Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_09104 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2017_00103. Raamovereenkomst voor het leveren van mini graafmachines - perceel 4. Wijziging opdracht - dossier VC1777. Bestelling één mini graafmachine met onderhoudscontract. Dossier BB2269 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09104 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2017_00103. Raamovereenkomst voor het leveren van mini graafmachines - perceel 4. Wijziging opdracht - dossier VC1777. Bestelling één mini graafmachine met onderhoudscontract. Dossier BB2269 - Goedkeuring 2022_CBS_09104 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2017_00103. Raamovereenkomst voor het leveren van mini graafmachines - perceel 4. Wijziging opdracht - dossier VC1777. Bestelling één mini graafmachine met onderhoudscontract. Dossier BB2269 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 oktober 2018 (jaarnummer 9369) keurde het college bestek en procedure van het bestek GAC_2017_00103 - raamovereenkomst voor het leveren van mini graafmachines goed.

Op 21 december 2018 (jaarnummer 11388)  keurde het college de gunning van het bestek GAC_2017_00103 - raamovereenkomst voor het leveren van mini graafmachines goed aan de firma Luyckx nv, Abdijlaan 33, 2960 Brecht, met ondernemingsnummer 0420.323.665.

Op 20 oktober 2020 lichtte de opdrachtnemer de aanbestedende overheid in dat de producent van de mini graafmachine 5,5 tonnage (perceel 4), de firma ‘Kubota Europe S.A.’, waarvan Luyckx NV een verdeler is, meerdere prijsstijgingen doorvoert. Dit is onder andere te wijten aan de nieuwe opgelegde emissienorm waaraan de aangeboden machines moeten voldoen, namelijk STAGE V.

Begin 2022 is er  een prijsstijging doorgevoerd door de firma ‘Kubota Europe S.A.’, waarvan Luyckx NV een verdeler is, waardoor de opdrachtnemer de huidige prijs niet meer kan handhaven. Dit is onder andere te wijten aan de huidige economische crisis die een stijging van de prijs van de grondstoffen en materiaal en heel wat tekorten aan materialen en producten heeft veroorzaakt. De gesprekken met de firma en de bewijsstukken die de firma Luyckx NV heeft aangeleverd, rechtvaardigen de nieuwe prijszetting voor de aangeboden mini graafmachine 5,5 ton (perceel 4).

Argumentatie

De aanbestedende overheid heeft onderzocht of er nog behoefte was naar de aankoop van een mini graafmachine 5,5 ton 'Kubota U 55-4 KGLS2'. De bedrijfseenheid Stadsbeheer wenst voor de dienst Groen en Begraafplaatsen/Grondbewerkingsploeg  nog een mini graafmachine aan te kopen, op het investeringsbudget 2023, in vervanging van:


Planon-nummerBedrijfseenheidBouwjaar
1.38394Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen/ Grondbewerkingsploeg2015


Aan de voorwaarden voor een wijziging op basis van artikel 38/9 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 wordt voldaan. De omstandigheden waarnaar verwezen wordt, waren onvoorzienbaar op het moment van de intekening van de opdracht. De aanzienlijke prijsstijging van onder andere de grondstoffen is tot stand gekomen na de indiening van de offerte voor deze opdracht, zodat de opdrachtnemer er toen redelijkerwijze geen rekening mee heeft kunnen houden. Gelet op het bovenstaande, werd in onderling overleg met de opdrachtnemer overeengekomen om volgende nieuwe prijzen te hanteren tot het einde van de raamovereenkomst:

Omschrijving inventarispostOude prijs inclusief btwNieuwe prijs inclusief btw
Perceel 4 - Mini graafmachine 5,5 ton - Kubota U 55-4 KGLS2 61.362,73 EUR66.994,07 EUR

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/9 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 kan de opdracht op vraag van de opdrachtnemer worden gewijzigd, voor zover de opdrachtnemer kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, deze omstandigheden niet konden worden ontweken en de gevolgen ervan niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan. De wijziging kan bestaan uit hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 4° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bovenvermelde wijziging, een prijsaanpassing van post 1 op basis van bestek GAC_2017_00103, raamovereenkomst voor het leveren van mini graafmachines - perceel 4, goed bij de firma Luyckx NV, Abdijlaan 33, 2960 Brecht met ondernemingsnummer 0420.323.665 .

Artikel 2

Het college keurt de aankoop van één mini graafmachine met onderhoudscontract aan 66.994,07 EUR inclusief btw op basis van bestek GAC_2017_00103, bij de firma Luyckx nv, Abdijlaan 33, 2960 Brecht met ondernemingsnummer 0420.323.665, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Prijsaanpassing op basis van bestek GAC_2017_00103 - raamovereenkomst voor het leveren van mini graafmachines perceel 4 bij de firma:

Luyckx NV
Abdijlaan 33
2960 Brecht

ondernemingsnummer: 0420.323.665
rekeningnummer: BE42 0000 4789 4354

budgetplaats: diverse
budgetpositie: 241
functiegebied: diverse
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma:diverse
budgetperiode: 2200-2300
met orderbons
Aankoop mini graafmachine op basis van bestek GAC_2017_00103 bij de firma:

Luyckx NV
Abdijlaan 33
2960 Brecht

ondernemingsnummer: 0420.323.665
rekeningnummer: BE42 0000 4789 4354
66.994,07 EUR inclusief btwbudgetplaats:5374000000
budgetpositie: 241
functiegebied:2LMS040101A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma:2SA020680
budgetperiode: 2300
4005532901
Onderhoudscontract mini graafmachine op basis van bestek GAC_201_00103 bij de firma:

Luyckx NV
Abdijlaan 33
2960 Brecht

ondernemingsnummer: 0420.323.665
rekeningnummer: BE42 0000 4789 4354
2.055,45 EUR inclusief btw per jaarbudgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie: SUB_NR
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2300-2400-2500
budgetperiode: 2600-2700-2800-2900-3000-3100-3200
met orderbons