Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08977 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116373. Kiliaanstraat 14. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08977 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116373. Kiliaanstraat 14. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08977 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116373. Kiliaanstraat 14. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022116373

Gegevens van de aanvrager:

de heer Arsène Van Hecke met als adres Burg. Henri Ryckaertstraat 1a te 9932 Lievegem

Ligging van het project:

Kiliaanstraat 14 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 4 sectie D nr. 2165A20

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

opdelen van een appartement in 2 appartementen en plaatsen van terrassen en brandladders achteraan

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          26/09/2014: vervallen vergunning (20141704) voor het bijbouwen van terrassen;

-          25/01/1957: toelating (Felixarchief inventarisnummer 18#36358) voor septische put;

-          08/07/1955: toelating (Felixarchief inventarisnummer 18#33970) voor het bouwen van een appartementsgebouw.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: meergezinswoning met gelijkvloerse praktijkruimte:

 • 1ste verdieping: 1 appartement;
 • 2de verdieping: 2 appartementen;

-          bouwvolume:

 • 5 bouwlagen onder plat dak in gesloten bebouwing;
 • appartement op de 1ste verdieping verbonden met de gelijkvloerse praktijkruimte via een interne trap.

 

Bestaande toestand

 

-          functie: meergezinswoning met gelijkvloerse praktijkruimte:

 • 1ste verdieping: 2 tweeslaapkamerappartementen;
 • 2de verdieping: 2 appartementen;

-          bouwvolume:

 • verwijderde interne trap van de 1ste verdieping met de gelijkvloerse praktijkruimte;
 • uitpandig terras achteraan het rechtse appartement op de 1ste verdieping.

 

Nieuwe toestand

 

-          functie en aantal woongelegenheden op gelijkvloerse, 1ste en 2de verdieping overeenkomstig de bestaande toestand;

-          bouwvolume:

 • inpandig terras links achteraan op de 1ste verdieping;
 • behoud van het uitpandig terras rechts achteraan op de 1ste verdieping;
 • brandladders links achteraan (tot de 1ste verdieping) en rechts achteraan (tot de 2de verdieping);

-          overige verdiepingen en voorgevel: ongewijzigd.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          vermeerderen van het aantal woongelegenheden op de 1ste en 2de verdieping van 3 naar 4 door het opdelen van het appartement op de 1ste verdieping in 2 appartementen;

-          interne constructieve werken:

 • opdelen in appartementen;
 • verwijderen van de interne verbinding tussen 1ste verdieping met gelijkvloerse praktijkruimte;

-          bouwen van terrassen achteraan;

-          plaatsen van brandladders;

-          de voorgevel en de overige delen van het gebouw maken geen deel uit van de aanvraag.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

21 september 2022

6 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

21 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

21 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

21 september 2022

21 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: artikel  1: zone voor wonen - (wo1) en artikel 6: zone voor centrumfuncties - stedelijke functies (ce6).

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Eilandje, goedgekeurd op 1 september 2011. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: overdruk cultureel, historisch en/of esthetische waarde van de bestaande bebouwing.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

 • Artikel 28 Minimale oppervlakte buitenruimte:

Het voorziene terras bij het appartement links achteraan op de 1ste verdieping is slechts 4,8 m² groot in plaats van de minimaal vereiste 6 m².

 • Artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen:

Er worden geen 3 vereiste fietsstalplaatsen voorzien na het opdelen van het appartement op de 1ste verdieping.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

De bestemming van meergezinswoning blijft behouden waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het verdiepingsbrede appartement op de 1ste verdieping, wat ooit deel uitmaakte van de gelijkvloerse praktijk, werd opgesplitst in twee appartementen waarbij de interne binnentrap verdween en de gelijkvloerse praktijk onafhankelijk is komen te functioneren. Het bijkomend appartement aan de linkerzijde is qua indeling een kopie van de bovenliggende appartementen waar per verdieping steeds twee appartementen aanwezig zijn.

 

Met een gevelbreedte van ruim 8 m en een bouwdiepte van 13,14 m is dit tweeslaapkamerappartement ruim te noemen, al ontbrak het door de opsplitsing echter aan enige vorm van een buitenruimte. Daarom voorziet de aanvraag in een bijkomend terras ter hoogte van de gevelinsprong aan de achtergevel. Het nieuwe terras meet ca. 4 m op 1,20 m en vult de volledige gevelinsprong.

