Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09011 - District Antwerpen. Salm-Salmstraat 1 - 2021229 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09011 - District Antwerpen. Salm-Salmstraat 1 - 2021229 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring 2022_CBS_09011 - District Antwerpen. Salm-Salmstraat 1 - 2021229 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op datum van 20 augustus 2021 vroeg Caroline Fransen om het pand gelegen Salm-Salmstraat 1, district Antwerpen, op te nemen in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning. 

De beoordeling gebeurde op basis van de volgende documenten:

 • plannen van de huidige toestand;
 • foto’s van de huidige toestand;
 • luchtfoto’s google Earth Pro uit 1985, 2013, 2015,2018,2021;
 • foto’s instantstreetview uit 2009, 2013 en 2020;
 • foto’s ‘Google Maps-streetView’ van de jaren 2009 - 2013 - 2017 – 2020;
 • kadastrale gegevens;
 • gegevens uit het rijksregister;
 • bewonersgegevens en bewonersgrafiek;
 • opgemaakte analyse van de bewonerskaarten aangeleverd door de klant
 • een begeleidende Visienota opgemaakt op 19 augustus 2021 door Caroline Fransen (architecte) in opdracht van Raven Investment Real Estate (bouwheer);
 • vastgesteld bouwkundig erfgoed: Historische stadskern van Antwerpen (ID140031) https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140031
 • volgende archiefstukken:
  1. goedgekeurde toelatingen uit 1899, 1902, 1923, 1938 en 1952;
  2. goedgekeurde stedenbouwkundige vergunningen uit 1975 en 1985.

1. Bestaande juridische toestand
Geldende bestemmingsplannen:

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: culturele, historische en/of esthetische waarde en artikel 1: zone voor wonen - (wo1).

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

Kadastrale gegevens:
Het pand, Salm-Salmstraat 1 district Antwerpen, met kadastrale ligging (afd. 4) sectie D 2769 C  is kadastraal gekend als huis met drie bouwlagen tussen twee zijgevels zonder bewoonbare kelder en zonder bewoonbare daklaag met twee woongelegenheden.

 

Voor dit pand werden de volgende relevante vergunningen / toelatingen verleend:

 • 31/12/1985: vergunning(18#66958) voor een gevelverbouwing;
 • 09/05/1975:vergunning (18#57244) voor een gevelverbouwing;
 • 11/01/1952: toelating (18#29071) voor het uitvoeren van binnenveranderingen;
 • 02/09/1938: toelating (18#10962) uitstalraam wijzigen;
 • 10/01/1923: toelating (1922#14612)verbreden van kelderopening;
 • 17/05/1902: toelating (1902#1086) keldergaten versmallen;
 • 27/10/1899: toelating (1899#1747) voor het bouwen van twee huizen.

 

2.Bestaande feitelijke toestand
Omschrijving van de bestaande toestand:
Het pand betreft een hoekpand met drie bouwlagen en een bewoonde daklaag onder schuin dak. Het pand bestaat momenteel uit een inkomzone naar de trappenhal en twee autostaanplaatsen op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping bevindt zich een één-slaapkamerappartement met een netto-vloeroppervlakte van circa 45 m². Op de tweede verdieping en in de bewoonde daklaag, is een duplex appartement met drie slaapkamers en een netto-vloeroppervlakte van circa 91m² aanwezig.

Het  pand  is   uitgerust  met  twee   individuele  elektriciteits- en gasmeters.

Overtredingen:
Er werd geen proces-verbaal van overtreding teruggevonden.

Argumentatie

Het voorwerp
De aanvraag betreft de vraag tot opname in het vergunningenregister van een constructie met de functie van wonen en twee woonentiteiten.

De bewijsvoering
Volgens de kadastrale gegevens dateert de ingebruikneming van het gebouw van sedert 1931.

Het gebruik van dit pand als zijnde een woonhuis werd door de jaren heen niet gewijzigd.

Uit de kadastergegevens blijkt dat, voor de datum van het gewestplan, reeds twee woningen aanwezig waren.

Uit de bevolkingsgegevens blijkt dat tussen 1948 en 1961 er meerdere gezinnen waren ingeschreven. Vanaf 1962 tot zeker 2017 is er maximaal één gezin tegelijk ingeschreven. Met uitzondering van de periode tussen 1975 en 1978 waarin er leegstand was in dit pand. Het laatste gezin werd op dit adres uitgeschreven op 2 april 2017. Tot op heden is het pand leegstaand. De aangeleverde foto’s in het dossier bevestigen dit laatste. Gezien de periode waarin meerdere gezinnen waren ingeschreven wordt beschouwd als de naoorlogse periode, waarin een tekort aan woningen was, is deze periode niet doorslaggevend voor het aantal wooneenheden.

Het aantal aangevraagde woningen bedraagt twee. Ter bewijsvoering voor deze twee woonentiteiten, heeft de aanvrager een analyse van de bewonerskaarten opgemaakt en toegevoegd aan het dossier. Ook de daarbij gebruikte woonkaarten werden ter staving toegevoegd. Na controle van al deze documenten blijkt deze analyse onjuistheden te bevatten. Er wordt in deze analyse (op lijn 14) melding gemaakt van een bewoning door minimaal één gezin voor de periode van 20 oktober 1954 tot 2 april 2016. Uit lezing van de bewonerskaart blijkt echter het volgende: Het desbetreffende gezin werd inderdaad ingeschreven op 20 oktober 1954, maar werd ook reeds op 25 juli 1956 uitgeschreven op dit adres. Na controle in het rijksregister blijkt tevens dat het gezin op 11 oktober 1962 ingeschreven was op een ander adres. De bewoning van het pand door meer dan één gezin gedurende een lange periode, is dan ook niet bewezen. Het pand is op basis van de bewonersgegevens te beschouwen als een ééngezinswoning.

