Terug
Gepubliceerd op 28/11/2022

2022_CBS_09354 - Stedelijk patrimonium. IVA KOP. Stedelijk kinderdagverblijf Melkweg, Apollostraat 150, 2600 Berchem - Renovatie en nieuwbouw. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet. Correctiebestelling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 25/11/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_09354 - Stedelijk patrimonium. IVA KOP. Stedelijk kinderdagverblijf Melkweg, Apollostraat 150, 2600 Berchem - Renovatie en nieuwbouw. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet. Correctiebestelling - Goedkeuring 2022_CBS_09354 - Stedelijk patrimonium. IVA KOP. Stedelijk kinderdagverblijf Melkweg, Apollostraat 150, 2600 Berchem - Renovatie en nieuwbouw. Wijziging opdracht. Vastlegging krediet. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseBestuursorgaanDatumJaarnummer
Goedkeuring stopzetting bestek GAC_2019_00764 en heraanbesteding onder bestek GAC_2019_01105college24 januari 2020644
Goedkeuring  bestek GAC_2019_01105 - herbestemming tot stedelijk kinderdagverblijf. Selectie
college6 maart 20202134
Goedkeuring  bestek GAC_2019_01105 herbestemming tot stedelijk kinderdagverblijf. Gunningcollege24 juli 20206349
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestellingcollege18 december 202010484
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestellingcollege 12 maart 20211989
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestelling
college30 juli 20216217
Goedkeuring wijziging opdracht, correctiebestelling
college8 juli 20225678


In zitting van 24 juli 2020 (jaarnummer 6349) keurde het college de gunning goed voor "Apollostraat 150, Herbestemming tot stedelijk kinderdagverblijf ", op basis van bestek GAC_2019_01105, aan Bouwbedrijf Floré nv, Schaarbeekstraat 21, 9120 Beveren met ondernemingsnummer 0403.827.529 tegen een bedrag van 5.330.050,00 EUR inclusief btw.

Argumentatie

1. WIJZIGING OPDRACHT

Wijziging van de opdracht: Aanvullende opdracht 
(artikel 38/1 KB Uitvoering)

Verrekening/

post

Motivatie

 

In min 

exclusief btw

In meer

exclusief btw

Termijn-verlenging

Verrekening 44

Geluidscherm

Dit meerwerk kadert binnen de specifieke bijkomende vraag van IVA KOP naar de integratie van  actieve koeling in het kinderdagverblijf. Verrekeningsvoorstel 19 omvatte reeds alle werken noodzakelijk om de gevraagde bijkomende actieve koeling technisch te laten werken. De akoestische afkasting rond de installatie werd nog niet in deze verrekening opgenomen maar is wel noodzakelijk. De buitenopstelling van de drycooler werd voorzien op het achterste dak van de achterbouw. Om aan de eis van Vlarem te voldoen met betrekking tot de afstraling van geluid naar de buren toe (cfr. < 45dBA), wordt er een geluidsscherm rond de installatie voorzien die 0,5m hoger is dan de drycooler zelf. De geritmeerde houten gevelpanelen en het schrijnwerk worden gevolgd zodat de nieuwe bovendakse constructie zich accordeert met de voorziene nieuwe architectuur.

/

31.315,61 EUR

0

Herziening

Herzieningen zijn van toepassing op de verrekeningen. Deze worden later voorgelegd ter goedkeuring in functie van moment van facturatie.TOTAAL

 

 

31.315,61 EUR

 

21% btw 

 

 

6.576,28 EUR

 Wijziging opdracht - Onvoorzienbare omstandigheden 
(artikel 38/2 KB Uitvoering)

Verrekening/

post

Motivatie

 

In min 

exclusief btw

In meer

exclusief btw

Termijn-verlenging

Verrekening 29

Betonrenovatie exterieur

Het historische betonherstel werd in het bestek niet afdoende omschreven. Dit hiaat in het bestek diende bij uitvoering te worden rechtgezet. Wat volgde was een lange zoektocht naar een geschikte werkwijze en onderaannemer voor het historische betonherstel aan de voorgevel. Om de kleur en oppervlaktestructuur van de bestaande betondelen van de waardevolle voorgevel te kunnen evenaren werd er uiteindelijk gekozen voor een tweelaagse oplossing waarbij de toplaag werd uitgewassen om het bestaande uitzicht te evenaren. Gezien de sterk aangepaste uitvoeringswijze, en de werkelijke uitgevoerde vermoedelijke hoeveelheden heeft de aannemer recht op aangepaste eenheidsprijzen voor de uitvoering van het betonherstel. Uiteindelijk heeft de stelling ook veel langer aan de voorgevel gestaan dan de aannemer kon voorzien bij aanbesteding, waardoor deze kosten hier worden verrekend.

