Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08994 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089653. Karel De Preterlei 44. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08994 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089653. Karel De Preterlei 44. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_08994 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089653. Karel De Preterlei 44. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022089653

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Pauley Van Rixtel met als adres Karel De Preterlei 44 te 2140 Antwerpen en de heer Stijn Janssens met als adres Karel De Preterlei 44 te 2140 Antwerpen

Ligging van het project:

Karel De Preterlei 44 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 26 sectie B nr. 917G4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          17/01/1949: toelating (179#167) voor verbouwing.

 

Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met plat dak en valse gevel;
 • een bouwdiepte van 8,95 meter over beide bouwlagen. 

-          gevelafwerking:

 • lederkleurige (okergele) baksteen;
 • simili lintelen boven gelijkvloers schrijnwerk en rechter raam op de eerste verdieping;
 • blauwe hardstenen plint met hierboven rode baksteen, zwart gevoegd.

 

Bestaande toestand

-          overeenkomstig met de geachte vergunde toestand, uitgezonderd van:

 • de voorgevel werd eerder somber uitgevoerd (zonder de ornamentiek);
 • de putten in de kelder werden niet uitgevoerd.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak;
 • de bouwdiepte van de gelijkvloerse en eerste verdieping bedraagt ter hoogte van de linker perceelgrens 13,40 meter en ter hoogte van de rechter perceelgrens 14,57 meter;
 • de bouwdiepte van de tweede verdieping bedraagt 8,95 meter met een dakterras tot de achtergevel van de eerste verdieping;

-          gevelafwerking gelijkvloers en eerste verdieping;

 • lederkleurig (okergele) baksteen;
 • buitenschrijnwerk: aluminium, blauw;

-          gevelafwerking derde bouwlaag:

 • geveltegel, geel;
 • buitenschrijnwerk: aluminium, blauw;
 • kroonlijst: hout, gelakt, wit.

-          inrichting:

 • tuinhuis ter hoogte van de achterste perceelgrens;
 • een hoogstammige boom in de achtertuin.

 

Inhoud van de aanvraag

-          Afbreken van de valse voorgevel en bijbouwen van een derde bouwlaag;

-          uitbreiden van het volume ter hoogte van de gelijkvloerse en de eerste verdieping;

-          doorvoeren van interne constructieve werken;

-          aanleggen van het nieuwe platte dak achteraan de tweede verdieping als een groendak en dakterras.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht: de gevelafwerking van de nieuwe bouwlaag (geveltegel, geel) is niet kenmerkend in het referentiebeeld;
 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren: de scheidingsmuren van he hoofdvolume hebben geen opstand van minimaal 0,30 m ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak;
 • artikel 43 Septische putten: de septische put wordt gesupprimeerd.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De plannen voorzien een dubbel hoge uitbreiding van de woning achteraan de gelijkvloerse en de eerste verdieping. Deze uitbreiding vergroot de gelijkvloerse leefruimtes en bevordert de daglichttoetreding in de woning. Aangezien er voor deze uitbreiding geen scheimuren dienen aangepast te worden, en het nieuwe volume zich dus inpast tussen de twee bestaande scheimuren, wordt er geen bijkomende onaanvaardbare hinder veroorzaakt ten opzichte van de aanpalers. Deze uitbreiding is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Het bestaande bouwvolume wordt uitgebreid met een derde bouwlaag. In de laatst vergunde toestand werd de gevel doorgetrokken waardoor de kroonlijst even hoog was als de aanpalende gevels. Zo lijkt de woning te bestaan uit drie bouwlagen. Echter is het bovenste gedeelte van de gevel ‘vals’. Omwille van stabiliteitsredenen wordt dit stuk gevel afgebroken en wordt er een derde bouwlaag gerealiseerd. De Karel de Preterlei kenmerkt zich met woningen bestaande uit drie bouwlagen onder een plat dak. Aansluitend aan deze uitbreiding wordt op het dak van de eerste verdieping een dakterras voorzien. Deze uitbreidingen ter hoogte van de tweede verdieping passen zich in tussen de bestaande scheimuren, waardoor geen onaanvaardbare hinder wordt veroorzaakt ten opzichte van de aanpalers. Deze uitbreiding is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Het bestaande inplantingsplan toont dat tegen de achterste perceelgrens een volume werd voorzien. Wegens onvoldoende informatie betreffende dit volume, wordt deze uitgesloten van de vergunning.

 

De overige werken situeren zich binnen het bestaande volume in functie van een beter intern ruimtegebruik. Bijgevolg wordt geoordeeld dat de draagkracht van het perceel, noch de omgeving wordt overschreden.

 

Visueel-vormelijke elementen

De bestaande voorgevel werd met een beperkte ornamentiek uitgevoerd en is hiermee verschillend met de laatst vergunde toestand. Echter is de voorgevel bestaande uit lederkleurige baksteen, blauwe hardstenen plint en uitstekende kroonlijst gedetailleerd genoeg om als een kwalitatieve gevel te beschouwen. De voorgestelde materialisatie voor de derde bouwlaag in gele tegels is niet kenmerkend in de Karel de Preterlei en wijkt hiermee af van artikel 6 van de bouwcode. Echter zijn oker-, oranje- en geelkleurige gevels kenmerkend waardoor het kleurgebruik in harmonie is met de bestaande gevel en zich ook inpast in de omgeving. Het voorzien van tegels is stedenbouwkundig gunstig aangezien er op deze manier kwalitatief verder wordt gebouwd op een bestaande gevel, maar er toch duidelijk een verschil is tussen de bestaande en de nieuwe gevel. De materialisatie voor de voorgevel wordt vervolgens stedenbouwkundig gunstig beschouwd op voorwaarde dat tussen de bestaande en nieuwe gevel een lijst wordt voorzien om de bouwtechnische overgang op te kunnen vangen.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Door de gelijkvloerse verdieping te vergroten wordt er meer ruimte gecreëerd voor de keuken en de eetkamer. Op deze manier is er een betere verhouding tussen de dag- en nachtfuncties van de woning. De grote dubbelhoge beglazing in de achtergevel vergroot het contact tussen de gelijkvloerse verblijfsruimtes en de tuinzone met een positieve impact op de woonkwaliteit. De woning voldoet vervolgens aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot. De geplande verbouwingswerken zijn niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plaats.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het supprimeren van de septische put wordt uitgesloten van vergunning.

2. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.).

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

4. Alle handelingen, werken en wijzigingen in verband met het volume ter hoogte van de achterste perceelgrens worden uitgesloten van de vergunning.

5. Een lijst tussen de bestaande en de nieuwe voorgevel te voorzien.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

24 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

18 november 2022

Verslag GOA

28 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het supprimeren van de septische put wordt uitgesloten van vergunning.

2. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.).

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

4. Alle handelingen, werken en wijzigingen in verband met het volume ter hoogte van de achterste perceelgrens worden uitgesloten van de vergunning.

5. Een lijst tussen de bestaande en de nieuwe voorgevel te voorzien.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.