Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08823 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract FORCMS-MM-115 voor de verhuis van het archiefsysteem naar het Mastergebouw Politiezone Antwerpen. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08823 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract FORCMS-MM-115 voor de verhuis van het archiefsysteem naar het Mastergebouw Politiezone Antwerpen. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08823 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract FORCMS-MM-115 voor de verhuis van het archiefsysteem naar het Mastergebouw Politiezone Antwerpen. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 goedgekeurd dat Politiezone Antwerpen gebruik kan maken van het raamcontract van de federale overheid (BOSA) met referentie FORCMS-MM-115 - Leveren en plaatsen van rekken en dit gedurende de volledige looptijd van het contract, zijnde tot en met 31 januari 2024 (jaarnummer 669).

Argumentatie

Naar aanleiding van de verhuisbeweging van Politiezone Antwerpen naar het Mastergebouw moeten er twee ruimtebesparende opslagsystemen verhuisd en opnieuw geïnstalleerd worden vanuit, enerzijds Noorderlaan 500 en anderzijds Oudaan 5, naar het Mastergebouw Politiezone Antwerpen.

Politiezone Antwerpen wenst voor deze verhuis- en installatie opdracht gebruik te maken van het raamcontract van de federale overheid (BOSA) met referentie FORCMS-MM-115, gegund aan de firma Bruynzeel Storage Systems NV, Esplanade Heysel, box 50, b, 1020 Brussel, ondernemingsnummer 0418.637.944.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Artikel 47, §2 stelt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 32.346,92 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 is op de budgetpositie 33000_12506 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 32.346,92 EUR (inclusief 21% btw) voor de verhuis en installatie van twee ruimtebesparende opslagsystemen naar het Mastergebouw Politiezone Antwerpen, via het raamcontract van de federale overheid (BOSA) met referentie FORCMS-MM-115, wordt vastgelegd op de firma Bruynzeel Storage Systems NV, Esplanade Heysel, box 50, b, 1020 Brussel, ondernemingsnummer 0418.637.944.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastleggen krediet 2022 voor de verhuis en installatie van twee ruimtebesparende opslagsystemen naar het Mastergebouw Politiezone Antwerpen via het raamcontract van de federale overheid (BOSA) met referentie FORCMS-MM-115.

Bruynzeel Storage Systems NV, Esplanade Heysel, box 50, b, 1020 Brussel, ondernemingsnummer 0418.637.944

32.346,92 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12506
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006062025