Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08960 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106939. Groenplaats zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08960 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106939. Groenplaats zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08960 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106939. Groenplaats zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022106939

Gegevens van de aanvrager:

zie exploitant

Gegevens van de exploitant:

BVBA MINDMOVER (0880287668) met als contactadres Mijnwerkerslaan 38 te 3550 Heusden-zolder

Ligging van het project:

Groenplaats zonder nummer (zn) te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

Antwerpen afdeling 3 sectie C - openbaar domein 

waarvan:

Antwerpen afdeling 3 sectie C - openbaar domein

-          20220808-0024

 (Den Après)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

het exploiteren van een pop-up bar met ijspiste

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag betreft de exploitatie van de ijspiste in het kader van de eindejaarsfeesten.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Aangevraagde rubriek(en) Den Après
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

12.1.1.2°b)

inrichtingen die wisselspanning opwekken, met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 200 kVA tot en met 10.000 kVA als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt;

600,00 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

500,00 kW

31.1.2°b)

stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt;

600,00 kW

43.1.2°b)

stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, c);

1.015,00 kW

 

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

19 september 2022

21 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

19 september 2022

7 oktober 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

19 september 2022

23 september 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw

19 september 2022

19 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Binnenstad, goedgekeurd op 26 april 2012. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel  8:   zone voor publiek domein - (pu).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Gezien het tijdelijk karakter van de uitbating (30 dagen) zijn de stedenbouwkundige werken vrijgesteld van vergunningsplicht.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Voorliggende aanvraag betreft een omgevingsvergunningsaanvraag voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten inherent aan het functioneren van het 'feestdorp' op de Groenplaats te Antwerpen. Tijdens de kerstmarkt van Antwerpen wordt ook dit jaar opnieuw voorzien in een ijspiste. Tevens worden naast de schaatspiste (oppervlakte van +/- 1.200 m²) een aantal grote verwarmde tenten geplaatst waar men kan genieten van een hapje en een drankje terwijl de mensen aan het schaatsen zijn op het plein.

De ijspiste inclusief horecagedeelte zal geopend zijn van 9 december 2022 tot en met 8 januari 2023.

 

Milieutechnisch omvat de aanvraag de exploitatie van:

  •  3 stroomgroepen van 200 kVA elk;
  •  2 koelinstallaties met een totaal vermogen van 500 kW;
  •  verbrandingsmotoren van de stroomaggregaten;
  •  4 dieselheaters van 160 kW, 180 kW, 300 kW en 375 kW.

 

De exploitatie van dieselheaters is niet ingedeeld in woongebieden en dus wordt de gevraagde rubriek 43.1 zonder voorwerp verklaard. De opslag van brandstof onder de rubriek 17 wordt niet gemeld of aangevraagd. Er wordt vanuit gegaan dat de stroomaggregaten voorzien zijn van een geïntegreerde brandstoftank (dus geen brandstofopslag vereisen). De exploitatie van stroomaggregaten wordt niet gemotiveerd, nochtans liggen de ingedeelde inrichtingen of activiteiten in een lage emissiezone. De exploitatie van zulke inrichtingen is evenzeer een bron van fijnstof en stikstofoxiden. Daarnaast genereert het geluidsemissies. Om de hinder toch enigszins te vermijden dienen de installaties aantoonbaar te voldoen aan de sectorale voorschriften van hoofdstuk 5.43 van Vlarem II.

 

Advies aan het college

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Aan het college wordt positief advies gegeven de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

12.1.1.2°b)

inrichtingen die wisselspanning opwekken, met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 200 kVA tot en met 10.000 kVA als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt;

600,00 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

500,00 kW

31.1.2°b)

stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt;

600,00 kW

43.1.2°b)

stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, c);

1.015,00 kW

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

30 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

19 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

18 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Bieke Geypens

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.


Brandweervoorwaarden
de voorwaarden uit het brandpreventieverslag met referentie BW/SVDB/2022/E.00143.A1.0016 die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Artikel 3

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

12.1.1.2°b)

inrichtingen die wisselspanning opwekken, met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 200 kVA tot en met 10.000 kVA als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt;

600,00 kVA

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW;

500,00 kW

31.1.2°b)

stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt;

600,00 kW

43.1.2°b)

stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°, c);

1.015,00 kW

 

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is van 9 december 2022 tot en met 8 januari 2023.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.