-14.399,79 EUR

76.899,79 EUR

0

Verrekening 36

Afwerking scheimuur

Na de afbraakwerken van de bestaande loods in het binnengebied bleek de te behouden scheidingsmuur met buur nr.150a erg grillig. Ook de dakbalken van het naburige dak bleken volledig af te dragen op deze scheidingsmuur. Om tot een technisch wind- en waterdicht geheel te komen moest het bovendakse deel eerst worden uitgevlakt vooraleer er een afwerking kon worden aangebracht. Dit was niet voorzien in het basisdossier, daar de scheimuur enkel zou worden gekaleid. In samenspraak met architecten, aannemer en buur werd beslist deze scheidingsmuur als volgt af te werken;  de uitkragende houten dakbalken worden ingekort gelijk met scheidingsmuur, de scheidingsmuur wordt afgewerkt met leien op houten latwerk, de roofing wordt ingekort tot onder de deksteen, de dekstenen worden over de hele perceelgrens vernieuwd. De opgegeven eenheidsprijzen zijn marktconform.

Aannemer vraagt hier een termijnsverlenging van één werkdag voor. Na nazicht door architect en dienst Vastgoed kan er akkoord gegaan worden met een termijnsverlenging van één werkdag

- 502,34 EUR

7.207,95 EUR

1

Verrekening 37

Hangstelling

Om de houten gevelplaten van de zijgevel van het nieuwe dakvolume te kunnen plaatsen ter hoogte van de voorbouw dient de aannemer een hangstelling te plaatsen. Tijdens de werken bleek dat omwille van de erg slechte staat van het dakterras van het pand 150a dat er met een gewone stelling niet kon worden doorgeschoord. Omwille van deze stabiliteittechnische reden stelt aannemer voor om de werken met een hangstelling. Voor de hangstelling mag echter enkel de meerprijs ten opzichte van een gewone stelling worden doorgerekend daar deze reeds zit vervat bij bouwplaatsvoorzieningen. De huidige voorgelegde prijs is marktconform maar dient eindig in tijd te zijn gezien de coördinatie en planning van deze werken geheel de bevoegdheid is van de aannemer. De werken met betrekking tot het afwerken van de scheimuur met buur nr. 150a moeten niet meer te worden uitgevoerd in deze aanneming en werden in min gebracht.  

- 4.808,57 EUR

3.515,60 EUR

0

Verrekening 38

Aanpassingen gas- en watertellerlokaal

De voorziene locatie van het water- en gastellerlokaal in de kelder bleek tijdens uitvoering niet geschikt bevonden door de betrokken nutsmaatschappijen (Fluvius en aterlink) gezien te ver van de rooilijn. Hiertoe werd in samenspraak met Waterlink en Fluvius een consensus bekomen betreffende een nieuwe locatie in de kelder dichter bij de rooilijn. Dit verrekeningsvoorstel omvat alle bouwkundige werken (maken nieuwe deuropening, extra metselwerk, nieuwe doorvoeren en wachtbuizen, nieuwe deur, …) om het water- en gastellerlokaal op deze nieuwe plaats te kunnen voorzien. De opgegeven eenheidsprijzen zijn marktconform.

- 3.200,95 EUR

5.491,49 EUR

0

HerzieningenHerzieningen zijn van toepassing op de verrekeningen. Deze worden later voorgelegd ter goedkeuring in functie van moment van facturatie.TOTAAL

 

- 22.911,65 EUR

93.114,83 EUR

 1

 21% btw

 

- 4.811,45 EUR

 

19.554,11 EUR

 
Wijziging van de opdracht: De minimis-regel 
(artikel 38/4 KB Uitvoering)

Verrekening/

post

Motivatie

 

In min 

exclusief btw

In meer 

exclusief btw

Termijn-verlenging

Verrekening 18

Stalen liggers thv sparingen schachten

De conceptwijziging afdek kelder werd in de vorm van verrekening 16 goedgekeurd op voorwaarde dat alle mogelijke wijzigingen in uitvoering inclusief waren. Later bleek dat door de draagrichting van de welfsels te wijzigen dat de voorziene schachtopeningen in een veel nadeligere positie kwamen te liggen (midden van een grote overspanning). Ook bij het initiële stabiliteitsconcept was het noodzakelijk geweest om bijkomende stalen liggers te voorzien om deze schachtopeningen te kunnen realiseren.  Echter konden door de logischere opstelling deze liggers echter slanker uitgevoerd worden (HEA180) en bovendien dienden ze kortere overspanningen te maken.  Enkel deze liggers worden verrekend in dit voorstel.

