Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_CBS_08829 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis in het kader van een representatiebezoek aan Dubai - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08829 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis in het kader van een representatiebezoek aan Dubai - Kennisneming 2022_CBS_08829 - Politiezone Antwerpen - Dienstreis in het kader van een representatiebezoek aan Dubai - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Van 7 tot en met 10 november 2022 (vier dagen) nodigt de organisator van de Internationale Mars van de Levenden, in samenwerking met het Joodse Agentschap voor Israël, Politiezone Antwerpen uit in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) voor het educatieve programma Kristallnacht commemoration event.

Het is aangewezen dat volgende medewerker deelneemt aan dit representatiebezoek:

Naam Voornaam Graad Sigel
Heeren Karl CP PZA/OND/HC/STAF


Argumentatie

Aan dit programma zullen vertegenwoordigers van verschillende politiekorpsen en organisaties uit de preventiesector deelnemen uit steden met een prominent aanwezige Joodse gemeenschap. Samen met vertegenwoordigers van andere veiligheidseenheden én slachtoffers van discriminatie zal er een educatief programma worden bijgewoond. Commissaris van politie Karl Heeren zal ook actief bijdragen aan dit meerdaagse programma door mee te delen hoe Politiezone Antwerpen optreedt tegen discriminatie van de Joodse Gemeenschap, alsook door panelgesprekken te modereren. Verder kan er ook worden bijgeleerd uit de ervaringen van andere organisaties en van de Joodse Gemeenschap. Dit evenement zal een weerklank kennen in de internationale media en draagt symbolisch bij tot de strijd tegen discriminatie. Alle kosten worden door de organisatie gedragen met uitzondering van de maaltijdvergoedingen en kosten van het tussenvervoer .

De gepresteerde uren worden aangerekend als arbeidstijd.

Juridische grond

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten voorziet in artikel III.IV.1 en artikel III.IV.2 het recht op opleiding.

Artikel III.IV.1 Het personeelslid heeft recht op informatie, opleiding en voortgezette opleiding zowel wat alle aspecten betreft die nuttig zijn voor de taakuitvoering in de politiediensten, als om te voldoen aan de vereisten inzake functioneringsevaluatie, bevordering en baremische loopbaan.

Artikel III.IV.2 Het personeelslid moet zich op de hoogte houden van de evoluties in de materies waarmee hij beroepsmatig belast is.

Ministeriële omzendbrief GPI 26bis van 27 april 2009 ter vervanging van de ministeriële omzendbrief GPI 26 van 18 juli 2002 betreffende de externe opleidingen in de politiediensten, waarin onder meer wordt bepaald dat de financiële tussenkomst wordt beoordeeld door de korpschef, rekening houdend met de graad van nuttigheid van de opleiding, met de te bereiken doelstellingen en de kredieten waarover hij beschikt.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone is het college bevoegd voor de vastlegging en aanrekening van de uitgaven en de kosten.

Algemene financiële opmerkingen

  • de globale maaltijdvergoeding voor de deelnemer bedraagt 420,00 EUR (vrij van btw) en kan verrekend worden op budgetpositie 33000_12317_01 van de gewone politiebegroting 2022, waar voldoende krediet beschikbaar is;
  • de metro- en taxikosten bedragen 300,00 EUR (vrij van btw) en kunnen verrekend worden op budgetpositie 33000_12317_01 van de gewone politiebegroting 2022, waar voldoende krediet beschikbaar is.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de beslissing van de korpschef waarbij, in uitvoering van omzendbrief GPI 26bis, Karl Heeren toestemming krijgen voor het werkbezoek bij de politie te Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) van 7 november tot en met 10 november 2022 (vier dagen).

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Taxi- en/of metrokosten:

Karl Heeren

(442500761)

Rekeningnummer:
BE21 0634 8399 7703

300,00 EUR (vrij van btw) Budgetplaats: 60020
Budgetpositie: 33000_12317_01
Functiegebied: TDLP1SVG080101
Subsidie: SUB_NR
Fonds: LPA
Begrotingsprogramma: NR
Budgetperiode: 2200
4006062179

Maaltijdvergoeding:

Karl Heeren

(442500761)

Rekeningnummer:
BE21 0634 8399 7703420,00 EUR (vrij van btw)
Budgetplaats: 60020
Budgetpositie: 33000_12317_01
Functiegebied: TDLP1SVG080101
Subsidie: SUB_NR
Fonds: LPA
Begrotingsprogramma: NR
Budgetperiode: 2200
4006062179