Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08894 - Concessie GAC_2019_00921 Experience Antwerp - Wijziging concessie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08894 - Concessie GAC_2019_00921 Experience Antwerp - Wijziging concessie - Goedkeuring 2022_CBS_08894 - Concessie GAC_2019_00921 Experience Antwerp - Wijziging concessie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 oktober 2019 (jaarnummer 8706) keurde het college de concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders goed. 

Op 3 april 2020 (jaarnummer 3133) keurde het college de gunning van het bestek GAC_2019_00921 Concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders goed aan de firma Zanzibar bv, Pottenbrug 2, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0462.214.205. 

Op 5 juni 2020 (jaarnummer 4886) keurde het college de overdracht goed van Zanzibar bv met ondernemingsnummer 0462.214.205 aan Experience Antwerp bv (EA) met ondernemingsnummer 0746.766.376 voor de concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders op basis van het bestek GAC_2019_00921.

Op 23 oktober 2020 (jaarnummer 8860) keurde het college het eerste addendum op de concessie met Experience Antwerp goed. 

Op 19 maart 2021 (jaarnummer 2296) keurde het college het tweede addendum op de concessie met Experience Antwerp goed. 

Op 17 september 2021 (jaarnummer 7320) keurde het college het derde addendum op de concessie met Experience Antwerp goed. 

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

De stad Antwerpen wenst de concessievergoeding voor Experience Antwerp te actualiseren. De gewijzigde tendensen in de internationale toeristische markt sinds voorjaar 2020, de periode waarin de concessie van start ging, hadden een aanzienlijke impact op de concessie met Experience Antwerp.  

De door partijen verwachte operationele inkomsten uit de verkoop van tickets, zoals voorzien op het moment van de gunning in 2020, bleven uit door een langdurige verstoring en onderbreking van de landelijke en internationale toeristische markt.    

In die luwte heeft Experience Antwerp focus gelegd op de kwaliteit van dienstverlening voor lokale cultuureducatie en bijhorende gidsenwerking. Hieruit blijkt de meerwaarde om in de toekomst in hogere mate te blijven inzetten op dergelijke dienstverlening op maat voor de burger. 

De huidige trend binnen de landelijke en internationale toeristische branche tonen thans de heropleving van de markt. Deze trend ligt evenwel niet meer in lijn met de verwachtingen op basis van de situatie op het moment van de gunning en de oorspronkelijk degressieve concessievergoeding.

Hoewel het aantal geopende musea in de stad Antwerpen is toegenomen sinds 2020, heeft de recente onverwachte sluiting van de stedelijke musea MoMu en DIVA in 2022 alsook de langdurige sluiting van het Rubenshuis vanaf 2023 een bijkomende impact op de inkomsten uit de verkoop van tickets. 

In dat kader dringt een wijziging van concessievergoeding zich op om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te blijven garanderen. 

Experience Antwerpen diende een aangepast businessplan in. Bij de beoordeling van dit plan wordt uitgegaan van 2022 en niet langer van 2019 (het jaar voorafgaand aan de start van de concessie) als het referentiejaar met betrekking tot de verdere evolutie van de toeristische markt.  

Daarbij gaan zij uit van:

  • een vlaktarief van 20% commissie op de verkochte tickets van stedelijke aanbieders via het platform vanaf 2023;
  • het vlak trekken van de concessie in plaats van de huidige degressieve vergoeding.

Dit resulteert in volgende ramingen voor het project (bedragen zijn excl. BTW):


2022202320242025
KOSTEN

855.630,03 EUR

846.304,11 EUR

855.162,81 EUR

861.632,74 EUR

OPRENGSTEN BOOKING & TICKETING

120.533,58 EUR

130.765,86 EUR

148.332,35 EUR

148.332,35 EUR


Op basis van deze ramingen wordt de concessie gewijzigd voor de jaren 2022, 2023 en 2024 er vanuit gaande dat de trend in de internationale toeristische markt tegen 2025 opnieuw stabiel is.                  

De impact van het vlaktarief van 20% wordt geraamd op 1.350,00 EUR (excl. BTW) bijkomende opbrengsten ticketing voor de concessiehouder per jaar.               

