Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_CBS_08891 - Bestek GAC_2022_02475 - Concessie beheer propaangas op het Woonwagenterrein in Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08891 - Bestek GAC_2022_02475 - Concessie beheer propaangas op het Woonwagenterrein in Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_08891 - Bestek GAC_2022_02475 - Concessie beheer propaangas op het Woonwagenterrein in Wilrijk - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stedelijke bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening van de stad Antwerpen zoekt een concessionaris voor het leveren van propaangas aan 14 kavels op het Woonwagenterrein in Wilrijk voor een periode van 8 jaar. De concessionaris voorziet een veilige en betrouwbare installatie op basis van het bestaande ondergrondse leidingennet, plaatst tellers en kranen die het mogelijk maken om elk perceel afzonderlijk te factureren op basis van een pre-paid systeem en indien nodig af te sluiten.

De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale stelt voor om hiervoor onderhandelingsprocedure sui generis zonder bekendmaking GAC_2022_02475  uit te schrijven.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Concessievergoeding op een totaal van 60 punten.
  2. Korting op de maximale dagprijs voor propaangas op een totaal van 30 punten. 
  3. Leverings/opstarttermijn op een totaal van 10 punten.

Juridische grond

Naar analogie met artikel 38 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, organiseert de aanbesteder de procedure die tot de keuze van de concessiehouder leidt naar eigen goeddunken, mits de bepalingen van deze wet worden nageleefd.

Naar analogie met artikel 46, § 6 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten kan de aanbestedende overheid met de inschrijvers onderhandelingen voeren.

Naar analogie met de artikelen 46, § 1 en 55 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, worden concessies gegund op basis van objectieve criteria die in de concessiedocumenten worden vermeld en die ervoor zorgen dat de offertes onder voorwaarden van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld, waardoor een algeheel economisch voordeel voor de aanbesteder kan worden vastgesteld.

Naar analogie met artikel 28 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, kan de concessie gepaard gaan met de betaling van een vergoeding vanwege de aanbesteder.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS01 - Wonen
2WNS0103 - Sociaal en bescheiden woningen
2WNS010301 - Sociale mix

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt  bestek GAC_2022_02475 voor "Concessie beheer propaangas op het Woonwagenterrein in Wilrijk" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure sui generis zonder bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Concessie beheer propaangas op het Woonwagenterrein in Wilrijk


budgetplaats:5401505000
budgetpositie:664600
functiegebied:2WNS010301A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050930
budgetperiode:2200

bestelbon bij gunning


Bijlagen

  • 02475_Bestek.pdf
  • 02475_Bijkomende_toelichtingen.pdf
  • 02475_Technisch dossier aanwezige installatie.pdf