Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08973 - Omgevingsvergunning - OMV_2022096728. Baron Dhanislaan 2. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08973 - Omgevingsvergunning - OMV_2022096728. Baron Dhanislaan 2. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08973 - Omgevingsvergunning - OMV_2022096728. Baron Dhanislaan 2. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022096728

Gegevens van de aanvrager:

de heer Cedric Lyssens met als adres Baron Dhanislaan 2 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Baron Dhanislaan 2 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 11 sectie L nr. 3743S

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

Voorgevelwijzigingen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98498;

-          11/04/1941: toelating (18#13928) voor binnenveranderingen;

-          05/05/1899: toelating (1899#672) voor een huis.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 4 bouwlagen met zadeldak; 
 • bouwdiepte van 12,2 m ter hoogte van de linkerbuur en van 8,8 m ter hoogte van de rechterbuur;
 • beperkte open ruimte (koer) ter hoogte van de rechterbuur;

-          gevelafwerking:

 • beeldbepalend pand met hoge historische en architecturale waarde;
 • sterk gedecoreerde gevel met fraai geprofileerd houten buitenschrijnwerk;
 • buitenschrijnwerk met T-verdeling op de verdiepingen, 1 horizontale onderverdeling op het gelijkvloers;
 • duidelijk geprononceerde arduinen gevelplint;
 • zwarte balustrade uit smeedijzer op de tweede verdieping;
 • sterk gedecoreerde houten bakgoot.

 

Bestaande toestand

 

-          geen info aanwezig omtrent interieur gezien de aanvraag enkel een voorgevelwijziging betreft;

-          functie en gevelafwerking: overeenkomstig vergunde toestand, uitgezonderd van de doorvoer ter hoogte van de arriere corps met de linkerbuur op de tweede verdieping.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume: ongewijzigd;

-          gevelafwerking: ongewijzigd, uitgezonderd van:

 • gevel geschilderd in witte (ral 9001) tint;
 • sterk gedecoreerde gevel met nieuw geprofileerd houten buitenschrijnwerk naar historisch model;
 • houten ramen en voordeur geschilderd in een donkerblauwe (ral 5004) kleur.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          wijzigen van de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

22 september 2022

20 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: artikel  6:   zone voor centrumfuncties - stedelijke functies (ce6) en artikel  8:   zone voor publiek domein - (pu).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van ruimtelijk uitvoeringsplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

 

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Voorliggende aanvraag wijzigt de woonfunctie van de eengezinswoning niet. Wonen blijft functioneel inpasbaar in de omgeving.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

De aanvraag wenst het buitenschrijnwerk van een inventarispand te wijzigen. De voorgestelde ingreep werd voorgelegd aan de stedelijke dienst Monumentenzorg: 

 

“Vanuit oogpunt monumentenzorg geen bezwaar voor het vervangen van het schrijnwerk door nieuwe houten schrijnwerk met t-profilering en kubusvergaring op verdiepingen 1-2-3. Op de bijgevoegde tekening van de balkonramen is enkel een binnenaanzicht toegevoegd. Graag tekeningen nog even voorleggen.

Het schrijnwerk van het gelijkvloers dient identiek aan het bestaande te worden voorzien. Bij de toegevoegde detailtekeningen ontbreken de vleugelstukken of consoles in de hoeken. Graag nog correcte details aanleveren. De zwartblauwe kleurstelling is aanvaardbaar evenals de witte kleurstelling voor het gevelparement. De blauwe hardstenen onderdelen, aangeduid in het blauw op het toegevoegde bouwplan, dienen onbeschilderd te blijven.”

 

Het bovenvermelde advies van de stedelijke dienst Monumentenzorg wordt bijgetreden. Principieel is het vervangen van het buitenschrijnwerk naar donkerblauw houten buitenschrijnwerk aanvaardbaar, maar moeten er detailtekeningen voorgelegd worden zodat de profilering ervan correct is. De witte gevelkleur is eveneens aanvaardbaar.

In de voorwaarden wordt opgenomen om voor uitvoering van de werken detailtekeningen van de balkonramen voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.

Ook wordt opgenomen om de blauwe hardstenen elementen niet te beschilderen.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Detailtekeningen van de nieuwe balkonramen zijn ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.
 1. De blauwe hardstenen elementen van het gebouw mogen niet worden overschilderd.
 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

22 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

21 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

 1. Detailtekeningen van de nieuwe balkonramen zijn ter goedkeuring voor te leggen aan de stedelijke dienst Monumentenzorg.
 1. De blauwe hardstenen elementen van het gebouw mogen niet worden overschilderd.
 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.