Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09063 - Bestek GAC_2021_02071. Haalbaarheidsstudie: energie uitwisseling groothandelsmarkt - Aquafin - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09063 - Bestek GAC_2021_02071. Haalbaarheidsstudie: energie uitwisseling groothandelsmarkt - Aquafin - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_09063 - Bestek GAC_2021_02071. Haalbaarheidsstudie: energie uitwisseling groothandelsmarkt - Aquafin - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht 'Haalbaarheidsstudie: energie uitwisseling groothandelsmarkt - Aquafin' werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_02071 uitgeschreven. Op 16 september 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • Sweco Belgium bv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0405.647.664;
  • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv, Boeretang 200 te 2400 Mol, met ondernemingsnummer 0244.195.916.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden beide inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van beide inschrijvers werden regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

Naam

Plan van aanpak (40 ptn)

Teamsamenstelling (30 ptn)

Prijs (30 ptn)

Totaal/som

Sweco Belgium bv

35,00

25,00

0,08

60,08

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv

25,00

15,00

1,17

41,17


Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
2LMS020101 - Uitvoering klimaatplan mitigatie
2LMS020101PA5991 - Budget warmtenetten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor 'Haalbaarheidsstudie: energie uitwisseling groothandelsmarkt - Aquafin', op basis van bestek GAC_2021_02071, aan Sweco Belgium bv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0405.647.664, tegen het gunningsbedrag van 49.973,00 euro (incl. btw).

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Haalbaarheidsstudie: energie uitwisseling groothandelsmarkt - Aquafin49.973,00 EUR, btw inbegrepen

budgetplaats: 5152500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2LMS020101PA5991
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020350
budgetperiode: 2200

4005534927Bijlagen

  • 02071_gunningsverslag.pdf