/

6.386,66 EUR

0

Verrekening 33

Aangepaste vloeropbouw voorbouw (vloerverwarming)

Tijdens de uitvoering bleek de beschikbare ruimte voor het voorziene vloerpakket inclusief dun vloerverwarmingssysteem in de bestaande voorbouw erg beperkt. De voorziene vloeropbouw in de polyvalente ruimte gelijkvloers en leefgroep vijf kon dus niet worden uitgevoerd zoals voorzien. Hiertoe diende men een ander uitvoeringsconcept toe te passen. De voorziene dekvloeren en kunststofschuimmatten werden vervangen door een speciale egalisatielaag (inclusief voorbehandelingen) en gipsvezelplaten voor een betere spreiding van de door de vloerverwarming afgegeven warmte. De opgegeven eenheidsprijzen zijn marktconform. Dit verrekeningsvoorstel omvat alle wijzigingen inherent aan de gevraagde wijziging in uitvoeringsmethodiek.

- 3.600,99 EUR

12.042,99 EUR

0

Verrekening 42

.Wijzigingen elektriciteit

Dit verrekeningsvoorstel omvat wijzigingen aan het dossier elektriciteit die tijdens de uitvoering noodzakelijk bleken om een tot een goede uitvoering te komen:

 • Aanpassingen verlichting omwille van verandering types en hoogtes plafond conform aangepaste lichtstudie of hiaten in het bestek.
 • Aanpassing van de vermogens door extra gevraagde stopcontacten op tijd gestuurd met brandcontact voor opladen van elektrische fietsen, aangepaste toestellen aangeleverd door de klant (wasmachine, droogkasten en keukentoestellen).
 • Noodzakelijke aanpassingen brand op basis van advies tijdens uitvoering van keuringsorganisme.
 • Gevraagde aanpassingen door de klant aan de databekabeling (in functie van de bel- en videofooninstallatie en toegangscontrole), aanpassing in het schakelmateriaal (ander type vloerdoos, vervallen van bewegingsmelders, extra drukknoppen in de rustruimte,…), aanpassingen aan de voorziene kabelgoten.
 • Aanpassingen aan de databekabeling omwille van vraag klant voor het bijplaatsen van camera’s en gsm-antennes en een groter datarack.
Het vervallen van de componenten van de camerabewaking uit het dossier.


- 83.095,23 EUR

 104.360,74 EUR

0

Verrekening 45

Toegangsluiken

Om het toekomstig onderhoud van de verborgen technische installatie te kunnen waarborgen zijn er voldoende toegangsluiken noodzakelijk, zowel in wanden als valse plafonds. Ik de basisstaat waren er slechts enkele luiken voorzien. Hoewel er door het bouwteam de oefening werd gemaakt of de posities en de aantallen van de luiken kon worden geoptimaliseerd bleken er toch 67 plafond- en acht wandluiken te weinig voorzien. Dit is een hiaat in het bestek. Eenheidsprijzen van de basisstaat werden aangehouden.

/

29.397,39 EUR

0

Verrekening 46

Aanpassingen elektriciteit

De voorziene noodverlichting was niet geschikt voor buitentoepassing. Het nieuwe voorstel voor de buitenverlichting diende in te passen in het ontwerp van de buitengevels. 

De opgegeven eenheidsprijzen zijn marktconform.

Daarnaast werden enkele armaturen vergeten (Led-lijnen doorgeefkastjes en noodverlichtingsarmatuur binnen) in het dossier. Hiervoor werden de eenheidsprijzen van de basisstaat werden aangehouden

- 1.231,72 EUR

5.061,72 EUR

0

Herziening

Herzieningen zijn van toepassing op de verrekeningen. Deze worden later voorgelegd ter goedkeuring in functie van moment van facturatie.
TOTAAL

 

- 87.927,94 EUR 

 

157.249,50 EUR

 0

21% btw

 

- 18.464,87 EUR 

 

33.022,40 EUR

 

 


Samenvatting

De wijzingen van de opdracht worden ter goedkeuring voorgelegd en samengevat als volgt:

Omschrijving

In min

exclusief btw

In meer

exclusief btw

Aanvullende opdrachten (art 38/1 AUR)

