Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08998 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064920. Oorderseweg 43 . District Ekeren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08998 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064920. Oorderseweg 43 . District Ekeren - Goedkeuring 2022_CBS_08998 - Omgevingsvergunning - OMV_2022064920. Oorderseweg 43 . District Ekeren - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022064920

Gegevens van de aanvrager:

de heer Mario Vandervoorde met als adres Oorderseweg 43 te 2180 Antwerpen

Ligging van het project:

Oorderseweg 43 te 2180 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 35 sectie F nr. 777H5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van werken een een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          6/03/1937: vergunning (802#4075) voor het bouwen van een burgerhuis.

 

Vergunde/geacht vergunde toestand

-          eengezinswoning, bestaande uit 2 bouwlagen onder zadeldak, in gesloten bebouwing;

-          bouwdiepte gelijkvloers en eerste verdieping:

 • aan rechterzijde: 16,95 m;
 • aan linkerzijde: 9 m;

-          gevelafwerking:

 • rode en bruine gevelsteen;
 • wit PVC buitenschrijnwerk;
 • zwarte dakpannen.

 

Huidige toestand

-          conform vergund geachte toestand, afgezien van:

 • gewijzigde bouwdiepte op het gelijkvloers:
  • aan rechterzijde: 20,13 m;
  • aan linkerzijde: 13,04 m;
 • dakterras op 1ste verdieping, op het dak van de gelijkvloerse uitbreiding;
 • constructieve wijzigingen ten behoeve van het openwerken van het gelijkvloers;
 • vergrote raamopeningen en extra gecreëerde raamopening in de achtergevel.

 

Gewenste toestand

-          conform huidige toestand (uitgezonderd het reeds aangelegde dakterras), dus mits:

 • regularisatie van de gewijzigde bouwdieptes en scheidsmuren;
 • regulariseren van de interne constructieve werken en van de nieuwe en vergrote raamopeningen;

-          verwijderd dakterras.

 

Inhoud van de aanvraag

-          verwijderen wederrechtelijk aangelegd dakterras;

-          regulariseren van reeds uitgevoerde werken (gewijzigde bouwdieptes, aangepaste raamopeningen en interne aanpassingen).

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 1-3A Hagelkruis en omgeving, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 12 mei 1993. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: zone a voor woningen.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het Bijzonder Plan van Aanleg op volgend punt:

-          4 – Afmetingen van de gebouwen – b) Bouwdiepte: bij percelen met een diepte van meer dan 30 m bedraagt de maximum bouwdiepte 17 m. In dit geval bedraagt de bouwdiepte op het gelijkvloers 20,13 m aan de rechterzijde van het perceel.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • Artikel 21 – Minimale hoogte van ruimten: bij nieuwbouw, herbouw, functiewijziging of voor elke nieuwe ruimte bij volume-uitbreiding, dienen ruimten een minimale vrije hoogte te hebben van 2,60 m. De plafondhoogte van de open leefkeuken, rechts achteraan, bedraagt slechts 2,13 m.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

Voorliggende aanvraag vertoont een aantal strijdigheden met de geldende voorschriften.

Aangaande in eerste instantie de voorziene gelijkvloerse bouwdiepte, die aan de rechterzijde het maximum van 17 m overschrijdt (tot ± 20 m): hier kan worden geoordeeld dat het gehele ontwerp, met een bouwdiepte aan de linkerzijde tot slechts 13 m, in se voldoet aan de uitgangspunten van vermelde richtlijn, dit aangezien het gemiddelde van beide maatvoeringen overeenstemt met het aangehaalde maximum van 17 m en dat door de verspringende achtergevelbouwlijn zonder meer 3 gevels worden gecreëerd, waardoor een degelijke lichtinval in alle verblijfslokalen gegarandeerd blijft.

Gelet op het feit dat de bestaande maatvoering van 13 m op de eerste verdieping dateert uit een vergunning van voor de inwerkingtreding van het ordeningsplan in kwestie, is op specifiek deze locatie geen sprake van een afwijking.

Ten slotte blijkt de vrije plafondhoogte in de leefkeuken ruim onvoldoende te zijn: 2,13 m in plaats van het vereiste minimum van 2,60 m. Er is hier echter sprake van 1 doorlopende verblijfsruimte, die eveneens de zit- en eethoek inneemt, en waarbij het overgrote deel van de ruimte wel over een meer dan voldoende hoog plafond beschikt – het eerder geringe deel van de keuken doet hierdoor geen afbreuk aan de leefbaarheid van de woning.

Er wordt dan ook geadviseerd voor zowel de gelijkvloerse bouwdieptes als de plafondhoogte in de keuken de afwijkingen als dusdanig te bekrachtigen.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag beoogt grotendeels de regularisatie van reeds uitgevoerde werken aan een vergunde eengezinswoning en gelet op de verenigbaarheid van laatstgenoemde functie met de specifieke bestemmingsvoorschriften van het van kracht zijnde ordeningsplan, is er in deze dan ook effectief sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De voorgestelde of te regulariseren volumetrieën zijn grotendeels ruimtelijk aanvaardbaar en in overeenstemming met de geldende voorschriften van het van kracht zijnde ordeningsplan. Enkel de gelijkvloerse bouwmaat aan de rechterzijde wijkt hiervan af maar er werd in de eerste paragraaf voorafgaand reeds geargumenteerd waarom betreffende voor vergunning in aanmerking komt.

Het advies inzake schaal en ruimtegebruik is dan ook zonder meer gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

De te hanteren materialen, wit PVC schrijnwerk, roodbruine gevelsteen en zwarte dakpannen, zijn zonder meer aanvaardbaar voor dit type van bebouwing en bovendien reeds voorkomend in bebouwing in de omgeving, waardoor er ontegensprekelijk sprake is van harmonie en van een correcte visuele inpassing in de gebouwde context.

Het advies voor dit deelaspect van de aanvraag is bijgevolg eenduidig gunstig.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van een eengezinswoning waarbij de functie en het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande toestand ongewijzigd blijven.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

16 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

10 juni 2022

Start 1e openbaar onderzoek

21 juni 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

20 juli 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

11 augustus 2022

Start laatste openbaar onderzoek

24 augustus 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

22 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

22 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

Uit de aangeleverde foto's blijkt dat de affichage van het vereiste openbare onderzoek niet correct heeft plaatsgevonden, dit aangezien betreffende op een goed leesbare plaats dient te gebeuren - aan de hand van de verhoudingen van de geveldelen en de positie en houding van de fotograaf (zichtbaar in de reflectie van het raam) is duidelijk af te leiden dat de affiche werd opgehangen ruim boven ooghoogte en dat dan ook kan geconcludeerd worden dat betreffende onder geen beding duidelijk leesbaar is.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

 

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

21 juni 2022

20 juli 2022

0

0

0

0

24 augustus 2022

22 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.