Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08858 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097227. Kartuizerstraat 14. District Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08858 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097227. Kartuizerstraat 14. District Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_08858 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097227. Kartuizerstraat 14. District Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022097227

Gegevens van de aanvrager:

de heer Mohamed El Fenniche met als contactadres Drogedokstraat 16 te 2660 Antwerpen

Ligging van het project:

Kartuizerstraat 14 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 43 sectie A nrs. 72E4 en 72K

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          29/03/2019: vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Parkwijk Vallaer’:

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302583. 

 

Geacht vergunde toestand

-          eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • halfopen bebouwing, deel uitmakend van een rij gekoppelde woningen;
 • 2 bouwlagen met zadeldak;
 • bouwdiepte: circa 8m.

-          gevelafwerking:

 • witgeschilderde baksteen. 

 

Bestaande toestand

-          toegevoegd gelijkvloers volume met bergingen. 

Nieuwe toestand

-          eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • 2 bouwlagen met zadeldak;
 • bouwdiepte hoofdvolume 8m;
 • gelijkvloerse uitbreiding van circa 6m diep, met 1,5m uitsprong in de breedte ten opzichte van oorspronkelijke zijgevel;
 • totale bouwdiepte circa 14m; 
 • dakkapel in zadeldak achteraan;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel: witgeschilderde baksteen met aluminium buitenschrijnwerk;
 • zijgevel grenzend aan servitudeweg: witgeschilderde baksteen, uitbreiding in witte bepleistering.


Inhoud van de aanvraag

-          slopen van bijgebouwen;

-          uitbreiden van volume;

-          wijzigen van de scheimuur met rechter buur;

-          plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

4 augustus 2022

7 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het bijzonder plan van aanleg BPA nr. 22 bis Valaar, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 december 1993. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: gemeenschappelijke garageinrit, zone voor bergplaatsen, zone voor tuinen, zone voor woningen en openbare weg.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg op volgende punten:

1.02. Bebouwingsvoorschriften:

-          1 Profielen:

 • A) bestaande eenheidsbebouwing:
  • De toegestane uitbreidingszone is 6m. De uitbreiding is 6,12m.
  • De uitbreiding mag slechts een maximale hoogte hebben van 3m. De uitbreiding heeft een hoogte van 3,47m.

1.02. Bebouwingsvoorschriften:

-          2 Welstand van de gebouwen:

 • A bedanking
  • 2. Dakkapellen, dakvensters, dakterrassen:

a. Dakkapellen en dakvensters:
de maximale hoogte van een dakkapel is de helft van de dakhoogte van het hoofdgebouw. De aanvraag voorziet een dakkapel die hoger is.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en is daarmee in harmonie met de kenmerkende woonfuncties in de straat.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet een uitbreiding achteraan de woning. In deze uitbreiding wordt de leefruimte ingericht. Het voorstel is ruimtelijk aanvaardbaar. Er wordt wel opgemerkt dat deze uitbreiding strijdig is met de voorschriften van het geldend BPA. In de zone voor woning is een gelijkvloerse uitbreiding mogelijk met een bijkomende bouwdiepte van maximaal 6,00 meter en een hoogte van maximaal 3,00 meter. De achtergevel wordt bekleed met 14 cm isolatie en er wordt een dakpakket van 72 cm voorzien. Omwille van het energiezuinig en duurzaam bouwen is het niet mogelijk om binnen de maximale afmetingen van het BPA te blijven. Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening kan na het voeren van een openbaar onderzoek een afwijking toegestaan worden.

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt het advies van de stedelijke dienst monumentenzorg gedeeltelijk gevolgd (zie titel ‘Cultuurhistorische aspecten’). Aan de hand van de plannen wordt opgemerkt dat de ingreep voor een dakkapel nutteloos is. Ter hoogte van de dakkapel zal er een vrije hoogte van 1,90 meter voorzien worden, de overige delen van deze ruimte zijn echter zeer laag. De geplande werken staan bijgevolg niet in verhouding met de winst die deze opleveren. De dakkapel wijkt ook af van de voorschriften van het geldend BPA. Er is geen aanleiding om gemotiveerd een afwijking toe te staan. Bijkomend blijkt dat de deur vanuit de traphal niet open kan, deze komt namelijk tegen het hellend dak terecht. Deze werken, verkleinen van de slaapkamers op de eerste verdieping, plaats van een vaste trap en dakkapel, zullen bijgevolg worden uitgesloten.

 

Visueel-vormelijke elementen

Het pand blijft zich inpassen in het bouwblok waar gevels met gelijkaardige detaillering kenmerkend zijn. De voorwaarde uit het advies van de stedelijke dienst monumentenzorg, namelijk dat de huidige en oorspronkelijke gevelopeningen met invulling van glas en gesloten onderpaneel behouden moeten blijven, wordt integraal overgenomen.