/

31.315,61 EUR

Onvoorzienbare omstandigheden (art 38/2 AUR)

- 22.911,65 EUR

93.114,83 EUR

De minimis-regel (art 38/4 AUR)

- 87.927,94 EUR

157.249,50 EUR

Totaal

- 110.839,59 EUR

281.679,94 EUR

21% btw 

- 23.276,31 EUR

59.152,79 EUR

Algemeen totaal (inclusief btw en exclusief herzieningen)

206.716,82 EUR


De totale meerkost voor bovenstaande wijzigingen aan de opdracht bedraagt  170.840,35 EUR +  35.876,47EUR (21% btw) = 206.716,82 EUR, inclusief 21% btw, exclusief herzieningen.

Termijnverlenging

Voor bovenstaande verrekeningen wordt een termijnverlenging goedgekeurd van 1 werkdag. Er worden geen bijkomende kosten aangerekend voor de toegekende termijnverlenging.

Termijnverlenging: In de vorm van verrekeningsvoorstel 43 werd een verzoek ingediend voor een termijnverlenging tot 15 september 2022, wat overeenkomt met 30 werkdagen. Het opdrachtgevend bestuur liet weten dat zij akkoord konden gaan met de vraag tot termijnverlenging van 30 werkdagen. Er worden geen bijkomende kosten aangerekend voor de toegekende termijnverlenging.

 

De totale termijnverlenging bedraagt 31 werkdagen.


2. HERZIENINGEN 

Er dienen bijkomend herzieningen te worden vastgelegd om de continuïteit van de betalingen van de laatste vorderingsstaat en eindstaat te garanderen. 

In functie van het verstrijken van de contractuele verlengde einddatum werd een gewogen index van 1,17758 of 17,76% berekend.

Op het gegund bedrag van 4.405.000,00 EUR exclusief btw werd reeds 224.000,00 EUR exclusief btw voorzien voor herzieningen (5,09 % van gunningsbedrag).

In juli werd er bijkomend reeds 348.650,00 EUR exclusief 21% btw (7,91% van gunningsbedrag) vastgelegd voor herzieningen.

Rekening houdende met het gewogen gemiddelde dient er minstens nogmaals 209.678,00 EUR exclusief 21% btw (4,76 % van gunningsbedrag) vastgelegd te worden voor herzieningen. Indien er saldo over is bij de eindafrekening zal dit terug vrijkomen.

Op basis van de nog beschikbare kredieten voor dit project (P08982), het actueel vastgesteld en toekomstig aandeel voor betaling van herzieningen, zal een bedrag van 209.678,00 EUR EUR + 44.032,38 EUR (21% btw)= 253.710,38 EUR, inclusief 21% btw vast worden gelegd.


 3. TOTAAL

De totale meerkost van bovenstaande wijzigingen en de herzieningen bedraagt 460.427,20 EUR, inclusief 21% btw (206.716,82 EUR meerwerken + 253.710,38 EUR herzieningen). 

Dit bedrag dient integraal in bestelbon te worden vastgelegd om de continuïteit van de betalingen te verzekeren.

Om de continuïteit en de veiligheid op de werf te garanderen werden bepaalde wijzigingen reeds uitgevoerd. 

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

 • uitgaven exploitatie en investering, 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
  • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
  • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
 • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het college na centraal visum.

Juridische grond

In toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen voor aanvullende opdrachten die noodzakelijk zijn geworden en die niet in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen wanneer de verandering van opdrachtnemer niet mogelijk is om economische of technische redenen en tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder. De wijziging van de opdracht mag het voorwerp van de opdracht niet wezenlijk wijzigen en blijft beperkt tot 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. 

In toepassing van artikel 38/2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen wanneer de wijziging het noodzakelijk gevolg is van omstandigheden die een zorgvuldige aanbesteder niet kon voorzien en de wijziging geen verandering in de algemene aard van de opdracht of raamovereenkomst brengt. De wijziging blijft beperkt tot 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.


