Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_CBS_08887 - Bestek GAC_2017_00085 - Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) - Perceel 1 - Wijziging van deelopdracht en correctiebestelling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 04/11/2022 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08887 - Bestek GAC_2017_00085 - Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) - Perceel 1 - Wijziging van deelopdracht en correctiebestelling - Goedkeuring 2022_CBS_08887 - Bestek GAC_2017_00085 - Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) - Perceel 1 - Wijziging van deelopdracht en correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 1 juni 2018 (onder jaarnummer 04493) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst vrachtwagens (met of zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) (perceel 1), op basis van bestek GAC_2017_00085, aan Truck Trading Association nv, Bellevuedreef 3, 2970 Schilde, met ondernemingsnummer 0422.124.796.

Op 24 december 2021 plaatste de aanbestedende overheid een deelopdracht voor drie vrachtwagens (onder jaarnummer 10431).

Op 22 juni 2022 vroeg de firma voor deze bestelling een prijsherziening aan ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. De aanbestedende overheid was in eerste instantie echter niet akkoord met de hoogte van de aangevraagde prijsherziening en wou met de contractant dus eerst in onderhandeling treden.

Argumentatie

Wijziging van opdracht

De firma vroeg een prijsherziening aan omwille van onvoorziene omstandigheden. De firma voerde aan dat er als gevolg van de coronapandemie en/of geopolitieke verschuivingen, heel wat tekorten aan materialen en producten zijn ontstaan, wat op zijn beurt geleid heeft tot een zeer volatiele markt inzake grondstoffen.

De contractuele prijzen dateren van 21 juni 2021 (laatste contractuele prijsherziening). Ondertussen zijn de productiekosten voor de firma sterk gestegen door onder andere stijgingen van: energiekosten; aankoopprijzen grondstoffen (staal type Hardox 400); aankoopprijzen onderdelen (laadkraan, kipper).

Volgens de firma zijn de verkoopprijzen sinds 21 juni 2021 officieel met 9,60% gestegen.

Verder marktonderzoek van de stedelijke bedrijfseenheid Stadsbeheer - Voertuigencentrum en de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale nuanceert dit. Enerzijds zien we dat de volatiliteit van de markt afneemt en voor sommige grondstoffen een degressie waarneembaar is. Anderzijds dienen we te bewaken dat een prijsherziening het economisch evenwicht tussen de aanbesteder en contractant niet aantast, en de gelijkheid der inschrijvers niet schaadt. Daarom heeft het Voertuigencentrum samen met de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale verder onderhandeld met de contractant om de hoogte van de prijsherziening te beperken.

Na onderhandelingen is het herzieningspercentage kunnen herleid worden tot 7,16%;  enkel geldig voor deze laatste, reeds geplaatste bestelling van 3 vrachtwagens. De raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop is immers reeds afgelopen op 21 juni 2022 en er zijn dus geen verdere bestellingen mogelijk. Derhalve geldt deze prijsherziening niet als structurele aanpassing van de prijzen op niveau van de raamovereenkomst. De in deze uitzonderlijke omstandigheden toegestane prijsherziening op een deelopdracht, mag niet beschouwd worden als precedent voor toekomstige bestellingen. De stad wil immers in de continuïteit van haar dienstverlening voorzien en is noodgedwongen om 3 vrachtwagens te bestellen; de toezegging dient dan ook in die context bekeken geworden.

Correctiebestelbon

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/9 van het Koninklijk Besluit Algemene Uitvoeringsregels van de Overheidsopdrachten van 14 februari 2013 kan de opdrachtnemer in het geval van een onvoorzienbare omstandigheid een herziening van de voorwaarden van de opdracht te bekomen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3, 4° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0401 - Reguliere taken stads- en buurtonderhoud
2WNS040101 - Afvalophaling algemeen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de bovenvermelde wijziging, een prijsherziening (via correctiebestelbon 4105060786) van de laatste deelopdracht (bestelbon 4005482835) van 3 vrachtwagens op de raamovereenkomst voor het aankopen van vrachtwagens (met en zonder opbouw), het leveren van wisselstukken en het uitvoeren van herstellingen (inclusief een optioneel onderhoudscontract) (perceel 1), op basis van bestek GAC_2017_00085, aan Truck Trading Association nv, Bellevuedreef 3, 2970 Schilde, met ondernemingsnummer 0422.124.796, goed.

Artikel 2

Het college keurt de correctiebestelling 4105060786 goed voor een bedrag van 36.300,00  euro incl. BTW aan Truck Trading Association nv, Bellevuedreef 3 te 2970 Schilde, met ondernemingsnummer 0422.124.796.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Correctie op bestelbon 4005482835  bij de firma:

Truck Trading Association nv
Bellevuedreef 3
2970 Schilde
ondernemingsnummer 0422.124.796
IBAN BE57 2200 3616 1535

36.300,00 EUR incl. btw

budgetplaats: 5374000000
budgetpositie: 241
functiegebied: 2WNS040101A00000
begrotingsprogramma: 2SA050300
budgetperiode: 2300

4105060786