De wijziging van concessievergoeding bedraagt maximaal 711.570,11 EUR excl. BTW (860.999,83 EUR incl. BTW).  


gunning
zonder ruling
eerste addendum
wijziging
eindcijfer

excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW
excl. BTW
incl. BTW
2020

691.652,89 EUR

0,00 EUR0,00 EUR

691.652,89 EUR

836.900,00 EUR

2021

684.600,83 EUR

8.264,46 EUR

0,00 EUR

692.865,29 EUR

838.367,00 EUR

2022

642.928,88 EUR

8.264,46 EUR

92.167,52 EUR

743.360,87 EUR

899.466,65 EUR

2023

403.214,05 EUR

8.264,46 EUR

304.059,73 EUR

715.538,25 EUR

865.801,28 EUR

2024

383.223,14 EUR

8.264,46 EUR

315.342,85 EUR

706.830,46 EUR

855.264,85 EUR

2025

364.895,04 EUR

0,00 EUR0,00 EUR

364.895,04 EUR

441.523,00 EUR

subtotaal

3.170.514,83 EUR

33.057,85 EUR

---
totaal
3.203.572,69 EUR


711.570,11 EUR
(860.999,83 EUR incl. BTW)

3.915.142,79 EUR

4.737.322,78 EUR


Indien het resultaat van de concessiehouder (rekening houdend met kosten enerzijds en opbrengsten van booking en ticketing anderzijds) voor een bepaald boekjaar gunstiger is dan de ramingen waarbij de stad Antwerpen bij de huidige beslissing rekening houdt, dan zal het verschil in mindering worden gebracht op de concessievergoeding voor het daaropvolgende jaar. In het laatste contractjaar zal een eventueel verschil ingehouden worden op de concessievergoeding van het lopende jaar of in voorkomend geval teruggevorderd worden.

Gelet op de oorspronkelijke waarde van de concessie ter waarde van 7.500.000,00 EUR excl. BTW, overschrijdt deze wijziging van concessievergoeding, samen berekend met de wijzigingen die reeds plaats hebben gevonden in het kader van deze concessie, de drempels van artikel 67 KB Plaatsing en uitvoering concessies niet (zie juridische grond).

Juridische grond

In toepassing van artikel 67 van het Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, kan een wijziging zonder nieuwe plaatsingsprocedure worden doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de wijziging gepaard gaat lager is dan zowel het in artikel 4 van hetzelfde besluit bedoelde bedrag van 5.548.000,00 EUR (exclusief btw) als tien procent van de waarde van de oorspronkelijke concessie, zonder dat tevens de algemene aard van de concessie mag veranderen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 8°, b) van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college bevoegd is voor daden van beschikking met betrekking tot concessies. 

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor de verhoogde concessievergoeding voor 2023 en 2024 zijn in het ontwerp van de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad) voorzien als volgt:

Voor 2023 wordt 814.014,25 EUR voorzien op 5317700000/6141/2LWS010102A00000/SUB_NR/2SA060521/2300; het saldo van 51.787,03 EUR is voorzien op 5118500000/664430/2BRS010104A00000/SUB_NR/2SA070700/2300 en zal middels de 7e aanpassing van het meerjarenplan worden verschoven naar eerstgenoemd boekingsadres (onder voorbehoud van goedkeuring door college en gemeenteraad).

Voor 2024 wordt 843.352,95 EUR voorzien op 5317700000/6141/2LWS010102A00000/SUB_NR/2SA060521/2400; het saldo van 11.911,90 EUR is voorzien op 5118500000/664430/2BRS010104A00000/SUB_NR/2SA070700/2400 en zal middels de 7e aanpassing van het meerjarenplan worden verschoven naar eerstgenoemd boekingsadres (onder voorbehoud van goedkeuring door college en gemeenteraad).

De vastlegging en uitbetaling van de bijkomende concessievergoeding voor het jaar 2023 en 2024 worden op een later moment per kwartaal aan het college ter goedkeuring voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0101 - Reguliere werking toerisme
2LWS010102 - Bestemmingsontwikkeling

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de wijziging van concessie voor het exploiteren van een booking- en ticketingplatform voor toeristische en culturele producten van de stad Antwerpen en externe aanbieders, op basis van bestek GAC_2019_00921 met Experience Antwerp bv met ondernemingsnummer 0746.766.376 goed. 

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van bijkomende concessievergoeding 2022 met bestelbon 4005531585 voor een bedrag van 111.522,70 EUR incl. BTW in 2022 aan Experience Antwerp bv met ondernemingsnummer 0746.766.376 goed. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
EXPERIENCE ANTWERP BV
ENGELSE BEURS 4 
2000 ANTWERPEN 
BELGIË 
 
ondernemingsnummer: 0746.766.376 
 
IBAN: BE97 6451 0576 0549
111.522,70 EUR 
incl. BTW
budgetplaats: 5317700000 
budgetpositie: 6141 
functiegebied: 2LWS010102A00000 
subsidie: SUB_NR 
fonds: INTERN 
begrotingsprogramma: 2SA060521 
budgetperiode: 2200 
 
4005531585