In toepassing van artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, is de aanbesteder gerechtigd de oorspronkelijke opdracht te wijzigen voor zover het voorwerp van de opdracht niet wezenlijk wijzigt en de wijziging ligt lager dan de Europese bekendmaking en blijft beperkt tot 15 % of 10 % voor leveringen of diensten van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van  het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze opdracht werden volgende bestelbonnen vastgelegd:

Bestelbon

Omschrijving

Budget in EUR, exclusief btw

Saldo, exclusief btw

4005409244

gunning aannemer inclusief marge

4.629.000,00 EUR

0,00 EUR
4105052851Verrekeningen deel A (inclusief herzieningen goedgekeurd)
24.583,99 EUR0,00 EUR

4105054004

Verrekeningen deel B (exclusief herzieningen)

42.330,56 EUR

0,00 EUR
4105055491Verrekeningen deel B (exclusief herzieningen)
46.736,10 EUR0,00 EUR

4005462683

Verrekeningen deel C (exclusief herzieningen) 

81.189,96 EUR

0,00 EUR
4005514817Verrekeningen deel D (exclusief herzieningen)379.397,93 EUR21,05 EUR

TOTAAL

 

5.203.238,54 EUR

21,05 EUR


Een bedrag van 5.203.238,54 EUR, exclusief 21% btw, ligt reeds vast in bestaande bestelbonnen. Om een continuïteit van de betalingen te garanderen is het aangewezen om nog bijkomend budget vast te leggen.

De totale meerkost voor bovenstaande wijzigingen aan de opdracht en herzieningen bedraagt 380.518,35 EUR + 79.908,85 EUR (21% btw) = 460.427,20 EUR, inclusief 21% btw en zal verrekend worden op de investeringskredieten van 2022. Bij AMJP6 zal er 632.999,99 EUR extra landen op dit project, in functie van de continuïteit betalingen dient de bestelbon voor goedkeuring AMJP6 aangemaakt te worden. Er zijn voldoende middelen beschikbaar op bovenliggend niveau.

Dit bedrag dient integraal in bestelbon te worden vastgelegd om de continuïteit van de betalingen te verzekeren.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS02 - Kinderopvang
2HMS0202 - Stedelijke kinderopvang
2HMS020201 - Kwalitatief, efficiënt en modern opvangaanbod
2HMS020201P08982 - Apollostraat_150_kinderda

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat volgens de onderhandelingsprocedure op basis van briefwisseling prijs werd gevraagd voor de wijziging van de opdracht aan Bouwbedrijf Floré nv Schaarbeekstraat 21, 9120 Beveren, met ondernemingsnummer 0403.827.529.

Artikel 2

Het college keurt de wijziging van de opdracht ten gevolge van de aanvullende opdracht in meer goed voor een bedrag van 31.315,61 EUR +  6.576,28 EUR (21% btw) =  37.891,89 EUR, inclusief 21% btw.

Artikel 3

Het college keurt de wijziging van de opdracht ten gevolge van de onvoorzienbare omstandigheden in meer goed voor een bedrag van 93.114,83 EUR + 19.554,11 EUR (21% btw) = € 112.668,94 EUR, inclusief 21% btw.

Artikel 4

Het college keurt de wijziging van de opdracht ten gevolge van de onvoorzienbare omstandigheden in min goed voor een bedrag van 22.911,65 EUR + € 4.811,45 EUR (21% btw) = € 27.723,10 EUR, inclusief 21% btw.

Artikel 5

Het college keurt de wijziging van de opdracht onder de De minimis-regel in meer goed voor een bedrag van 157.249,50 EUR + 33.022,40 EUR (21% btw) = 190.271,90 EUR, inclusief 21% btw.

Artikel 6

Het college keurt de wijziging van de opdracht onder de  minimis-regel in min goed voor een bedrag van 87.927,94 EUR + 18.464,87 EUR (21% btw) = 106.392,81 EUR, inclusief 21% btw.

Artikel 7

Het college keurt de kredietvastlegging goed voor een bedrag van 380.518,35 EUR + 79.908,85 EUR (21% btw) = 460.427,20 EUR, inclusief 21% btw en herzieningen, voor opdracht P08982: renovatie en nieuwbouw van het stedelijk kinderdagverblijf Melkweg gelegen Apollostraat 150, 2600 Berchem op naam van Bouwbedrijf Floré nv, Schaarbeekstraat 21, 9120 Beveren, met ondernemingsnummer 0403.827.529.

Artikel 8

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
P08982: wijziging opdracht renovatie en nieuwbouw Apollostraat 150, 2600 Berchem

Wijziging opdracht. Correctiebestelling

Bouwbedrijf Floré nv
Schaarbeekstraat 21
9120 Beveren
Ondernemingsnummer: 0403.827.529
Rekeningnummer: BE36 4141 0154 4181
460.427,20 EUR
inclusief 21% btw en  herzieningen
budgetplaats: 5322000000
budgetpositie: 221
functiegebied: 2HMS020201P08982
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040945
budgetperiode: 2200
4005535012