Terug
Gepubliceerd op 14/11/2022

2022_CBS_08962 - Omgevingsvergunning - OMV_2022084745. Alfons Jeurissenstraat zonder nummer (zn). District Ekeren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08962 - Omgevingsvergunning - OMV_2022084745. Alfons Jeurissenstraat zonder nummer (zn). District Ekeren - Goedkeuring 2022_CBS_08962 - Omgevingsvergunning - OMV_2022084745. Alfons Jeurissenstraat zonder nummer (zn). District Ekeren - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022084745

Gegevens van de aanvrager:

de heer Wilfried Flamand met als adres Emblemseweg 31 te 2520 Ranst

Gegevens van de exploitant:

Jozef D'hoore met als contactadres Rubenslei 32 bus 702 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Alfons Jeurissenstraat zonder nummer (zn) te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 35 sectie F nr. 413T2

waarvan:

 

-     20220625-0016

afdeling 35 sectie F nr. 413T2 (A. Jeurissenstr.)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

bouwen van een meergezinswoning en de exploitatie van warmtepompen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis 

-     er is geen relevante voorgeschiedenis beschikbaar.

 

Bestaande toestand

-     niet relevant aangezien de aanvraag handelt over nieuwbouw op een braakliggend terrein. 

Nieuwe toestand

-     functie:  

 • nieuw opgetrokken meergezinswoning met: 

-     1 twee-slaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van 80 m²;

-     2 twee-slaapkamerappartementen met een netto vloeroppervlakte van 93 m²;

-     1 één-slaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van 78 m²;

-     bouwvolume: 

 • 3 bouwlagen onder hellend dak;  
 • bouwdiepte:13 m;
 • kroonlijsthoogte: 9,62 m;
 • garage links van het gebouw, van 1 bouwlaag onder plat dak met een kroonlijsthoogte van 3,51 m;
 • open ruimte ingericht als tuin, met een oppervlakte van circa 52 m²;

-     gevelafwerking: 

 • roodbruine gevelsteen;
 • dorpels in natuurgrijs beton;
 • buitenschrijnwerk in zwart pvc;
 • dak en dakkapel in lichtgrijs pvc;
 • zwart aluminium sectionaalpoort.

 

Inhoud van de aanvraag 

-     oprichten van een nieuwe meergezinswoning.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Inhoud van de aanvraag

Milieutechnisch omvat de aanvraag de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteit, zijnde de exploitatie van warmtepompen.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW.

24 kW

 

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

AQUAFIN NV

20 september 2022

13 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

20 september 2022

6 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

20 september 2022

5 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

PROXIMUS/ Proximus

20 september 2022

21 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

Water-link

20 september 2022

13 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

20 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

20 september 2022

7 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied dat op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven bruinomrand en met het Romeinse cijfer III overdrukt is.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-     Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

-     Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-     Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-     Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend(e) punt(en):

 • artikel 26 – Afvalverzameling: de gemeenschappelijke afgescheiden ruimte voor afvalverzameling is in het huidige ontwerp slechts 3,8 m² groot waar dit minimaal 4 m² dient te zijn;
 • artikel 27 – Open ruimte: de verharding in de tuin is 21 m² in omvang, waar dit maximaal 20 m² mag zijn;
 • artikel 29 – Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen: voor dit project dienen er 11 overdekte en afsluitbare fietsstalplaatsen te worden voorzien. 6 van deze plaatsen werden ingetekend in de gemeenschappelijke parkeergarage, achter de gestalde wagens, maar betreffende zijn geen nuttige plaatsen, aangezien er geen ruimte is voor de fietsen om op een veilige manier tot aan de uitgang te geraken, zonder risico op schade aan de geparkeerde auto’s. Gelet op het feit dat de andere 6 plaatsen wel als nuttig kunnen worden beschouwd, worden er in se dus 5 plaatsen te weinig voorzien. 
 • artikel 34 – Stabiliteit en scheidingsmuren: de nieuwe scheidingsmuur met de linkerbuur beschikt ter hoogte van de garage niet over een dakopstand van minimaal 0,30 m.

 

Sectorale regelgeving

-     MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving besluit de toegevoegde project-MER-screeningsnota dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn. De nota wordt aanvaard.

-     Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-     Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021. 

-     Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De aanvraag vertoont een aantal strijdigheden met de geldende voorschriften en voor een deel daarvan kunnen in het eindadvies voorwaarden worden opgenomen, zodat het project in uitvoering alsnog aan betreffende artikels zal voldoen.

Betreffende de omvang van de afvalberging echter kan worden geoordeeld dat de afwijking in kwestie zodanig beperkt blijkt te zijn (3,80 m² in plaats van de vereiste 4 m²; wat neerkomt op iets minder dan 3 %) dat deze als dusdanig kan worden bestendigd.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet het optrekken van een nieuwe meergezinswoning, op een braakliggend terrein, en gelet op de ligging van betreffend perceel in een meer dan voldoende ontwikkeld woongebied, is er in deze dan ook effectief sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De voorgestelde volumetrie, 3 bouwlagen onder hellend dak, met een kroonlijsthoogte van 9,60 m en een diepte van 13 m, is ruimtelijk zonder meer aanvaardbaar op deze locatie. Zo wordt er qua gabarit, zowel inzake diepte als hoogte en dakvorm, naadloos aangesloten op het aanwezige buurpand en is de typologie van 3 bouwlagen onder hellend dak zonder meer het referentiebeeld in dit straatbeeld.

