Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08988 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099166. Van Schoonbekeplein 9, Spanjaardsteeg 1. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08988 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099166. Van Schoonbekeplein 9, Spanjaardsteeg 1. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08988 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099166. Van Schoonbekeplein 9, Spanjaardsteeg 1. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022099166

Gegevens van de aanvrager:

BV HEB met als contactadres Kortrijksesteenweg 255B te 9830 Sint-Martens-Latem

Ligging van het project:

Van Schoonbekeplein 9, Spanjaardsteeg 1 te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 2 sectie B nr. 62W2

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

regulariseren van een airco-unit en het aanpassen van een dampkapinstallatie

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          12/08/2008: vergunning (3154#547) voor het verbouwen van een handelspand;

-          01/12/2006: vergunning (3151#615) voor het wijzigen van de functie en aanpassen van de gevel;

-          14/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97707

-          03/03/1994: beschermd stads-of dorpsgezicht: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6401.

 

Vergunde toestand

 

-          functie: gelijkvloers restaurant met bovenliggende appartementen;

-          bouwvolume: hoekpand van 4 bouwlagen onder een schuin dak;

-          inrichting: perceel volledig bebouwd.

 

Bestaande toestand

 

-          de airco unit werd verplaatst naar de gelijkvloerse bergruimte boven de koelcel;

-          een ventilatierooster voor de airco werd geplaatst in het raam in de voorgevel;

-          de luchtafvoerpijp van de dampkap (+ geluidsdemper) werd geplaatst in de schacht tot 1 m boven het dak;

-          de dampkapmotor werd geplaatst op het dak van het gelijkvloers.

 

Nieuwe toestand

 

-          overeenkomstig de bestaande toestand.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          plaatsen van een ventilatierooster voor de airco in de voorgevel;

-          plaatsen van een afvoer van de dampkap in de schacht;

-          plaatsen van de dampkapmotor op het plat dak van het gelijkvloers.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

21 september 2022

6 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Onroerend Erfgoed

21 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

21 september 2022

27 september 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

21 september 2022

7 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Eilandje, goedgekeurd op 1 september 2011. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: zone voor wonen-art. 1-bestaand weefsel en zone voor publiek domein-art. 7.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan Eilandje.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.


-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 

  • Artikel 16 Technische uitsprongen:

De technische installatie bevindt zich niet inwendig, noch op het hoogste dak.

  • Artikel 35 Afvoerkanalen en uitlaten van alle gassen:

Het afvoerkanaal (ventilatierooster) van de airco wordt in het raam op het gelijkvloers in de voorgevel geplaatst.

Het is niet duidelijk of de schouw van de dampkapinstallatie conform artikel 35 van de bouwcode is geplaatst.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.


-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.


-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.


-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Milieutechnische aspecten

 

De aanvraag betreft de regularisatie van een airco-unit en het aanpassen van een dampkapinstallatie bij een bestaand restaurant. De stedelijke Milieudienst beoordeelt dat de airco een vermogen heeft van 3,8 kW waardoor deze niet indelingsplichtig is. Ze stellen echter dat, aangezien het een horeca-activiteit betreft, er vermoedelijk ook koelcellen aanwezig zullen zijn. Het vermogen van de koelcellen dient bij het vermogen van de airco-unit geteld te worden en is daardoor misschien toch meer dan 5 kW. De exploitant dient de geïnstalleerde totale drijfkracht na te gaan en indien nodig zich in regel te stellen met de Vlarem-wetgeving. Dit zal dan ook als voorwaarde worden opgelegd.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

De dampkapmotor bevindt zich op het dak van de gelijkvloerse verdieping en dus niet inwendig of op het hoogste dak zoals vereist in artikel 16 van de bouwcode. Ook de afvoerkanalen bevinden zich tegen de gevel, in strijd met artikel 35 van de bouwcode.

De aanvrager toont gemotiveerd aan dat het verplaatsen van de dampkapmotor technisch onmogelijk blijkt. Op basis van deze argumentatie wordt een afwijking op de bouwcode toegestaan. De installatie is niet hinderlijk voor de goede ruimtelijke ordening. Bovendien staan de werken die nodig zijn om deze technische installaties en afvoer inpandig te voorzien, niet in verhouding tot het resultaat. Als voorwaarde wordt opgelegd dat de geluidssterkte niet meer mag bedragen dan 43dB(A) bedragen aan de perceelsgrens.

 

Cultuurhistorische en visueel-vormelijke aspecten

 

Het bouwblok gevormd door de Oudeleeuwenrui, het Van Schoonbekeplein, de Godefriduskaai en de Zeevaartstraat wordt gekenmerkt door een aantal historische pakhuizen, voornamelijk daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Het bouwblok is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed omwille van zijn historische en architecturale waarde en bovendien berschermd als stadsgezicht. Om bovenstaande reden werd dan ook advies gevraagd aan het agentschap Onroerend Erfgoed en de stedelijke dienst Monumentenzorg.

 

De geplande ingreep tot plaatsing van een ventilatierooster in het bovenlicht van de gelijkvloerse gevelopening (zijde Spanjaardsteeg) doet rechtstreekse afbreuk aan het waardevolle gevelbeeld en kan om die reden niet gunstig geadviseerd worden vanuit oogpunt monumentenzorg. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt dit advies gevolgd. Deze wijziging aan de voorgevel zal bijgevolg dan ook worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

 1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn strikt na te leven.

  1. De exploitant dient de geïnstalleerde totale drijfkracht na te gaan en indien nodig zich in regel te stellen met de Vlarem-wetgeving. 
  1. De geluidssterkte van de dampkapmotor mag op de perceelgrens niet meer bedragen dan 43dB(A).
  1. De plaatsing van het ventilatierooster in het bovenlicht van de gelijkvloerse gevelopening aan de zijde van de Spanjaardsteeg wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

13 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

21 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

20 november 2022

Verslag GOA

2 november 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn strikt na te leven.

  1. De exploitant dient de geïnstalleerde totale drijfkracht na te gaan en indien nodig zich in regel te stellen met de Vlarem-wetgeving.
  1. De geluidssterkte van de dampkapmotor mag op de perceelgrens niet meer bedragen dan 43dB(A).
  1. De plaatsing van het ventilatierooster in het bovenlicht van de gelijkvloerse gevelopening aan de zijde van de Spanjaardsteeg wordt uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.