Op de bovenliggende verdiepingen bevinden zich op dezelfde plaats al terrassen. Deze werden reeds in de oorspronkelijke aanvraag vergund en voorzien maar door de connectie tussen de onderste twee bouwlagen werd hier op de 1ste verdieping geen terras voorzien. Het nieuwe terras op de 1ste verdieping is bijgevolg stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Met de toevoeging van een extra appartement wordt de draagkracht van het perceel, noch die van de omgeving overschreden.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

 

In het gevelvlak werd op de 2de verdieping aan de rechterzijde achteraan het raam verlaagd en een Frans balkon voorzien. De plannen en foto’s zijn niet eenduidig hoe de balustrade zich positioneert ten opzichte van het gevelvlak. Daarom wordt in de voorwaarden opgelegd dat deze niet voorbij het gevelvlak mag komen maar tussen de dagkanten moet komen te zitten. Het doortrekken van deze raamopening is visueel inpasbaar binnen de zichtbare betonstructuur met metselwerkinvulling in de achtergevel.

 

De aanvraag voorziet ook het plaatsten van brandladders vanaf het Frans balkon op de 2de verdieping en vanaf het nieuw terras op de 1ste verdieping. Gezien deze slechts in hoogste nood gebruikt zullen worden zijn deze aanvaardbaar. 

 

De dienst Stadsontwikkeling/Onroerend erfgoed/Monumentenzorg adviseert gunstig omdat de aangevraagde werken zich aan de achtergevel bevinden en geen impact op de beeldondersteunende voorgevel en op de omliggende CHE-bebouwing hebben.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Het nieuwe terras op de 1ste verdieping heeft een oppervlakte van 4,80 m². Dit is onvoldoende conform artikel 28 uit de bouwcode dat minimaal 6 m² oplegt voor een tweeslaapkamerappartement. Gezien de nabije ligging op 1,25 m van de achterste perceelsgrens is het ook niet wenselijk om het terras voorbij de gevellijn te laten uitbreiden. Door de beperkte mogelijkheden en de aanwezigheid van de bovenliggende terrassen kan hiervoor uitzonderlijk een afwijking op toegestaan worden. 

 

Met het plaatsen van het nieuwe terras ontstaan wel directe zichten op het overliggende perceel. Het terras biedt ongetwijfeld kwaliteiten en is stedenbouwkundig inpasbaar, maar dit is steeds onder voorbehoud van burgerrechtelijke aangelegenheden. In beginsel mag de vergunningverlenende overheid geen rekening houden met burgerrechtelijke aspecten bij het beoordelen van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning. Anderzijds doet een stedenbouwkundige vergunning deze rechten niet teniet en ontslaat de titularis van de vergunning niet om het nodige bouwrecht te bekomen. Indien zou blijken dat de aanvraag strijdig is met een contractuele verbintenis, dan blijft de vergunning onwerkzaam.

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de uitbreiding van het aantal appartementen.

Het appartement op de eerste verdieping wordt opgesplitst in 2 appartementen.

Bij projecten tot 5 wooneenheden is de parkeernorm 1.

De werkelijke parkeerbehoefte is 1.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

In een aantal gevallen genereert een aanvraag een werkelijke parkeerbehoefte maar kunnen de plaatsen om volgende stedenbouwkundige redenen niet (volledig) gerealiseerd worden:

De grootte van en de bestaande bebouwing op het perceel laten het bouwen van extra parkeerplaatsen niet toe.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1 – 0 = 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 1 plaats.

 

 

Fietstalplaatsen

 

Voor het bijkomende appartement moeten er 3 fietsstalplaatsen voorzien worden: 1 appartement met 2 slaapkamers = 1 x 3 (2 slaapkamers + 1 extra).

Er zijn geen fietsstalplaatsen voorzien.

 

In de voorwaarden wordt opgenomen dat er 3 bijkomende fietsenstalplaatsen conform artikel 29 uit de bouwcode gerealiseerd moeten worden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

3. Er moeten 3 fietsstalplaatsen voorzien worden conform de eisen en afmetingen in artikel 29 van de bouwcode.

4. Het Frans balkon op de 2de verdieping mag niet voorbij het gevelvlak komen en moet binnen de dagkanten van de gevel uitgewerkt worden.

5. Alle handelingen, werken en wijzigingen tegenover de laatst vergunde toestand die nu geen deel uitmaken van de aanvraag, worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

1 september 2022

Volledig en ontvankelijk

21 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

20 november 2022

Verslag GOA

2 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

3. Er moeten 3 fietsstalplaatsen voorzien worden conform de eisen en afmetingen in artikel 29 van de bouwcode.

4. Het Frans balkon op de 2de verdieping mag niet voorbij het gevelvlak komen en moet binnen de dagkanten van de gevel uitgewerkt worden.

5. Alle handelingen, werken en wijzigingen tegenover de laatst vergunde toestand die nu geen deel uitmaken van de aanvraag, worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.