Voor dit pand werden meerdere goedgekeurde bouwplannen teruggevonden in onze archieven. Deze bouwplannen dateren tussen de jaren 1937 en 1973. Na controle van deze bouwplannen blijken volgende stedenbouwkundige handelingen te zijn toegelaten en/of vergund:

 • gebruik /functie
  1. wonen
 • bouwvolume
  1. hoekwoning opgetrokken over drie bouwlagen onder een schilddak;
  2. gelijkvloers
   • volledig bebouwd;
  3. 1ste en 2de verdieping
   • de samengestelde bouwplannen uit het archief geven geen indeling weer van deze verdiepingen;
  4. daklaag
   • de daklaag heeft een witte pvc kroonlijst met een hoogte van circa 13 meter en een nokhoogte van circa 16 meter,
   • de samengestelde bouwplannen uit het archief geven geen indeling van deze daklaag weer;
 • dak- en gevelafwerking
  1. gelijkvloerse verdieping
   • plinten en penanten in arduin met sierelementen, met boven de twee garagepoorten, ramen en de inkomdeur een fries in lichtgrijze pvc-planchetten;
  2. de bovenliggende verdiepingen
   • een geschilderde cementbezetting;
   • buitenschrijnwerk in natuurkleurig aluminium;
   • de bovenlichten in de ramen op de eerste en tweede verdieping werden vergund met een sandwichpaneel in lichtgrijze kleur 
  3. dakbedekking: dakpannen
 • inrichting
  1. de benedenverdieping bevat twee autostaanplaatsen en een centraal gelegen de inkomhal.

 

Na controle van de opgevraagde documenten en de ingediende dossierstukken blijkt het volgende:

 • de voorgevel van de gelijkvloerse verdieping werd niet uitgevoerd conform de vergunning van 1975. Zo werden de horizontale geleding voorzien van baksteen en de bovenlichten van de autostalplaats en de toegangsdeur werd dichtgemaakt of gewijzigd. Tevens plaatste men boven de raamopeningen van de benedenverdiepingen voorzetrolluiken. Er zijn geen concrete aanwijzingen waaruit blijkt dat deze wijzigingen aan de voorgevel hebben plaatsgevonden vóór 9 november 1979. De opbouw van de huidige voorgevel van het pand wordt uitgesloten van opname in het vergunningenregister.
 • uit de aangeleverde foto’s van zowel de badkamer op de eerste verdieping als de tweede verdieping blijkt dat er een steunmuur werd verwijderd. Deze werken hebben een constructieprobleem veroorzaakt en/of opgelost. Het uitvoeren van constructieve werken aan het pand zijn vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen. Er zijn geen concrete aanwijzingen waaruit blijkt dat deze constructieve wijzigingen hebben plaatsgevonden vóór 26 april 1962. De inrichting van de huidige badkamers op de eerste en tweede verdieping worden dan ook uitgesloten van opname in het vergunningenregister.

 

Voorgaande bewijst voldoende dat de constructie, inclusief de functie van wonen en  één woonentiteit, dateert van voor het van kracht zijnde gewestplan (9 november 1979), met uitzondering van (zoals in rood aangeduid op de plannen):

 • de gewijzigde indeling van de gelijkvloerse voorgevel;
 • de inrichting van de badkamers op de eerste en tweede verdieping.

 

Conclusie

Uit de bijgevoegde bewijsmaterialen blijkt dat de constructie, inclusief de functie van wonen en  één woonentiteit in aanmerking komen voor opname in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning met uitzondering van (zoals in rood aangeduid op de plannen):

 • de gewijzigde indeling van de gelijkvloerse voorgevel;
 • de inrichting van de badkamers op de eerste en tweede verdieping.

Juridische grond

Iedere constructie waarvan aangetoond is dat ze gebouwd werd voor 22 april 1962 ofwel tussen deze en voor de eerste invoering van het gewestplan (3 oktober 1979, van kracht 9 november 1979), dient te worden opgenomen in het vergunningenregister als “vergund geacht” in toepassing van artikel 5.1.3. §1 en §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening.

 

Regelgeving: bevoegdheid:

Het college is bevoegd in het kader van de opmaak van het vergunningenregister en de actieve onderzoeksplicht in toepassing van  artikel 5.1.3 §1 en §2, en artikel 7.6.2. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college beslist om de opname van de constructie Salm-Salmstraat 1, district Antwerpen, inclusief de functie van wonen en  één woonentiteit, in het vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning goed te keuren, met uitsluiting van de gewijzigde indeling van de gelijkvloerse voorgevel en de inrichting van de badkamers op de eerste en tweede verdieping, zoals aangegeven met rood op de bouwplannen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan het kadaster voor eventuele aanpassing van de kadastrale gegevens.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ stadstoezicht (MV/ST) voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen aan maatschappelijke veiligheid/ bestuurlijke handhaving (MV/ BH)voor eventueel verder gevolg.

SW/V/SV

Een duplicaat van deze beslissing te bezorgen DL/huisnummering voor eventuele aanpassing van de gegevens.