 

Cultuurhistorische aspecten

Het dossier heeft betrekking op een pand binnen de wijk ‘De Vallaer’, dewelke is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. Bourgeois van 29 maart 2019. De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed zorgt ervoor dat er een éénduidige en overzichtelijke lijst van het gebouwd patrimonium in Vlaanderen bepaald is. Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed betekent voor elk van de erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor de toekomst genieten. Omwille van deze reden is er advies gevraagd aan de stedelijke dienst monumentenzorg. Dit advies luidt alsvolgt: ‘De sociale woonwijk De Vallaer werd gebouwd tijdens de jaren 1950 naar ontwerp van architecten Léon Stynen en Paul De Meyer, in opdracht van huisvestingsmaatschappij De Goedkoope Woning. De wijk omvat bijna 280 wooneenheden, bestaande uit eengezinswoningen in combinatie met duplexwoningen. De architecten gingen door hun keuze voor een opvallend modernisme in tegen het traditionalistische karakter van het merendeel van de naoorlogse tuin- en volkswijken.

Op architecturaal vlak vertonen de woonvolumes een sterke uniformiteit in uitwerking, stijl en materialiteit. De variatie ligt enkel in de aanwezige types die voornamelijk verschillen in grootte en onderling gekoppeld worden, zodat er gevarieerde rijen ontstaan met een combinatie van eengezinswoningen en duplexwoningen. De woningen vertonen een uitgesproken modernistisch, kubistisch karakter, exemplarisch voor de industriële esthetiek. Eenvormige bakstenen woningen van twee bouwlagen, voorzien van een dematerialiserende witte beschildering, onder zadeldaken (zwart vergleisde platte pannen) met een vlinderdakvormige bekroning, geopend aan de voorzijde met een smalle doorlopende vensterpartij. Uitspringende zijgevels sluiten de rijen af. De voorgevels worden sterk geleed door betonnen lateien en bakstenen pijlers (horizontaal en verticaal), waardoor de gevelvlakken gevat worden in uitspringende kaders. Zo ontstaat een modulair gevelbeeld, waarin de muuropeningen en claustra’s, uitgewerkt als betonnen panelen geopend met rijen cirkelvormige glasdallen, afhankelijk van de planindeling van de woning gesitueerd kunnen worden. De claustra’s vormen karakteristieke elementen, die het rigide karakter van de architectuur afzwakken. De duplexwoningen markeren zich in de rijen door betonnen balkons met ijzeren balustrade. Het schrijnwerk was volgens de bouwplannen voorzien als wit geschilderde ramen met ijzeren chassis, gevat in een betonnen omlijsting, en houten deuren, maar is heden quasi volledig uitgevoerd in aluminium.

Parkwijk De Vallaer getuigt van een hoge ontwerpkwaliteit en leunt aan bij de principes van CIAM en mixed development. Ondanks het achterwege blijven van de oorspronkelijk geplande hoogbouw en collectieve voorzieningen, onderscheidt de wijk zich door haar opvallend modernistische vormgeving en inplanting. De kubistische witte architectuur en de inplanting op basis van strokenbouw verlenen de wijk architecturale en stedenbouwkundige waarde. Het eenheidsbeeld is relatief goed bewaard, ondanks enkele renovaties en aanpassingen van woningen.

De erfgoedwaarde wordt dus grotendeels bepaald door het karakteristieke witte beeld van de wijk (witgeschilderd baksteenmetselwerk met betonnen elementen) en de kubistische, modernistische esthetiek van de architectuur met een kenmerkende geleding van de gevel. De geplande ingrepen houden voldoende rekening met deze vastgestelde erfgoedwaarde, daar de voor- en zijgevels in de oorspronkelijke verschijningsvorm worden bewaard.

Initieel was het schrijnwerk voorzien in wit geschilderd hout, maar het werd later integraal vervangen door aluminium door de huisvestingsmaatschappij. Vanuit oogpunt monumentenzorg geen principieel bezwaar tegen vernieuwing van het schrijnwerk in alu kleur (conform bestaande toestand). Er wordt opgemerkt dat de gelijkvloerse gevelopeningen vandaag voorzien zijn over de volledige verdiepingshoogte. De huidige en oorspronkelijke gevelopeningen met invulling van glas en gesloten onderpaneel dient behouden te blijven. Dit wordt als voorwaarde opgelegd.

Niettegenstaande geen van de woningen achteraan werd voorzien van een dakkapel, is een beperkte dakkapel vanuit oogpunt monumentenzorg aanvaardbaar. Dit omdat de algemene opbouw van de wijk leesbaar blijft en deze ingreep geen onaanvaardbare impact heeft op de globale inplanting en de waardevolle karakteristieken.

Ook de opbouw van een nieuwe achterbouw en de geplande ingrepen binnenin zijn aanvaardbaar vanuit oogpunt monumentenzorg.’

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Alle handelingen, werken en wijzigingen aan de gevelopeningen in de voorgevel worden uitgesloten van vergunning.

3. Geen vergunning wordt verleend voor het verkleinen van de slaapkamers op de eerste verdieping.

4. Geen vergunning wordt verleend voor het plaatsen van een vaste trap tussen de eerste verdieping en de dakverdieping.

5. Geen vergunning wordt verleend voor een dakkapel.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

10 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

4 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

17 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

15 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

17 november 2022

Verslag GOA

25 oktober 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

17 augustus 2022

15 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. Alle handelingen, werken en wijzigingen aan de gevelopeningen in de voorgevel worden uitgesloten van vergunning.

3. Geen vergunning wordt verleend voor het verkleinen van de slaapkamers op de eerste verdieping.

4. Geen vergunning wordt verleend voor het plaatsen van een vaste trap tussen de eerste verdieping en de dakverdieping.

5. Geen vergunning wordt verleend voor een dakkapel.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.