Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08990 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064990. Floraliënlaan 400 A. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08990 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064990. Floraliënlaan 400 A. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_08990 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064990. Floraliënlaan 400 A. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022064990

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Ellen Mast met als adres Ballaerstraat 35 te 2018 Antwerpen en Ver.OCMW Zorgbedrijf Antwerpen met als contactadres Ballaarstraat 35 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Floraliënlaan 400A te 2600 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 23 sectie C nr. 290D

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

slopen van een verbindingsvolume

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          29/04/2021: vergunning (OMV_2019073213) voor het project Sint-Anna fase 2: bouwen van 63 assistentiewoningen met een lokaal dienstencentrum;

-          16/05/2014: vergunning (20136188) voor het afbreken van een deel van zorgcentrum Sint-Anna en bouwen van een nieuw woonzorgcentrum met 190 kamers en een ondergrondse parking fase 1;

-          25/11/1997: vergunning (961#1641) voor het uitbreiden van het R.V.T. Sint-Anna;

-          14/03/2019: vaststelling als bouwkundig erfgoed: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99815

 

Vergunde toestand

 

-          functie: woonzorgcentrum Sint-Anna met assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum;

-          bouwvolume:

  • gebouw met het woonzorgcentrum Ruytenburg links op het perceel;
  • centrale gebouw met een kapel en 2 aanpalende vleugels;
  • fysieke verbinding tussen het woonzorgcentrum en de service flats, bestaande uit 3 bouwlagen.

 

Bestaande toestand

 

-         fase 2, vergund in 2021 (OMV_2019073213), in uitvoering.

 

Nieuwe toestand

 

vergunning (OMV_2019073213): ongewijzigd, uitgezonderd van:

-          bouwvolume: te slopen verbindingsvolume met behoud van de kelder;

-          gevelafwerking:

  • keldergedeelte boven het maaiveld vooraan afgewerkt met een plint in blauwe hardsteen en achteraan met een betonnen plint;
  • vloerplaat als groendak;
  • linkse zijgevel afgewerkt met een roodroze baksteen en voorzien van 3 ramen met buitenschrijnwerk in gelakt staal in dezelfde kleur als de overige, bestaande ramen;
  • rechtse zijgevel afgewerkt als wachtgevel met terracotta leien (in afwachting van een toekomstige sloop).

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          slopen van een verbindingsvolume met behoud van kelder;

-          aanleggen van een groendak;

-          afwerken van de gevels.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

22 september 2022

7 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

22 september 2022

18 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.


-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.


-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.


-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.
 

-          Archeologienota: overeenkomstig artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet aan bepaalde aanvragen een archeologienota worden toegevoegd waarvan akte werd genomen.


Van de archeologienota ID 12434 werd akte genomen door het agentschap Onroerend Erfgoed op 07/10/2019. De nota toont gemotiveerd aan dat er geen verder archeologisch onderzoek moet plaatsvinden.
 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De bestemming voor gemeenschapsvoorziening blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

De voorliggende aanvraag voorziet de sloop van het bovengrondse deel van het verbindingsvolume tussen de in uitvoering zijnde fase 2 van het masterplan en de bestaande bebouwing die deel uitmaakt van een latere fasering binnen het masterplan voor de site van Sint-Anna met woonzorgcentrum, assistentiewoningen en dienstencentrum.

 

Met deze sloopwerken kunnen de rechter hoekappartementen aan de straatzijde volwaardig afgewerkt worden en kan het gebouw na afwerking versneld onafhankelijk functioneren.

 

Omwille van aanwezige technische leidingen die de verschillende gebouwen op de site verbinden en ook in de toekomst nog van belang zijn, wordt de bestaande kelder niet afgebroken. De nieuwe dakplaat van de deels ingegraven kelder wordt als groendak uitgevoerd waardoor deze mee opgaat in de groenaanleg op het terrein.

 

De werken maken deel uit van het reeds goedgekeurde masterplan voor de hele site van Sint-Anna en passen binnen de lange-termijnvisie voor het kwalitatief ontwikkelen van deze site. Het voorstel is bijgevolg ruimtelijk inpasbaar.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

Na de sloop wordt de vrijgekomen zijgevel van de assistentiewoningen afgewerkt conform reeds verkregen vergunning (OMV_2019073213) in uitvoering.

De tegenoverliggende wachtgevel die ontstaat aan de zijde van het WZC Sint-Anna, wordt afgewerkt met terracottakleurige leien.

De straatzijde van de kelderopstand wordt in analogie met de plint van de voorgevel in blauwe steen uitgevoerd terwijl de achterzijde een betonplint als gevelafwerking krijgt.

 

De beoogde afwerking en het materiaalgebruik stroken met de reeds aanwezige en vergunde materialen voor de rest van het gebouw en zijn bijgevolg inpasbaar in de omgeving.

 

Cultuurhistorische aspecten

 

De dienst Stadsontwikkeling/Onroerend erfgoed/Monumentenzorg adviseert gunstig omdat de aangevraagde werken geen invloed hebben op de erfgoedwaarde van het pand of zijn omgeving en kaderen binnen het eerder goedgekeurde masterplan. Hun advies leest als volgt:

 

“De sloop die nu voorligt is voorzien in het masterplan dat voor de gehele site werd opgemaakt. Er is een principieel akkoord over het masterplan. De sloop was voorzien in een volgende fase, maar door de verbinding tussen beide gebouwen nu te voorzien, kan de gevel van de hoekassistentiewoningen volledig worden afgewerkt.

Vanuit erfgoedoogpunt is er geen bezwaar tegen de sloop van het verbindingsgedeelte tussen beide gebouwen.”

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de aanvraag aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

 

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal assistentiewoningen ten opzichte van de bestaande en vergunde situatie inhoudt.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De brandvoorzorgsmaatregelen uit de vorige vergunning (OMV_2019073213) zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De voorwaarden opgenomen in de vorige vergunning (OMV_2019073213) dienen gerespecteerd te blijven.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

29 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

22 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

21 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De brandvoorzorgsmaatregelen uit de vorige vergunning (OMV_2019073213) zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De voorwaarden opgenomen in de vorige vergunning (OMV_2019073213) dienen gerespecteerd te blijven.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.