Ook voor het lagere deel van het gebouw, aan de zijde van Villapark, met een gelijkvloers onder plat dak, is er eenduidig sprake van een correcte ruimtelijke inpassing, gelet op de aansluitende bebouwing aan deze straatzijde.

Het advies inzake schaal en ruimtegebruik is dan ook zonder meer gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

De gehanteerde materialen, roodbruine gevelsteen, betonnen dorpels, zwart pvc schrijnwerk en grijze kunststof dakbedekking, zijn algemeen aanvaarde materialen voor dit type van bebouwing en bovendien reeds voorkomend in de ruimere omgeving, waardoor er eenduidig sprake is van een correcte visuele inpassing in de gebouwde context.

Het advies voor dit deelaspect van de aanvraag is bijgevolg eenduidig gunstig.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 4 parkeerplaatsen.

 

De aanvraag betreft het bouwen van een meergezinswoning met 4 appartementen.

 

Gezien het een aanvraag voor een meergezinswoning betreft met minder dan 5 wooneenheden, is de parkeerbehoefte 1 stalplaats per woning. Gezien er 4 wooneenheden gerealiseerd worden, is de werkelijke parkeerbehoefte bijgevolg 4.

 

De plannen voorzien in 3 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Er worden 3 autostaanplaatsen ingetekend op het gelijkvloers. Deze zijn alle 3 nuttige plaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 3.

 

In een aantal gevallen genereert een aanvraag een werkelijke parkeerbehoefte maar kunnen de plaatsen om volgende stedenbouwkundige redenen niet (volledig) gerealiseerd worden:

 

‘Dit perceel betreft een hoekperceel waarvan bijkomend de grootte het niet toelaat dat het volledige aantal te realiseren plaatsen kan worden voorzien, zonder dat bijvoorbeeld wordt ingeboet inzake artikel 12, aangaande levendige plint.’

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 4 – 3 = 1.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 4 – 3 = 1.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 1 plaats.

 

 

Fietsvoorzieningen

Voor dit project dienen er 11 overdekte en afsluitbare fietsstalplaatsen te worden voorzien. 6 van deze plaatsen werden echter ingetekend in de gemeenschappelijke parkeergarage, achter de gestalde wagens, maar betreffende zijn geen nuttige plaatsen, aangezien er geen ruimte is voor de fietsen om op een veilige manier tot aan de uitgang te geraken, zonder risico op schade aan de geparkeerde auto’s. Gelet op het feit dat de andere 6 plaatsen wel als nuttig kunnen worden beschouwd, worden er in se dus 5 plaatsen te weinig voorzien. Daarom zullen er in voorwaarde opgelegd worden om de fietsenberging te vergroten.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

De ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het DABM betreffende verbods- en afstandsregels.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De voorzorgsmaatregelen en voorwaarden uit de bijgevoegde adviezen van zowel Aquafin N.V. en Fluvius als Proximus zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

3. De verharding in de tuinzone dient te voldoen aan de bepalingen van artikel 27 van de Antwerpse bouwcode.

4. De fietsenstalling aan de voorzijde, kant Alfons Jeurissenstraat, dient te worden uitgebreid met de langwerpige zone van de douche in het aanpalende appartement – er dient hier bijkomend gekozen te worden voor een hoog-laag-stalsysteem, zodat op een degelijke wijze 11 fietsen kunnen ingepast worden. De badkamer in betreffende appartement dient beperkt te blijven tot de rechthoekige zone waar zich nu de lavabo’s en het toilet bevinden (maatvoering: 2,09 x 2,01 m).

5. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Er kan akte worden genomen van de meldingsplichtige ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW.

24 kW

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

2 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

20 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

19 november 2022

Verslag GOA

3 november 2022

naam GOA

Gerd Cryns en Bieke Geypens

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De voorzorgsmaatregelen en voorwaarden uit de bijgevoegde adviezen van zowel Aquafin N.V. en Fluvius als Proximus zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

3. De verharding in de tuinzone dient te voldoen aan de bepalingen van artikel 27 van de Antwerpse bouwcode.

4. De fietsenstalling aan de voorzijde, kant Alfons Jeurissenstraat, dient te worden uitgebreid met de langwerpige zone van de douche in het aanpalende appartement – er dient hier bijkomend gekozen te worden voor een hoog-laag-stalsysteem, zodat op een degelijke wijze 11 fietsen kunnen ingepast worden. De badkamer in betreffende appartement dient beperkt te blijven tot de rechthoekige zone waar zich nu de lavabo’s en het toilet bevinden (maatvoering: 2,09 x 2,01 m).

5. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.


Brandweervoorwaarden
De brandweervoorwaarden uit het verslag met referentie BW/EB/2022/G.00587.EK.0002 zijn van toepassing. 


Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

 

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW.

24 kW

 

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.