverlening aan prostituees'.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met ditzelfde besluit keurde de gemeenteraad ook de lijst van werkings- en investeringssubsidies, zoals opgenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan, goed.

Op 26 september 2022 (jaarnummer 529) keurde de gemeenteraad de verhoging van de ondersteuning aan Ghapro vzw, ondernemingsnummer 0478.267.507, met een bedrag van 57.728,15 EUR in 2022 voor het project Outreach en Basiszorg Straatprostitutie, goed.

Argumentatie

Op 1 maart 2021 (jaarnummer 123) keurde de gemeenteraad de verhoging van de ondersteuning aan Ghapro vzw met 68.458 EUR goed voor de uitvoering van de opdracht Outreach en Basiszorg Straatprostitutie (OBS). Deze goedgekeurde, bijkomende ondersteuning van 68.458,00 EUR werd in 2021 wel opgenomen in de afsprakennota met Ghapro vzw maar echter niet vastgelegd en niet uitbetaald.

Zoals opgenomen in de afsprakennota heeft Ghapro vzw per 31 maart 2022 het financiële verslag overgemaakt aan de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid. Na nazicht door de dossierbeheerder en de dienst Algemene Boekhouding van de bedrijfseenheid Financiën werd de afrekening goedgekeurd voor een bedrag van 425.905,15 EUR. Van het bijkomend toegekende budget van 68.458,00 euro, werd door Ghapro vzw slechts 57.728,15 EUR besteed. 

Met het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2022 (jaarnummer 529) werd een ondersteuning van 57.728,15 EUR nominatief toegekend aan Ghapro vzw. Dit besluit regelt de uitbetaling van de ondersteuning van 57.728,15 EUR voor 2022 aan Ghapro vzw voor het project Outreach en Basiszorg Straatprostitutie.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

In het gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2021 (jaarnummer 123) werd de nominatieve ondersteuning van 68.458,00 EUR voor het project OBS (Outreachende Basiszorg Straatprostitutie), oorspronkelijk toegekend aan Free Clinic, verschoven naar Ghapro vzw. De aanwendingsmodaliteiten werden opgenomen in de ondersteuningsopdracht aan Ghapro vzw.

Dit bedrag werd in 2021 echter niet uitbetaald. Er werd geen bestelbon en uitbetalingsbesluit voor gemaakt. 

De afrekening van het project van Ghapro vzw in 2021 werd nagekeken door de dossierbeheerder en door de algemene boekhouding:

Afgerekend en aanvaard door de stad 2021:  

425.905,15 EUR 

Reeds uitbetaald 2021 (bestelbon 4505120120):

368.177,00 EUR

Totaal nog bijkomend uit te betalen:

57.728,15 EUR

 

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet van toepassing.

Budgetplaats Ontvanger- project Bedrag
 5361500000  Ghapro vzw - Outreach en Basiszorg Straatprostitutie 57.728,15 EUR


Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS09 - Gezondheids- en seniorenzorg
2HMS0901 - Gezondheidszorg
2HMS090108 - Prostitutie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de volgende ondersteuning als saldo 2021 goed:

  • 57.728,15 EUR aan Ghapro vzw, Verversrui 3, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0478.267.507 voor het uitvoeren van het project Outreach en Basiszorg Straatprostitutie.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Ghapro vzw

Verversrui 3

2000 Antwerpen

OND 0478.267.507

IBAN: BE48 7350 0648 3527


57.728,15 EUR budgetplaats: 5361500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS090108A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040985
budgetperiode:2200
 4505143076